Stichting Markland College

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Oudenbosch | Noord-Brabant
Sluit 1 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden ontstaat er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht

 

Stichting Markland College

Stichting Markland College biedt leerlingen onderwijs dat past bij hun talenten en hun brede persoonlijke ontwikkeling. Zij leren als evenwichtige jonge mensen in te spelen op een samenleving die sterk verandert. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan een succesvolle voorbereiding op hun toekomst. Onze kernwaarden zijn hierbij: We vertrouwen, We verbinden en We verschillen. De scholen in Oudenbosch

en Zevenbergen zijn beide regioscholen met ieder een breed onderwijsaanbod. Binnen de scholen zijn de leerniveaus kleinschalig georganiseerd. Leerlingen voelen zich thuis en waarderen de persoonlijke benadering.
In het Koersplan 2021-2026 worden de volgende drie strategische ambities beschreven:

 • Wij werken vol vertrouwen aan onze toekomst.
 • Wij verbinden met elkaar en onze omgeving.
 • Wij maken het verschil in maatwerk onderwijs.

Kwalitatief onderwijs in de regio

Het Markland College Oudenbosch biedt de onderwijsrichtingen gymnasium, atheneum, havo, mavo
en beroepsgerichte leerwegen kader en basis, Markland College Zevenbergen de onderwijsrichtingen mavo, havo en vwo. De scholen bieden kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen uit de regio waarbij zij de kans krijgen de wereld te ontdekken en zichzelf uit te dagen. De scholen bieden jonge mensen een toekomstperspectief op de samenleving waarin zij weerbaar en met respect voor anderen leven. Aandacht voor elke leerling in een veilige leeromgeving is de kern van ons kleinschalig onderwijs.

Voor meer informatie zie de website: www.markland.nl

Raad van Toezicht

Bij Stichting Markland College zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden. Het College
van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.

De Raad van Toezicht heeft drie taken:

 • integraal toezicht houden op de verwezenlijking van het vastgestelde beleid en de ambities evenals op de algemene gang van zaken betreffende de tot de Stichting Markland College behorende scholen;
 • klankbord zijn voor het College van Bestuur en deze gevraagd en ongevraagd adviseren;
 • in de werkgeversrol het beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur en toezien op het naleven door het College van Bestuur van de voor Stichting Markland College wettelijke verplichtingen. De Raad van Toezicht hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO als richtlijn voor zijn functioneren.

Het profiel

Bestuurlijke/managementervaring in een complexe omgeving

• Strategische en bestuurlijke denker en bestuurlijk georiënteerd.

Kennis van de onderwijssector

 • Affiniteit met het onderwijs en meer specifiek Voorgezet Onderwijs en bij voorkeur inzicht in de processen binnen een onderwijsorganisatie;
 • Bekend met relevante ontwikkelingen en ‘eigenheden’ van de sector, nu en met een blik op de toekomst;
 • Oog voor maatschappelijke veranderingen waaraan het toezicht op Stichting Markland College onderhevig is.

Vaardigheden en persoonlijkheid

 • Betrokken en tegelijkertijd afstand weten te houden die past bij de toezichtfunctie;
 • Integer; Bewust zijn van de rol die de toezichthouder vervult in de organisatie en de verantwoordelijkheid die de toezichthouder heeft, inclusief de risico’s die zich daarbij voor kunnen doen. Aarzelt niet om, indien nodig, op passende wijze te interveniëren.

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • Verkrijgt informatie over de organisatie van het College van Bestuur en kan daarnaast andere relevante informatie uit andere bronnen verkrijgen;
 • Kan met informatie op afstand snel strategisch overzicht en inzicht krijgen in wat er speelt bij Stichting Markland College en in de omgeving, zowel wat feiten en cijfers, maar ook wat de ‘zachte’ facetten betreft;
 • Heeft gevoel bij het belang van verkrijgen van informatie/inzicht en draagt daaraan bij.

Kritisch

 • Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van het College van Bestuur of collega- toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken ter sprake brengen;
 • Kritisch kunnen en durven zijn, ook bij druk.

Werken in gezamenlijkheid

 • In een team kunnen werken en in het collectief de eigen bijdrage kunnen leveren;
 • Gebruik weten te maken van de inbreng van anderen: de complementariteit van verschillende soorten

  inbreng tot zijn recht laten komen;

 • Naast de individuele verantwoordelijkheid, ook een gevoel voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.

Onafhankelijk

Er is geen sprake van belangenverstrengeling wat onbevangen en onbevooroordeeld opereren tegenover College van Bestuur en collega-toezichthouders in de weg zou staan.

Voldoende tijd

De leden moeten voldoende tijd vrij willen en kunnen maken. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met ongeveer zes vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er verschillende commissies waarin leden zitting kunnen nemen en wordt deelgenomen aan incidentele activiteiten en themabijeenkomsten.

Specifiek profiel

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt specifiek gezocht naar iemand met deskundigheid op gebied van bedrijfsvoering (alle PIOFACH-taken) in de context van het onderwijs/ een onderwijsinstelling.

Commissies

De Raad van Toezicht werkt met commissies zoals een remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie kwaliteit en innovatie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw motivatiebrief en CV ontvangen we graag vóór 1 juni 2022 op wa.moerland@markland.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Mevrouw Annette Baart MBA op telefoonnummer 06 46 75 76 07.


Sluit 1 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"