Stichting De Vluchtheuvel

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch en/of bestuurlijk profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Goes | Zuid-Holland
Sluit 10 april 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting De Vluchtheuvel zoekt twee enthousiaste en inspirerende toezichthouders met betrokkenheid bij het doel, de werkzaamheden en affiniteit met de vraagstukken waar De Vluchtheuvel voor staat. Wij zoeken een lid met een financieel profiel en een lid met een juridisch/bestuurlijk profiel.

 

De organisatie

De Vluchtheuvel biedt professionele, christelijke hulp bij psychosociale problemen. De Vluchtheuvel geeft hulp aan volwassenen en jongeren. Preventie, toerusting en schoolmaatschappelijk werk maken onderdeel uit van het dienstenaanbod van De Vluchtheuvel. Bij De Vluchtheuvel werken ruim 50 medewerkers (22 fte). Er zijn psychologen en maatschappelijk werkers in dienst. De gesprekslocaties van De Vluchtheuvel liggen verspreid over het land. Er wordt hulp geboden in Goes, Dordrecht, Woerden, Neder-Betuwe, Hoevelaken, Zwolle, Middelharnis, Kampen en Rijssen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Goes. De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten, maar staat open voor hulpvragers vanuit andere kerkverbanden.

 

Hulpaanbod

Door bezuinigingen en een veranderde visie op vrijwel alle terreinen van de zorg en hulpverlening is er de laatste jaren veel veranderd. Ondanks deze veranderingen blijft de kerntaak van De Vluchtheuvel het aanbieden van christelijke, psychosociale hulp bij zowel persoonlijke als relatieproblemen voor volwassenen en jeugdigen. Het hulpaanbod van De Vluchtheuvel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ambulante gesprekken gericht op relatieproblemen in huwelijk en gezin, identiteitsvragen, rouwverwerking, (seks)verslaving, verwerking van seksueel misbruik en eenzaamheid.
 • Verschillende vormen van groepshulp, waaronder de gespreksgroepen rond het breken met seksverslaving en de identiteitsgroep.
 • Jeugdhulpverlening: ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en individuele begeleiding van jongeren en kinderen.
 • Preventie gericht op het voorkomen van huwelijksproblematiek en cursussen opvoedingsondersteuning.
 • Schoolmaatschappelijk werk en de deelname aan zorgadviesteams.
 • Toerusting, ondersteuning en begeleiding van kerkenraden, classisdiakenen, diaconale, vrijwilligersgroepen en scholen in het omgaan met mensen met psychische klachten.

 

Taken en samenstelling RvT

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur (RvB), die verantwoording aflegt aan de RvT van het te voeren en gevoerde beleid. De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen de Vluchtheuvel. De RvT staat de RvB met advies terzijde. Daarnaast is de RvT verantwoordelijk voor een goed bestuur van De Vluchtheuvel en vervult de rol van werkgever voor de RvB. De RvT kent een werkgeverscommissie en een financiële commissie, die een voorbereidende en adviserende taak hebben. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties te kunnen beoordelen. De leden zetten gezamenlijk hun ervaring en deskundigheid in om de taken van de RvT goed te kunnen uitvoeren. De leden van de RvT fungeren vanuit hun eigen deskundigheid, kennis en ervaring als klankbord voor de bestuurder. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn. Er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit in de teamsamenstelling zodat een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt. De RvT hanteert de Governancecode Zorg 2017 als uitgangspunt.

 

De RvT vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Ook nemen zij deel aan speciale activiteiten of gebeurtenissen binnen de organisatie (bv. een themabijeenkomst met het personeel).

 

Een RvT-lid van De Vluchtheuvel:

 • stemt van harte in met de doelstelling en identiteit van De Vluchtheuvel
 • is in staat een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming
 • heeft het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke, positief kritische opstelling
 • heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de relatie met de kerkelijke achterban
 • heeft een zakelijke instelling, zonder het belang van de kwetsbare medemens uit het oog te verliezen
 • beschikt over een helikopterview en analytisch vermogen
 • is belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten
 • heeft minimaal HBO denk- en werkniveau 

Voor het lid met het financieel profiel, die tevens beoogd voorzitter is van de financiële commissie vragen wij specifiek:

 • Financieel-economisch inzicht en kennis en ervaring met bekostigingssystematiek
 • Kennis van, inzicht in en ervaring met vraagstukken betreffende de financiële organisatie, de continuïteit van de organisatie, alsmede risicobeheersing in brede zin
 • Ervaring met bedrijfsvoering in kleine / middelgrote organisaties

 

Voor het lid met een juridisch / bestuurlijk profiel, vragen wij specifiek:

 • Kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken
 • Kennis en ervaring met werkgeverschap en arbeidsrecht
 • Ervaring met inspelen op veranderingen in de markt, organisatieontwikkelingen en veranderprocessen

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor vragen over deze vacatures kunt u contact opnemen met de heer M. van der Elst, voorzitter van de Raad van Toezicht (06-42405919). U kunt solliciteren door uiterlijk zaterdag 9 april een e-mail te sturen naar mvdelst@kliksafe.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op D.V. vrijdagmiddag 22 april 2022.

 

 


Sluit 10 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"