Vecht en IJssel

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien en Vastgoed

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 23 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Vecht en IJssel is een belangrijke dienstverlener in wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Utrecht. Op vier locaties (Ewoud, Transwijk, Zuylenstede en Lieven de Key) en met Zorg Thuis zet Vecht en IJssel zich in voor een optimaal welbevinden van cliënten. Vecht en IJssel doet dit vanuit de overtuiging dat mensen, jong en oud, zich beter voelen als ze worden gehoord en gezien. Er wordt gewerkt vanuit persoonsgerichte ondersteuning en met aandacht voor de mens als individu.

De opgave voor Vecht en IJssel voor de komende jaren is om te investeren in voldoende toekomstbestendigheid. Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. De complexiteit van de zorgvraag neemt eveneens toe. De arbeidsmarkt wordt in de toekomst alleen maar krapper. Mensen wonen langer thuis al dan niet voorzien van extramuraal diensten-aanbod. Om deze ontwikkelingen de hand te kunnen bieden zal Vecht en IJssel niet alleen moeten investeren in het verder professionaliseren en binden van professionals, maar ook het werk anders gaan organiseren, veel meer technologie inzetten, de sociale omgeving van de cliënt laten participeren, inzetten op preventie en het scherper aanbieden van de juiste dienstverlening op het juiste moment op de juiste plek. Dat vraagt een transitie waarin zowel sociale als technologische innovatie belangrijke sleutels zijn. Het vraagt ook om een goede aansluiting van het vastgoed op de doelgroepen en behoeften, zo wordt onder andere nieuwbouw ontwikkeld op locatie Ewoud.

Binnen Vecht en IJssel wordt gewerkt vanuit 3 kernwaarden:

Vakmanschap: Vakmanschap met het hart. Daar zijn we trots op. We verstaan ons vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. We hebben vanzelfsprekend de noodzakelijke kennis van de zorg en behandeling die onze cliënten nodig hebben. Daarbij hebben we oor en oog voor de individuele wensen en vragen en keuzes van de cliënt, zodat onze zorg en ondersteuning aansluiten bij de wensen van de cliënt. Dit is de basis van onze zorg en ondersteuning.

Verbindend: In verbinding met elkaar, met de cliënt, hun naasten, met de wijk en onze (zorg)partners, want samen komen we verder. Samen stellen en bereiken we doelen. En samen leveren we de beste kwaliteit in zorg en dienstverlening voor de cliënt. We vullen elkaar aan en werken op basis van vertrouwen. Dit zit in ons DNA.

Vernieuwend: We zijn een lerende organisatie met veel mogelijkheden. We ontwikkelen ons iedere dag en zijn bereid steeds een volgende stap te nemen. We zijn ambitieus en hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen, zijn creatief met oplossingen, benutten goede ideeën en zijn altijd op zoek naar wat (nog) beter kan.

In 2020/2021 heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden inclusief een vastgoedstrategie. Hieruit zijn 4 strategische speerpunten gekomen:

 1. Inzetten op complexere zorgvragen van cliënten binnen de verpleeghuiszorg.
 2. Uitbreiding in de wijk (ontwikkelen nieuwe woon- en zorgconcepten in de wijk).
 3. Het meer combineren van traditionele fysieke zorg met digitale zorg (teneinde regie en veiligheid van cliënten te vergroten).
 4. Groeien naar een innovatieve, sterke en gewaardeerde werkgever in de regio (inzetten op vergroten vakmanschap, lerende organisatie en wendbare medewerkers).

Op dit moment worden bovenstaande speerpunten verder uitgewerkt en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Vecht en IJssel kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die werkt in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht (RvT). ). Er werken circa 550 medewerkers (395 FTE) en circa 500 vrijwilligers. De organisatie is financieel gezond met een omzet van circa 41 mio.

DE RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel is vanuit haar rol en positie nauw betrokken, draagt bij en ziet toe op de maatschappelijke opdracht: goede zorg voor cliënten, zowel thuis als in de 4 locaties.

De taken en vereisten van leden van de RvT vloeien voort uit de statuten van Vecht en IJssel en de Zorgbrede Governancecode. De raad houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie, is klankbord en werkgever van de bestuurder.

De RvT toetst de plan- en besluitvorming en keurt waar nodig besluiten van de RvB goed (met name bij belangrijke en/of ingrijpende strategische, organisatie- en investerings-beslissingen).

De verhoudingen tussen RvT en RvB zijn open en voldoende veilig zodat ook zorgen, dilemma’s en vergissingen besproken kunnen worden. Gezamenlijk leren en reflecteren is een belangrijk goed binnen de RvT/RvB. Van de RvT leden wordt een onafhankelijke opstelling gevraagd, gefundeerd op gerespecteerde persoonlijke relaties. De leden zijn constructief kritisch en weten ook te relativeren, waar nodig. Om op een constructieve manier toezicht te kunnen houden, legt de RvT zelf actief haar oor te luisteren bij de medezeggenschapsorganen en het MT. Het MT bestaat uit 4 locatiemanagers, de manager bedrijfsvoering, de manager strategie, kwaliteit, innovatie en HR en de bestuurssecretaris.

Het is steeds weer een kunst voor een goede RvT om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In de raad zijn de leden ook daarom complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

DE RAAD VAN TOEZICHT – GEZOCHTE PROFIELEN
Gezien de samenstelling van de huidige RvT is Vecht en IJssel op zoek naar 3 personen ter aanvulling van de RvT. Het is essentieel dat de profielen van de nieuwe RvT leden aansluiten op de bestuurlijke opgaven waar Vecht en IJssel voor staat. Daarnaast streven we naar een divers samengestelde RvT, omdat dit de meeste kans biedt op verschillende invalshoeken in de besprekingen. De gezochte kandidaten beschikken over voldoende beschikbaarheid; gemiddeld is er circa 1 maal per maand een (regulier, dan wel commissie of bijzonder) overleg en kandidaten zijn bereid extra tijd vrij te maken.

Het uitgangspunt is een zittingstermijn van 4 jaar, waarbij een tussentijdse evaluatie van toepassing is.

Vereisten

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN – ALGEMEEN

Als basis verwachten wij van álle RvT leden:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • denkt en handelt vanuit de kernwaarden van Vecht en IJssel: Vakmanschap, Verbindend en Vernieuwend;
 • is bereid tot inzet met een verstandig hoofd en warm hart;
 • heeft een positief kritische insteek;
 • vindt toezichthouden vanuit een kader van strategisch partnerschap vanzelfsprekend: meenemen van uitdagingen aan de voorkant, waarbij iedere partner in zijn/haar rol blijft;
 • heeft affiniteit met de zorg, beschikt over een visie op het werkveld en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is een stevige persoonlijkheid: is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • is gericht op verbinding en acteert met de blik op de maatschappelijke context;
 • heeft algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • hanteert een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Kijkend naar de kennis en ervaring van de huidige RvT, wordt er gezocht naar kandidaten die, naast de algemene competenties en vaardigheden, expertise hebben op het gebied van respectievelijk: Financiën, Sociale Innovatie (HR) en Zorgtechnologie.

AANVULLENDE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN – PROFIEL 1: FINANCIEN & VASTGOED

 • heeft brede financiële kennis en ervaring met strategisch vastgoedbeleid in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg;
 • heeft kennis over en ervaring met instandhouding, behoud en beheer van vastgoed in eigendom
 • is ervaren in het (optimaliseren) van de financiële positie en risicomanagement;
 • acteert op niveau van een financieel bestuurder (en heeft bijvoorbeeld een afgeronde RA/RC – opleiding) en heeft bestuurlijke ervaring;
 • is in staat de voorzittersrol van de financiële commissie te vervullen.

AANVULLENDE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN – PROFIEL 2: SOCIALE INNOVATIE (HR)

 • heeft kennis en ervaring en een visie op de maatschappelijke en HR-gerelateerde ontwikkelingen;
 • heeft inzicht in de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en dan met name in de zorg-sector;
 • kan de vertaalslag maken; wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de organisatie en voor haar medewerkers?
 • heeft kennis en ervaring met organisatieontwikkeling & HRM, is bekend met de trends en ontwikkelingen in dit vakgebied, in de zorgsector of in het bedrijfsleven;
 • heeft affiniteit en ervaring met ‘anders organiseren/sociale innovatie’ (met name in het kader van arbeidsmarkt-vraagstukken);
 • heeft managementervaring binnen een complexe organisatie;
 • heeft een antenne voor organisatorische en governance vraagstukken.

AANVULLENDE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN – PROFIEL 3: ZORGTECHNOLOGIE

 • heeft kennis, ervaring en visie hoe ICT en technologische en digitale ontwikkelingen op verschillende terreinen impact hebben op (de toekomst van) de (zorg)organisatie;
 • heeft visie op maatschappelijk vraagstukken en hoe een vertaalslag gemaakt kan worden naar de praktijk;
 • beschikt over een relevant netwerk (wetenschap, data);
 • is nieuwsgierig naar (technologische) vernieuwingen, maar altijd met oog voor de dagelijkse praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt en het werken voor medewerker te verbeteren.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

De vergoeding voor de leden van deze RvT is gebaseerd op 80% van de maximale WNT-vergoeding voor leden Raad van Toezicht in de Zorg.

De selectieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes en een referentie-check. De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad hebben een adviserende rol in deze procedure. De gesprekken vinden plaats eind maart en begin april 2022. Het streven is om de nieuwe RvT leden per 1 mei 2022 te benoemen.

Wij zijn benieuwd te lezen waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

U kunt uw motivatie en CV sturen naar mark@hrtouchpoints.com. De procedure wordt begeleid door Mark Steinen, Partner bij HRTouchpoints Executive Search; 06-21107026.


Sluit 23 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"