Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde Zorgcentrum Vincent Depaul

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Technische zorginnovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Panningen | Limburg
Sluit 30 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Wegens het aflopen van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt

Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde
Zorgcentrum Vincent Depaul

Lid Raad van Toezicht

profiel gezondheidszorg en zorginnovatie

 

Het zorgcentrum is ontstaan vanuit de Congregatie der Missie Lazaristen en de Congregatie van de Dochters der Liefde en was voorheen een kloosterbejaardenoord. In de loop der tijd is de specifieke doelstelling van het oorspronkelijke ‘kloosterbejaardenoord’ verruimd. De kerntaak is en blijft het leveren van welzijn en goede zorg in de breedste zin van het woord. Onze zorg is toegankelijk en bedoeld voor iedereen. De sociale nalatenschap vanuit de Vincentiaanse spiritualiteit ten aanzien van wonen, welzijn en zorg, koesteren wij. Zorgcentrum Vincent Depaul is een lerende organisatie en vormt samen met enkele collega aanbieders een lerend netwerk.

Zorgcentrum Vincent Depaul is een zelfstandig, kleinschalig zorgcentrum in Panningen waarin de Vincentiaanse spiritualiteit een essentiële rol speelt in het leveren van zorg en welzijn.

Bij ons werken iets minder dan 110 medewerkers (ca. 64 FTE). De omzet bedraagt ca. 4,6 miljoen. Onze zorg- en dienstverlening kent als kernwaarden: Vertrouwd, Deskundig, Persoonlijk. Wij willen ondersteunend zijn en de bewoners een zo waardig en aangenaam mogelijk laatste stadium van het leven bieden, rekening houdend met de diversiteit aan tradities, achtergronden en (geloofs-)overtuigingen. Naast de medisch gerelateerde zorg wordt in het zorgcentrum persoonsgericht en contextgericht gewerkt met veel aandacht voor het eigene van de bewoner en diens netwerk. Wij richten ons op gezondheid én op welzijn, en kijken in de zorgcontext vanuit een persoonlijke relatie naar wat iemand nog kan en wil. Het streven is om de bewoner zoveel mogelijk autonomie en zelfredzaamheid  te laten behouden. De betrokkenheid en inzet van mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.

Momenteel is het Zorgcentrum bezig met een uitbreiding van de capaciteit en met een (ver)bouw. Het financieel gezond houden van een relatief klein Zorgcentrum vraagt een voortdurende afstemming met zorgverzekeraar, externe stakeholders en netwerken in het regionale zorglandschap.

Specifiek voor profiel gezondheidszorg en zorginnovatie

Bovenstaande visie en manier van werken én een veranderende arbeidsmarkt vragen een toenemende aandacht voor preventie en voor ontwikkelingen in digitale zorg en ondersteuning. De gezondheidszorg en technologie groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit roept ook nieuwe ethische vraagstukken op waarbij ‘van waarde blijven’ centraal staat. Ethiek zien wij dan ook als medevormgever van sociale en technologische innovatie, waarbij technologische innovatie ondersteunend is aan sociale innovatie. Hierbij sluiten wij aan op de themavelden zoals benoemd door NVTZ: ethische vraagstukken, de mens in de organisatie, anders organiseren, zorgvuldig databeheer en veranderende kijk op gezondheidszorg.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht telt in totaal 5 leden. De Raad opereert in een collegiaal model waarbij taken zijn onderverdeeld naar specifieke aandachtsgebieden.

Conform de richtlijnen van de Governancecode Zorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid is de Raad van Toezicht:

 • Actief toezichthoudend op het functioneren van de Bestuurder en de organisatie;
 • Toezichthoudend op de voorwaarden waaronder de organisatie goed kan functioneren;
 • Proactief betrokken bij ontwikkelingen in de VVT-sector en de gezondheidszorg in het algemeen; de kwaliteit van de (kleinschalige) persoonsgerichte zorg staat centraal;
 • Bekend met de ontwikkelingen in de maatschappij en specifiek de regio Noord-Limburg;
 • Stevige sparringpartner en klankbord voor de bestuurder;
 • Medeverantwoordelijk voor relatie-opbouw en beheer van relaties met de twee Congregaties waaruit we voortgekomen zijn en externe stakeholders.

Algemene functie eisen

 • Heel specifiek wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij de waarden en normen van de katholieke identiteit en oorsprong van de stichting respecteren.  En zij affiniteit met de doelstelling en het bijzondere karakter van Vincent Depaul hebben.
 • Een nieuw aan te treden lid dient complementair te zijn aan de zittende leden in expertise, ervaring, leeftijd, geslacht én persoonlijkheid.
 • Van de kandidaat wordt verwacht dat deze beschikt over voldoende tijd aangezien er gehecht wordt aan regulier overleg tussen de specifieke portefeuillehouders en betreffende gremia. De Raad van Toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht is periodiek aanwezig bij overleggen van de OR en CR. Daarnaast bestaat de Raad van Toezicht uit diverse commissies. Deze hebben op structurele basis onderling overleg en met de bestuurder. Bij bijzondere evenementen en representatieve activiteiten is de aanwezigheid van de Raad van Toezicht gewenst.

 

Leden beschikken over de volgende competenties:

 • Aantoonbare kwaliteit als toezichthouder en affiniteit met de (kleinschalige) ouderenzorg;
 • Bestuurlijke ervaring;
 • Verbindend vermogen;
 • Inzicht in het maatschappelijke en politieke krachtenveld;
 • Kritisch en onafhankelijk;
 • Integer en respectvol;
 • Strategisch inzicht;
 • Besluitvaardig.

Specifiek voor deze vacature

Er wordt gezocht naar een kandidaat die in het verzorgingsgebied van Vincent Depaul over een aantoonbaar en actueel netwerk beschikt en zelf functioneel en/of maatschappelijk actief is. Vanuit de huidige samenstelling in de Raad van Toezicht is er nadrukkelijk voorkeur voor het benoemen van een vrouw voor de positie.

 • Kennis en ervaring op het gebied van organisatorische ontwikkelingen en strategie en technische zorginnovatie in de zorg is een pré;
 • minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • is woonachtig in en bekend met de regio Limburg, waarbij de voorkeur uitgaat naar iemand die een sterke binding heeft met Panningen of de gemeente Peel en Maas;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, innovatie en continuïteit aan een organisatie als Vincent Depaul stellen;
 • het vermogen om het beleid van Vincent Depaul en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit;
 • beperkt aantal (neven)functies;
 • geen functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bij een instelling die raakvlakken heeft met Vincent Depaul en opereert in hetzelfde werkgebied;
 • in afgelopen 3 jaar geen lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest van Vincent Depaul en geen directe of indirecte opdrachtgeverrelatie heeft met Vincent Depaul;
 • bereid zijn tot scholing in het kader van accreditatie.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding, binnen het normenkader van de WNT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, verzoeken wij u een korte motivatie en een actueel CV te mailen naar: sheijthuijsen@vincentdepaul.nl
Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 29 april 2022.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S.I. Meulensteen (Raad van Bestuur). Bereikbaar onder telefoonnummer 077 30 88 755. Of dhr. P. Rademacher lid selectiecommissie Raad van Toezicht, bereikbaar onder telefoonnummer 06 53299465.

De gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 18 mei 2022. Het vervolggesprek zal plaatsvinden op 8 juni 2022.


Sluit 30 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"