Stichting Zorgboeren Zuid-Holland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Agrarisch | Bezoldigde functie | Groot Ammers | Zuid-Holland
Sluit 22 augustus 2022


Omschrijving Vacature

Stichting Zorgboeren Zuid Holland biedt in samenwerking met zorgboerderijen dagbesteding, begeleiding en kort- en/of langdurig verblijf voor diverse doelgroepen. Wij ondersteunen de zorgboerderijen bij de uitvoering van de zorg en faciliteren hen op verschillende gebieden. Er liggen verschillende uitdagingen in het vooruitzicht, waarbij met name de transities in zowel de landbouwsector als de zorgsector vragen om blijvende doorontwikkeling van het aanbod. Begin 2022 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De verkorte versie hiervan is hier te zien.

Vanwege het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht hebben wij een

Vacature Lid Raad van Toezicht

(benoemingsdatum in overleg)

 

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en heeft tot taak toe te zien op het functioneren en het beleid van de Raad van Bestuur van de stichting Zorgboeren Zuid-Holland en op de algemene gang van zaken in de organisatie. In de uitoefening van zijn rol laat de Raad van Toezicht zich leiden door de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governancecode. Benoeming van een toezichthouder geschiedt voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal nog een periode van4 jaar.

Voorkeur specifieke deskundigheid

Gegeven de deskundigheden van de zittende leden van de Raad van Toezicht zoekt de Raad van Toezicht een lid met kennis en ervaring op financieel- en economisch gebied met bijzondere aandacht voor bedrijfsvoering. Voor de algemene verwachtingen is als bijlage het profiel van de Raad van Toezicht bijgevoegd.

 

page1image997390080 page1image997390368

Profiel van de Raad van Toezicht

Algemeen profiel Raad van Toezicht, Stichting Zorgboeren Zuid Holland

De Stichting Zorgboeren Zuid Holland wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en -Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting, terwijl de werkwijzen zijn uitgewerkt in de respectievelijke reglementen.

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governancecode.

De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van een door de Raad van Toezicht op te stellen profielschets. Als uitgangspunt geldt dat de Raad van Toezicht uit 5 leden bestaat, waarbij ernaar zal worden gestreefd dat de samenstelling zodanig is dat de Raad van Toezicht de volgende voor haar functioneren gewenste deskundigheden beschikbaar heeft:

 • op het gebied van de zorg;
 • op het gebied van HRM en marketing;
 • op het gebied van algemeen/bestuurlijk;
 • op juridisch gebied;
 • op financieel-economisch gebied

  Binnen de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar. Binnen de Raad is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie.

  Benoeming van leden vindt plaats na advies van de Raad van Bestuur, de Raad van Advies en de Cliëntenraad.

  Profiel individueel lid Raad van Toezicht

  Elk lid van de Raad van Toezicht levert een bijdrage aan het algemeen profiel van de RvT. Van hen wordt daarnaast gevraagd dat zij:

 • betrokkenheid hebben met Landbouw en zorg, bij voorkeur aantoonbaar.
 • op enigerlei wijze affiniteit hebben met de doelstellingen van de organisatie.
 • in staat zijn distantie tot de organisatie te bewaren; zij moeten op afstand kunnen toezien en adviseren.
 • kennis hebben of bereid zijn te verwerven van deskundigheden zoals genoemd bij de bestuurskaders (zoals bovenstaand benoemd).
 • geen materiele betrokkenheid hebben en/of belangen bij cliënt (bv familie, zorgboer, leverancier etc.) bereid zijn om 5 tot 6 keer per jaar te vergaderen

 

Statuten, reglement, beleidsplan en jaarstukken kunnen op aanvraag beschikbaar gesteld worden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met Paulien van Pelt (bestuurder), 06-82453414.
Voor informatie rondom de procedure kunt u contact opnemen met Dirk Heijkoop, voorzitter Raad van Toezicht, 06-31752104

Mocht u zich herkennen in bovenstaande én in het profiel van de Raad van Toezicht, dan zien wij graag voor 22 augustus schriftelijk uw motivatie en een CV tegemoet op het e-mail adres p.vanpelt@zbzh.nl


Sluit 22 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"