Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Lid RvT, Lid auditcommissie financiën

Financien / Bedrijfseconomie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Bosch | Noord-Brabant
Sluit 17 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) is een groot topklinisch ziekenhuis met ruim 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (hierna: JBZ) georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

Het JBZ is één van de grootste opleidingsziekenhuizen van Nederland. Jaarlijks leiden zij 200 verpleegkundigen, 88 assistenten in opleiding voor specialist en 350 coassistenten op. Het JBZ verzorgt in totaal 21 medische vervolgopleidingen in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Het uitgangspunt voor het JBZ is dat de patiënt de zorg krijgt die bij hem of haar past, dichtbij en op zijn of haar manier geboden. Gewoon, omdat jij er toe doet.

Gewaagd doel
De veranderingen die plaatsvinden in de zorg hebben het JBZ geïnspireerd een doel voor de toekomst te bepalen; In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. Gezondheidswelzijn is een woord dat door JBZ’ers is bedacht. Het gaat over wat mensen ten aanzien van hun gezondheid en welzijn belangrijk vinden in hun dagelijks leven. Het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber sluit hier goed op aan en dus heeft het JBZ dit concept omarmd. Om het gewaagde doel te bereiken, werkt het JBZ intensief samen met (zorg)partners in de regio en gebruikt het JBZ steeds meer moderne informatie- en zorgtechnologie. Er wordt meer uitgegaan van gezondheid in plaats van ziekte en er wordt vooral gekeken naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijft het JBZ daarbij nog steeds de beste zorg bieden. Passend bij de status van een JCI-geaccrediteerd opleidingsziekenhuis.

Besturingsmodel
JBZ is een stichting die wordt bestuurd door een raad van bestuur (hierna: rvb), bestaande uit Piet-Hein Buiting en Marcel Visser. De rvb legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De BSC is de strategische partner voor de rvb op het gebied van strategie en kwaliteit van zorg. Ook de verpleegkundige staf neemt deel aan de strategische overleggen in het JBZ.

Het JBZ heeft als basis een besturingsmodel dat uitgaat van een verticale organisatiestructuur: een lijn-staforganisatie met 29 RVE’s onder leiding van een duaal managementteam (medisch manager en manager bedrijfsvoering). Deze managementteams sturen RVE’s aan rondom een medisch specialisme. Het JBZ kent naast de verticale lijnorganisatie horizontale afstemming. Deze horizontale processen geven de organisatie flexibiliteit en daadkracht om procesmatig de strategie en RVE-overstijgende doelen te realiseren.

Het JBZ anno 2022
Het JBZ is een vooruitstrevend ziekenhuis met een stabiele, financieel gezonde basis. Als gevolg van de corona crisis heeft het ziekenhuis een bijzondere tijd achter de rug en ook de komende tijd zal uitzonderlijk zijn. Het JBZ staat, net als andere ziekenhuizen in Nederland, voor de uitdaging om coronapatiënten, reguliere patiënten en patiënten waarvan de zorg is uitgesteld zo goed mogelijk te helpen. Om dit mogelijk te maken bouwt het JBZ verder op haar strategie. Door de zorg te vernieuwen en anders te organiseren, door te investeren in de regionale samenwerking in het (zorg)netwerk, kunnen mensen de zorg krijgen die bij hen past.

DE POSITIE
Twee leden raad van toezicht, tevens leden auditcommissie financiën

Medio 2022 dient te worden voorzien in de vacatures van lid raad van toezicht (hierna: rvt) van het JBZ. Mw. drs. A. Mosman RA en de heer drs. L.B. Vos zullen hun functie als lid rvt dan neerleggen.

Algemeen profiel lid rvt
Het algemene profiel voor een lid van de rvt bevat tenminste de volgende aspecten:

 • Sensitiviteit voor het patiëntenperspectief;
 • Affiniteit met en onderschrijven van de doelstelling en zorgfunctie van het ziekenhuis;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
 • Het vermogen en de attitude om de rvb met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van het ziekenhuis en het functioneren van de rvb te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het JBZ stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door rvb voorgelegde aangelegenheden;
 • Vertrouwen gevend en vertrouwen vragend.

Van de leden van de rvt wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van het ziekenhuis in het bijzonder, oog hebben voor het belang van de patiënt, en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Wetenswaardigheden

 • JCI geaccrediteerd
 • mProve ziekenhuis
 • STZ ziekenhuis met 8 STZ expertisecentra: Inflammatoire darmziekten; MS behandelcentrum; HPV baarmoederhalskanker expertise centrum; Borstkanker; Geheugencentrum; Kinderobesitas; Polyfarmacie; Voorplantingsgeneeskunde
 • Als enige STZ ziekenhuis in top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen ZorgkaartNederland 2021
 • Door het Amerikaanse tijdschrift Newsweek (als enige topklinische ziekenhuis in Nederland) opgenomen in de lijst van 250 ‘Best Smart Hospitals 2021’ ter wereld.
 • JBZ bij de beste 34 ziekenhuizen in Nederland, volgens Newsweek
 • JBZ in 2018 en 2019 no. 1 in AD ziekenhuis top 100 (daarna geen publicatie meer.

Van de leden van de rvt wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in verband met:

 • De voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen van de rvt;
 • Zo nodig tussentijds overleg met de rvt en/of de rvb;
 • Periodieke aanwezigheid bij overleg met het bestuur van de BSC, overleg met de verpleegkundige staf, overlegvergadering met ondernemingsraad en vergadering met cliëntenraad;
 • Bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties.

Diversiteit
In de samenstelling van de rvt wordt bij (her)benoemingen gestreefd naar een inclusieve samenstelling, door aandacht voor onder andere diversiteit naar gender, maatschappelijke en culturele achtergrond, arbeidsbeperking, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Vanuit de overtuiging dat verschil in diversiteitsdimensies van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van het toezicht. Bij de uiteindelijke keuze voor betreffende voor te dragen kandidaten worden deze aspecten van diversiteit door de rvt gezamenlijk nagelopen in het kader van het collectief en bewust voldoen óf afwijken van de nagestreefde diversiteit en de eventuele consequenties ervan voor volgende (her)benoemingen. Op deze wijze werkt de rvt aan de balans tussen deskundigheid, vaardigheid en diversiteit.

Naast de hiervoor vermelde algemene profieleisen voor ieder lid van de rvt wordt met het oog op onderhavige vacatures een aantal meer specifieke deskundigheden, vaardigheden en eigenschappen gevraagd.

Voor de thans vacante posities betekent dat onder meer het volgende:

Ten aanzien van kennis en ervaring zoekt de rvt kandidaten met een financiële en/of economische opleiding en achtergrond (de nieuw aan te trekken leden rvt zullen deel uitmaken van de auditcommissie financiën), meer in het bijzonder:

 • Ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau;
 • Deskundig op het gebied van (zorg)financiën, aantoonbaar door middel van ruime ervaring in een financiële topfunctie bij grote organisatie(s), voor een van de twee nieuwe leden: bij voorkeur in academische en/of topklinische ziekenhuizen;
 • Deskundig in het toetsen van het financiële beleid, met inbegrip van beschouwing van sectorspecifieke kenmerken en de aspecten behorend bij een langjarig bestendige financiële beleidsvoering;
 • Ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op strategisch niveau in complexe organisaties, op het gebied van bijvoorbeeld ICT, logistiek, HRM of financieel-economische processen;
 • Belangstelling voor financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder;
 • De implicaties van vernieuwingen en ontwikkelingen voor patiënten en de ziekenhuisorganisatie (medewerkers, financiën, technologie, etc.) te begrijpen;
 • Onderkent het belang van digitale innovaties in de zorg voor de toekomstige ontwikkeling van het ziekenhuis;
 • Heeft aantoonbare ervaring hiermee in een professionele organisatie;
 • Ruime expertise en ervaring op het vlak van continu verbeteren, verandermanagement en doorvoeren van innovatie;
 • Het zijn van een serieuze sparringpartner op financieel terrein voor de rvb, binnen de rvt en voor de externe accountant;
 • Ervaring op rvt, rvb of directielid niveau van een grote organisatie.

Ten aanzien van persoonlijke kenmerken en competenties, zoekt de rvt een kandidaat met de volgende kwaliteiten;

 • Gezaghebbend (natuurlijk gezag), inspirerend, enthousiast en gedreven;
 • In staat integrale belangenafwegingen te maken;
 • In staat op verbindende wijze te acteren binnen verschillende geledingen;
 • Gevoelig voor signalen vanuit de organisatie en de maatschappij;
 • Risicobewust en besluitvaardig;
 • Sterk communicatief, integer, betrokken en toegankelijk;
 • Geeft en vraagt vertrouwen;
 • Teamplayer;
 • Autonoom; durft af en toe ‘dwars te denken’;
 • Een brede maatschappelijke binding/maatschappelijk actief en een functioneel netwerk;
 • In staat een juist evenwicht in betrokkenheid bij, en afstand tot de bestuurders te bewaren;
 • Iemand die zich inzet met hart voor en dienstbaarheid aan de patiënten en de organisatie.

Ten aanzien van regionale binding is er een voorkeur voor in ieder geval een nieuw lid met een regionale binding of historische binding met de regio.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uitsluitend schriftelijke reacties worden in behandeling genomen via e-mail: vacature.jbz@ten.nl. Reageren kan tot en met 16 mei 2022.


Sluit 17 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"