Schouwburg Concertzaal Tilburg (SCT)

lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Vrije tijd en Hospitality

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 15 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

In Schouwburg Concertzaal Tilburg staan jaarlijks ruim 400 voorstellingen en concerten op de planken. Grote, internationale namen, bekende gezichten en jong talent, voor een breed en divers publiek. Zoek jij een functie waarin je het verschil kunt maken voor de cultuurbeleving in Tilburg? Lees dan snel door en reageer. Want sommige functies komen maar af en toe voorbij.

Over Schouwburg Concertzaal Tilburg 
In de opvallende gebouwen in het centrum van de stad staan de ontmoeting en de live beleving centraal. We verbinden ons aan anderen door waardevolle, theatrale en muzikale ontmoetingen te creëren en te faciliteren vanuit een open, professionele en inspirerende organisatie en locatie.

In de komende jaren zal Schouwburg Concertzaal Tilburg zich doorontwikkelen tot een culturele onderneming die niet alleen een ijzersterk programma biedt voor alle inwoners van de regio, maar ook een dagelijks toegankelijke ontmoetingsplek is. Door ons nog meer te verbinden aan externe partijen en evenementen mogelijk te maken waarbij ieder zich welkom voelt en zich herkent.

Toezichthouden op een belangwekkende culturele ontmoetingsplek in Tilburg
Schouwburg Concertzaal Tilburg is één culturele onderneming met een breed scala aan podiumkunsten. De jaaromzet bedraagt circa 9,5 miljoen euro. Er vinden jaarlijks ongeveer 650 activiteiten plaats en er worden zo’n 185.000 bezoekers per jaar ontvangen. Er werken ruim 170 medewerkers. Schouwburg Concertzaal Tilburg is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De raad bestaat uit vijf tot zeven personen die hun functie op vrijwillige basis vervullen. Voor de invulling van de vacature komt de raad graag in contact met personen met een achtergrond en werkveld in de vrijetijds- en hospitality-sector.

Schouwburg Concertzaal Tilburg is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.  De raad van toezicht heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van de bestuurder
 • Toezicht en controle op het bestuur van de organisatie
 • Toetsing van de besluitvorming aan het geformuleerde beleid
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder

De raad van toezicht voert haar toezichthoudende werkzaamheden uit conform de statuten en het reglement en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans vijf vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vinden er jaarlijks een zelfevaluatie, een ontmoeting met de ondernemingsraad en het managementteam van SCT en enkele netwerkbijeenkomsten plaats.

De aanstelling van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal voor vier jaar herbenoembaar. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Samenstelling raad van toezicht
Het is van belang dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om beleid, strategie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en om de directeur op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering te kunnen adviseren. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de raad van toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en kennis van voor Schouwburg Concertzaal Tilburg relevante netwerken in de regio. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SCT en de Tilburgse gemeenschap.

Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheid en ervaring op het gebied van een of meer van de volgende kennisvelden:

 • Podiumkunsten en cultuurbeleid
 • Leisure, business en hospitality
 • Onderwijs en maatschappelijke organisaties
 • Openbaar bestuur en politiek (gemeente, provincie, rijk)
 • Regionaal bedrijfsleven
 • Marketing en communicatie
 • Bestuur en management
 • Financiële bedrijfsvoering
 • HR en juridische zaken

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat op dit moment uit zes leden, inclusief de voorzitter.

 

RvT lid met Kennisveld hospitality en vrijetijdssector


De raad van toezicht wil graag in contact komen met kandidaten die beschikken over kennis en relevante ervaring met het kennisveld hospitality en vrijetijdssector. Daarbij gaat het om inzicht in de regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen rondom de gastvrijheidsindustrie (entertainment, congresbranche, horeca, festivals en events). We verwachten van de nieuwe collega een visie op hospitality in een grote culturele organisatie als Schouwburg Concertzaal Tilburg. De komende jaren wordt het Stadsforum in Tilburg ontwikkeld waarin SCT een belangrijke rol wil vervullen. Meer dan in het verleden zullen met de realisatie van het Stadsforum de gebouwen een beeldbepalende ‘speler’ worden in dit nieuwe centrumgebied. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat hij een visie kan ontwikkelen of heeft hoe de exploitatie van het gebouw kan aansluiten op deze nieuwe rol, middels het uitrollen van nieuwe functies of het versterken van bestaande functies. Het is onze ambitie om ook overdag een dagelijks toegankelijke culturele ontmoetingsplek te zijn voor de bewoners en bezoekers van de wijken, dorpen en ommelanden van de stad. De realisatie van het Stadsforum creëert daarvoor het momentum. Dat impliceert dat we op termijn ons Grand Café willen (her)openen en waarop we dagelijks een deel van onze foyers zullen openstellen.

Algemene profieleisen lid raad van toezicht 

 • Bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring
 • Affiniteit met de culturele sector
 • Maatschappelijk actief en betrokken en beschikking over een actief netwerk
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Vermogen om de financiële verslaglegging inhoudelijk te kunnen beoordelen
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van SCT te kunnen toetsen
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder
 • Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een goede invulling van de functie
 • Regionale verankering in het werkgebied van SCT geldt als een pre

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. J. Klaasse, directieassistent Schouwburg Concertzaal Tilburg, via rvt@schouwburgconcertzaaltilburg.nl of 013-13 799 7182

Belangstelling?
Uw cv en een korte motivatie ontvangen we graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 15 maart 2022. U kunt deze mailen naar: rvt@schouwburgconcertzaaltilburg.nl ter attentie van mevr. E. Huizen, voorzitter van de raad van toezicht.


Sluit 15 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"