Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Hoogeveen | Drenthe
Sluit 24 april 2022


Omschrijving Vacature

 

De NNCZ brengt de verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen. Dat is wat ons uniek maakt. We proberen ons werk zo dicht mogelijk bij de cliënt te doen in wijken en dorpen, waardoor we in staat zijn optimaal aan te sluiten bij onze doelgroep. Mensen willen of zijn genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. We werken daarom steeds meer en intensiever samen met netwerkpartners als huisartsen etc. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties. We geloven in het belang van samenwerken, verbinden en dichtbij zijn. We geloven in de kracht van mensen en wederkerigheid. Immers: samen zijn we van waarde!

De NNCZ zoekt voor haar Raad van Toezicht een nieuw

Lid Raad van Toezicht

Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisatie (NNCZ)
De Noord Nederlandse Coöperatie van zorgorganisaties is een coöperatie voor woon-, zorg- , welzijns- en behandeldiensten in Hoogeveen, Hollandscheveld, Vledder, Groningen, Haren, Noordbroek en Grijpskerk. In 10 werkgebieden in Noord-Nederland werken ruim 1.200 professionele medewerkers en ruim 600 betrokken vrijwilligers om gezamenlijk de ambities ten behoeve van de cliënten waar te maken. De financieel gezonde en stabiele organisatie staat borg voor kwaliteit en continuïteit en werkt met gedeelde waarden vanuit verschillende identiteiten. De NNCZ biedt kwalitatief goede, warme en betrokken zorg, een zinvolle dagbesteding, aandacht voor welzijn en goede huisvesting. De zorg kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg, zowel bij zelfstandig wonende mensen als binnen de woonzorgcentra.

In onze werkgebieden
De NNCZ biedt zorg en dienstverlening in en vanuit woonzorgcentra in 10 werkgebieden. Elk woonzorgcentrum en de verbinding met haar omgeving kent een eigen identiteit, sfeer en cultuur, passend bij de inwoners van het dorp of de wijk waar de vestiging staat. Iedere vestiging biedt meerdere vormen van zorg, wonen en welzijn integraal aan.

De NNCZ biedt zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken ondersteuning thuis (verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg) en dagactiviteiten die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding. Tevens kunnen thuiswonenden gebruik maken van alle algemene voorzieningen binnen de kleinschalige woonzorgcentra. Het behandelteam biedt advies en behandeling bij complexe zorgvragen van ouderen en chronisch zieken.

Onze missie
De NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in hun vertrouwde omgeving. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in één van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.

We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te hebben. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners, professionals en organisaties. We geloven sterk in de kracht van samenwerking en wederkerigheid. Iedereen in de samenleving doet mee en is van waarde.

De NNCZ wil een netwerkorganisatie zijn waarbinnen wonen, welzijn en zorg samen komen in een directe relatie met de omgeving. We zijn daardoor in staat optimaal aan te sluiten bij onze doelgroep. Als ketenpartner in het lokale netwerk willen we een bijdrage leveren aan het integreren van zorg in de samenleving en met de samenleving. Met onze zorg en dienstverlening lopen we voorop in de samenwerking tussen zorg en maatschappij. Om mensen in hun kracht te zetten hebben we deze samenwerking tussen zorg en maatschappij nodig.

RAAD VAN TOEZICHT  
De NNCZ heeft een Algemene Ledenvergadering (als hoogste orgaan in de coöperatie) en een Raad van Toezicht. Het bestuur van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur in opdracht van de Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering en de Raad van Toezicht werken conform de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie en vergadert volgens een jaarlijks schema. De Raad van Toezicht van de NNCZ wordt gevormd door een voorzitter en vier leden.  De Raad van Toezicht heeft naast een toezichthoudende rol en de rol van werkgever voor de bestuurder, ook een adviesfunctie. Vanuit deze rol staat de Raad van Toezicht de bestuurder met gefundeerd advies terzijde of treedt op als sparringpartner en coach.

Binnen de Raad van Toezicht is er sprake van een evenwichtige samenstelling, waarbij de leden integraal verantwoordelijk zijn voor het gehele toezicht. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden enerzijds een goede vertegenwoordiging is van de samenleving binnen het werkgebied en anderzijds gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.  Binnen de Raad van Toezicht functioneren drie commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid.  De leden hebben allen een eigen relevant netwerk of in ieder geval kennis van de voor de organisatie relevante netwerken, bij voorkeur lokaal en landelijk. Elk lid oefent haar of zijn verantwoordelijkheid uit ‘zonder last of ruggespraak’ van wie dan ook en geen enkel lid ontvangt instructies van enig ander orgaan. Collectief wordt jaarlijks publiekelijk verantwoording afgelegd in het maatschappelijk jaardocument.

COMPETENTIES EN ACHTERGROND  
De Raad van Toezicht van de NNCZ is een gevarieerd team. Als goede teamspelers hebben de leden de nodige flexibiliteit, tijd en inzet om hun rol goed uit te kunnen voeren. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij een goede aansluiting bij dit team hebben, goed kunnen luisteren en zelfstandig inhoudelijk een oordeel kunnen vormen.

Van de RVT als geheel (team) wordt verwacht: 

 • binding met de missie en strategie van de NNCZ;
 • onafhankelijkheid en kritisch vermogen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur.
 • constructief en deskundig met betrekking tot toetsing van en advisering aan de Raad van Bestuur. Een veilige werkomgeving creërend voor de leden van de Raad van Bestuur. Uitdagend en stimulerend met betrekking tot vernieuwing in de langdurige zorg;
 • kennis en ervaring om de NNCZ en zijn succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen en op basis daarvan toezicht te kunnen houden en te adviseren;
 • herkenbaarheid en vertrouwen in de ogen van interne en externe stakeholders;
 • evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, regionale binding, deskundigheid, rolvervulling, leeftijd en geslacht.

Van ieder lid Raad van Toezicht wordt het volgende verwacht: 

 • strategisch inzicht, analytisch sterk en het vermogen om informatie vlot te doorgronden;
 • evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • voldoen aan de landelijke eisen voor wat betreft het aantal nevenactiviteiten;
 • bestuurlijke ervaring om invulling te geven aan de toezichthoudende rol in teamverband;
 • vermogen om als toezichthouder in de adviesrol richting de Algemene Ledenvergadering te functioneren;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid;
 • conformeren aan en het ondersteunen van de waardegedreven en mensgerichte visie en doelstellingen van de organisatie;
 • de overtuiging dat het goede gesprek op alle niveaus belangrijk is en dat het vermogen tot?(zelf)reflectie daarbij onontbeerlijk is;
 • ondernemende instelling die past bij de snel veranderende wereld in de zorg;
 • maatschappelijke betrokkenheid en deelname in voor de organisatie relevante netwerken;
 • woonachtig en verankerd binnen het werkgebied van de NNCZ.

Aanvullende eisen voor het nieuw te werven lid: 
Bij de selectie kan gelet worden op de volgende eisen en kwaliteiten:

 • ervaring met netwerkzorg in relatie tot samenwerkende zorgorganisaties, samenwerking met burgerinitiatieven, met financiers, et cetera;
 • kennis van of affiniteit met verandermanagement in relatie tot samenwerkingsvraagstukken in de zorg;
 • kennis van en ervaring met netwerkzorg, extramuralisering en samenwerkingsvraagstukken in de zorg actief kunnen vertalen voor de organisatie, houdt de organisatie hierin scherp;
 • affiniteit en ervaring met digitalisering van de zorg;
 • innovatief denker, met oog voor investeringsafwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s.

VERGOEDING  
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zo’n 8 keer per jaar. Dit is inclusief themadagen en de overleggen met de Algemene Ledenvergadering, Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie of specifieke vragen naar aanleiding van de vacature kunt u contact opnemen met Annemarie Hannink, voorzitter van de Raad van Toezicht, door een mailbericht te sturen naar: annemariehh@gmail.com.

U kunt tot uiterlijk 24 april reageren op de vacature via onderstaande knop ‘Solliciteren’!
De selectiegesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 3 mei. De beoogde startdatum van de nieuwe toezichthouder is 1 juni 2022.


Sluit 24 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"