Stichting Sociaal Team Houten

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Sociaal domein

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Houten | Utrecht
Sluit 10 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Sociaal Team Houten (CJG en Sociaal Team) is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en preventie. Het is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Houten. De wettelijke taken vanuit de Wmo en Jeugd en de preventie en lichte ondersteuning zijn ondergebracht in deze zelfstandige stichting waarin de gemeente een zwaarwegende invloed heeft via het college van B&W.

Vanuit een integrale aanpak wordt bekeken wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is. Stichting Sociaal Team Houten omvat het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de praktijkondersteuners Jeugd (POH-J). www.sociaalteamhouten.nl

Onze missie is dat we de mogelijkheden en krachten van inwoners helpen versterken waardoor zij in staat zijn zo zelfstandig mogelijk hun leven te kunnen leiden. We bieden begeleiding en/of organiseren indien nodig zorg, voor de inwoners die het (tijdelijk) zelf of alleen met anderen in hun netwerk niet redden. We voegen in, voegen toe en voegen uit.

Onze visie is dat niet alles wat anders is of anders verloopt dan je zou willen of verwacht, een probleem is en direct vraagt om professionele hulp of ondersteuning. Wij willen mensen helpen bij het omgaan met sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven. En ze helpen om daar zelf regie over te kunnen voeren.
Als er ondersteuning nodig is, bieden we dat op maat, zo dichtbij huis en het eigen netwerk als mogelijk en zoveel mogelijk aansluitend bij het gewone leven.

Functieomschrijving en organisatorische positie

De stichting is in 2018 in eerste instantie voor 4 jaar opgericht en in 2021 positief geëvalueerd. Na evaluatie is besloten tot een nieuwe governance waarbij de raad van toezicht vanaf 2022 volledig bestaat uit externe leden (voorheen waren twee wethouders onderdeel van de raad van toezicht). Het college van B&W Houten benoemt, ontslaat, schorst en verleent decharge aan de leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht is formeel werkgever van het eenhoofdig bestuur van de stichting. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de organisatie en voor de uitvoering van de met de gemeente overeengekomen activiteiten en te leveren prestaties. In de kern betreft het de levering van ondersteuning en zorg, het bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van beleidsdoelstellingen van de gemeente. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting.

Naast de rollen van werkgever en toezichthouder heeft de raad van toezicht een stimulerende en adviserende rol. Stichting Sociaal Team Houten is niet alleen verantwoordelijk (samen met gemeente en samenwerkingspartners) voor de realisatie van beleidsdoelstellingen, maar ook voor vernieuwing en verbetering van de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo en een deel van de gemeentelijke preventietaken. De directeur-bestuurder en de raad van toezicht, treden naast hun formele rollen, ook op als partners in de transformatie van het sociaal domein.

Werkzaamheden

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, toetst besluitvoering van dat bestuur en geeft advies. Het toezicht is vooraf en achteraf. Dit houdt in dat een aantal documenten en besluiten vooraf ter goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd en/of achteraf door de Raad van toezicht worden beoordeeld. Op onderdelen is, conform de statuten, tevens goedkeuring van het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Houten vereist.

De raad van toezicht vergadert 5-6 keer per jaar. Per vergadering wordt, afhankelijk van de agenda, zo’n 4 uur aan voorbereidings- en vergadertijd gevraagd. Daarnaast kunnen er gedurende het jaar incidenteel afstemmingsmomenten en/of een werkbezoek plaats vinden. Van een lid van de raad van toezicht verwachten wij dat deze ruimte en flexibiliteit genoeg heeft om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor een voorzittersrol geldt dat een iets grotere tijdsinvestering. De voorzitter voert eens per jaar strategisch overleg met de wethouder(s) en overlegt voorafgaand aan de vergadering met de bestuurder over de agenda.

Taken

Goedkeuring verlenen aan:

 • de langetermijnstrategie
 • begroting, uitvoeringsplannen, jaarstukken
 • voorstellen rondom arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, beloningssystematiek en pensioen
 • voorstellen van financiële aard die de begroting of een, door de raad van toezicht vastgesteld bedrag, te boven gaan
 • de klachtregeling voor cliënten
 • vaststellingsovereenkomsten indien deze rechtstreeks de begroting raken
 • besluiten over onderwerpen die van ingrijpende betekenis zijn voor de stichting, zoals het verbreken of aangaan van samenwerkingen, het uitbesteden van taken aan derden, het wijzigen van statuten, fusie/splitsing/overdracht van de stichting.

Toezicht houden op:

 • de doelstelling van de organisatie en het bereiken van doelen en gewenste resultaten
 • het functioneren van het bestuur van de stichting
 • het functioneren van de stichting
 • uitvoering van plannen
 • naleving van wet- en regelgeving
 • financiële en personele bedrijfsvoering

 

 1. Adviseren van de directeur-bestuurder ter bevordering van het functioneren van de stichting en het eigen functioneren en in dit licht het doen van aanbevelingen voor wijzigingen in hiervoor genoemde documenten
 2. Benoemen, ontslaan en schorsen van de directeur bestuurder en voeren en vastleggen van functioneringsgesprekken met de directeur bestuurder
 3. Naleven van de statuten en reglementen van de stichting en aanbevelingen doen of besluiten nemen betreffende wijzigingen van de statuten of reglementen
 4. Informeren van de gemeente over het functioneren van de stichting
 5. Afleggen van verantwoording aan de gemeente over de eigen werkzaamheden

Profiel

In de huidige raad van toezicht is voorzien in de portefeuilles voor bedrijfsvoering, kwaliteit en innovatie. We gaan voor het nieuwe lid uit van complementariteit. We denken hierbij aan een persoon met zijn of haar ervaring en netwerk in één of meerdere gemeentes, bij voorkeur in het sociale domein. Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zou het een pré zijn als deze persoon tevens de rol van voorzitter kan overnemen en daarvoor over de benodigde competenties en ervaring beschikt. Wij prioriteren een gemeentelijke profiel boven een profiel als voorzitter.

Een lid van de raad van toezicht:

 • heeft een HBO-WO werk- en denkniveau
 • heeft ervaring met samenwerken met de lokale overheid
 • heeft kennis en ervaring binnen het brede sociaal domein
 • heeft bestuurlijke ervaring
 • beschikt over toezichthoudende kwaliteiten
 • heeft strategisch en beleidsmatig inzicht
 • is adviesvaardig, kritisch en besluitvaardig
 • is innovatief
 • is omgevingsbewust
 • staat op relatieve afstand van de Houtense politiek en heeft geen betrokkenheid of verbondenheid dan wel belangen bij de uitvoeringspraktijk van Stichting Sociaal Team Houten.

Stichting Sociaal Team Houten wil een rechtvaardige en inclusieve organisatie zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. Stichting Sociaal Team Houten biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt.

Benoeming

Conform de statuten van de stichting benoemt het college van B&W van de gemeente Houten de raad van toezicht-leden. Benoeming is voor de periode van vier jaar. Een raad van toezicht-lid kan maximaal drie maal een volledige periode van vier jaar aanblijven. Er is sprake van een onbezoldigde functie met een kleine vaste onkostenvergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Bij vragen over deze vacature kunt u bellen of mailen met Peter Hofman, één van de leden van de raad van toezicht, peter.hofman@dnagroup.nl of 0642525115

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie dan vragen wij u om uw CV met motivatie te sturen aan secretariaat@sociaalteamhouten.nl . Dit kunt u doen tot en met 9 oktober 2022.

Gesprekken

De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 17 oktober. Hier staan de volgende momenten voor gereserveerd 17-10-2022 tussen 12.00 en 14.00 uur, 18-10-2022 tussen 9.00 en 15.00 uur en 19-10-2022 tussen 18.30 en 21.00 uur.


Sluit 10 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"