Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 23 september 2022


Omschrijving Vacature

 

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), gevestigd in Utrecht, is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties en het patiëntenplatform zeldzame kankers. NFK komt op voor de belangen van (ex-) kankerpatiënten, mensen met een predispositie of erfelijke aanleg voor kanker en hun naasten. NFK richt zich op kwaliteit van zorg, leven met en na kanker, toegankelijkheid tot innovatieve therapie en diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Wij geven patiënten een stem in de zorg, bij verzekeraars, bij wetenschappers, in de politiek én in de media. NFK heeft sinds 2016 een eenhoofdig bestuur en een raad van toezicht, en ook een algemene vergadering die het beleid vaststelt en waarin alle ledenorganisaties zijn vertegenwoordigd.

De algemene vergadering van NFK heeft in december 2020 het plan “Samen Slagkracht Vergroten 2.0” vastgesteld. Dit meerjarenplan bevat concrete stappen om als federatie meer impact te realiseren voor alle kankerpatiënten in Nederland. Door meer onderlinge samenwerking binnen de federatie op brede onderwerpen, door optimale ondersteuning van de leden door de koepel en door intensivering van de samenwerking met externe partijen. NFK is met ingang van 1 januari 2021 een meerjarige samenwerking met KWF aangegaan. Hierin wordt gewerkt aan het realiseren van de gedeelde inhoudelijke ambities en aan de doorontwikkeling van de kankerpatiëntenorganisaties en de koepelorganisatie.

Meer informatie is te vinden op www.nfk.nl

RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van NFK heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur, dat volgt uit het door de algemene vergadering aan het bestuur verleende mandaat en op de algemene gang van zaken binnen de federatie en de met de federatie verbonden organisatie. Onder het toezicht vallen onder meer de realisatie van de doelstellingen, de strategie en risicobeheersing, het financieel beleid en de kwaliteit van de uitvoering van het activiteitenplan en ondersteuning van de leden.

De raad van toezicht benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. De raad van toezicht fungeert ook als klankbord voor het bestuur en heeft in dat kader – al dan niet gevraagd – tevens een adviserende en stimulerende rol.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die door de algemene vergadering worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. De regels ten aanzien van de positie en het functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van NFK. De raad van toezicht wordt logistiek ondersteund door het directiesecretariaat van NFK en vergadert ongeveer zes keer per jaar.

 

AANDACHTSGEBIEDEN RAAD VAN TOEZICHT

 • De invulling van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van NFK, gewaarborgd binnen een financieel gezonde organisatie;
 • De integrale belangenbehartiging (inclusief communicatie en patiëntparticipatie) en administratieve ondersteuning van de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties;
 • De visie, missie, strategie en ontwikkeling van de organisatie, de onderlinge samenwerking binnen de federatie en de positionering ten opzichte van andere partijen in het veld;
 • De relaties met externe stakeholders, zoals landelijke overheden, (koepels van) oncologische zorgorganisaties, zorgverzekeraars, wetenschappelijke organisaties, politiek en media, samenwerkingsverbanden en financiers;
 • De begroting, jaarrekening en het onderhouden van de contacten met de externe accountant;
 • De uitgangspunten voor organisatie- en personeelsbeleid, de inrichting van de organisatie, inrichting van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen;
 • De toepasselijkheid en naleving van de ‘Zorgbrede Governancecode’.

 

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

 • De raad van toezicht is collectief verantwoordelijk voor het totaal aan taken en treedt met één stem naar buiten;
 • De raad van toezicht behoudt een zorgvuldig evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in het samenspel met het bestuur;
 • De leden zijn in staat ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Ieder lid is in staat om de hoofdlijnen van het beleid en het functioneren van NFK en het bestuur te beoordelen en met raad ter zijde te staan;
 • In de raad van toezicht is voldoende affiniteit aanwezig met de (oncologische) zorg in het algemeen en met de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van NFK en de positie, belangen en beleving van (kanker)patiënten in het bijzonder;
 • De raad van toezicht beschikt als geheel over de volgende kwalificaties:
  • bestuurlijk inzicht en ervaring;
  • affiniteit met innovaties in de (oncologische) zorg;
  • kennis van of affiniteit met public affairs en belangenbehartiging;
  • affiniteit met de werking van een vrijwilligersorganisatie;
  • financieel-economische kennis en ervaring met bedrijfsvoering;
  • affiniteit met personeelsbeheer en organisatie;
  • strategisch inzicht, juridisch inzicht en analytisch vermogen;
  • sociale betrokkenheid en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen.
 • Ieder lid van de raad van toezicht beschikt over de deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak in het kader van deze profielschets, zodat de raad van toezicht als geheel in staat is zijn rol adequaat in te vullen;
 • De raad van toezicht verzekert zich van een goede en collegiale samenwerking in een veilig en open klimaat, met respect en waardering voor elkaars deskundigheid en inbreng en met een alerte en kritische houding;
 • In de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en diversiteit naar geslacht en herkomst.

 

SPECIFIEK PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

In de raad van toezicht ontstaat binnenkort een vacature voor een lid met een algemeen bestuurlijk profiel. Op grond van de ontwikkelingen binnen NFK en in het veld waarin NFK opereert, is met name het volgende van belang voor het nieuwe lid:

 • Brede en gevarieerde bestuurlijke ervaring in de publieke sector;
 • Visie op en aantoonbare affiniteit met patiëntparticipatie en de rol van patiëntenorganisaties met een ruime inzet van vrijwilligers;
 • Visie die aansluit bij het proces van Samen Slagkracht Vergroten 2.0 en de diversiteit van de patiëntenorganisaties weerspiegelt, en het daarbij fungeren als klankbord voor het bestuur;
 • Interesse in de impact van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de rol van een patiëntenorganisatie;
 • Beschikt bij voorkeur over een breed en voor NFK relevant netwerk en volgt daarin actief de relevante ontwikkelingen.

Omwille van een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat met wortels in een buitenlandse cultuur.

 

BEZOLDIGING

De leden van de raad van toezicht van NFK functioneren onbezoldigd. Er is een vaste maandelijkse vergoeding voor kantoorkosten en een reiskostenvergoeding.

 

PROCEDURE

De werving- en selectieprocedure wordt uitgevoerd door een Benoemingsadviescommissie die bestaat uit de voorzitter van de raad van toezicht en enkele afgevaardigden van de aangesloten kankerpatiëntorganisaties. Het nieuwe lid van de raad van toezicht wordt door deze commissie ter benoeming voorgedragen aan de Algemene Vergadering.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.Informatie- en Sollicitatiegegevens

Indien u interesse heeft in de vacature, kunt u een motivatiebrief met CV mailen naar mw. Maggie Livramento de Melo, directiesecretaresse NFK directiesecretariaat@nfk.nl, voor 23 september 2022. Voor vragen over het profiel of de procedure kan contact worden opgenomen met dhr. Mr. P.J. Hustinx, voorzitter van de raad van toezicht, via het directiesecretariaat van NFK.


Sluit 23 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"