Schouwburg Concertzaal Tilburg

Lid raad van Toezicht (RvT)

Podiumkunsten en cultuurbeleid

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 1 oktober 2023


Omschrijving Vacature

 

Bij Schouwburg Concertzaal Tilburg – bestaande uit de schouwburg, concertzaal en studiozaal – verbinden we onszelf aan anderen én anderen aan elkaar door waardevolle, theatrale en muzikale ontmoetingen te creëren en te faciliteren vanuit een open, professionele en inspirerende organisatie en locatie.

Alles wat we doen begint en eindigt bij dat unieke live moment tussen publiek en artiesten. Het draait hier om de ontmoeting die we voor en met hen tot stand brengen. We verbinden ons aan de inwoners en organisaties in de stad en regio waarvoor we werken. We willen dat iedereen zich hier welkom voelt en zich herkent in wat we doen.

Met ingang van januari 2024 zijn we op zoek naar twee leden om onze raad van toezicht te versterken.

Over Schouwburg Concertzaal Tilburg

In de opvallende gebouwen in het centrum van de stad staan de ontmoeting en de live beleving centraal. We verbinden ons aan anderen door waardevolle, theatrale en muzikale ontmoetingen te creëren en te faciliteren vanuit een open, professionele en inspirerende organisatie en locatie.

In de komende jaren ontwikkelt Schouwburg Concertzaal Tilburg zich door tot een culturele onderneming die niet alleen een ijzersterk programma biedt voor alle inwoners van de regio, maar ook een dagelijks toegankelijke ontmoetingsplek is. Door ons nog meer te verbinden aan externe partijen en evenementen mogelijk te maken waarbij ieder zich welkom voelt en zich herkent.

Toezichthouden op een belangwekkende culturele ontmoetingsplaats in Tilburg

Schouwburg Concertzaal Tilburg is één culturele onderneming met een breed scala aan podiumkunsten. De jaaromzet bedraagt circa 9,5 miljoen euro. Er vinden jaarlijks ongeveer 650 activiteiten plaats en er worden zo’n 185.000 bezoekers per jaar ontvangen. Er werken momenteel zo’n 115 medewerkers. Schouwburg Concertzaal Tilburg is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De raad bestaat uit vijf tot zeven personen die hun functie op vrijwillige basis vervullen. Voor de invulling van de vacatures komt de raad graag in contact met personen met een achtergrond en werkveld in de podiumkunsten & cultuurbeleid; openbaar bestuur (gemeente, provincie of rijksoverheid); en/of diversiteit, inclusie en outreach.

De raad van toezicht heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van de bestuurder
 • Toezicht en controle op het bestuur van de organisatie
 • Toetsing van de besluitvorming aan het geformuleerde beleid
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder

De raad van toezicht voert haar toezichthoudende werkzaamheden uit conform de statuten en het reglement en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans vijf vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vinden er jaarlijks een zelfevaluatie, een ontmoeting met de ondernemingsraad en het managementteam van SCT, en enkele netwerkbijeenkomsten plaats. De aanstelling van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éenmaal voor vier jaar herbenoembaar. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Samenstelling Raad van Toezicht

Het is van belang dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om beleid, strategie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en om de directeur op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering te kunnen adviseren. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de raad van toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en kennis van voor Schouwburg Concertzaal Tilburg relevante netwerken in de regio. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SCT en de Tilburgse gemeenschap. Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het gezien de huidige samenstelling van de RvT om deskundigheid en ervaring op het gebied van een of meer van de volgende kennisvelden:

 • Podiumkunsten & cultuurbeleid
 • Openbaar bestuur & politiek (gemeente, provincie, rijk)

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden, inclusief de voorzitter. In 2024 nemen we afscheid van de huidige voorzitter en we streven ernaar dat een van de leden van de rvt de rol van voorzitter op zich gaat nemen.

 

Kennisveld Podiumkunsten & cultuurbeleid en/of  Openbaar bestuur & politiek (gemeente, provincie, rijk)

De raad van toezicht wil graag in contact komen met kandidaten die beschikken over kennis en relevante ervaring met het kennisveld podiumkunsten & cultuurbeleid en/of openbaar bestuur & politiek. Wat betreft podiumkunsten & cultuurbeleid gaat het om kennis van de podiumkunsten, de uitdagingen en kansen voor de sector, inzicht in het bredere culturele veld en de partners van de schouwburg. We verwachten van de nieuwe collega een visie op de podiumkunsten in een grote culturele organisatie als Schouwburg Concertzaal Tilburg. Daarnaast heeft de rvt behoefte aan kennis van het werkveld openbaar bestuur. De kandidaat is goed op de hoogte van de politieke ontwikkelingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau en is bekend met de financieringssytematiek van de kunst- en cultuursector en actuele politieke discussies daarover. Je hebt bij voorkeur een sterk bestuurlijk netwerk op zowel lokaal als regionaal niveau.

Bij de uiteindelijke selectie van geschikte kandidaten zal diversiteit (o.a. gender, (bi-)culturele achtergrond, kennis van de werkvelden, opleiding en leeftijd) een belangrijke factor zijn voor de keuze van de selectiecommissie. We streven immers naar een zo divers mogelijke samenstelling van de raad van toezicht.

 

Algemene Profieleisen Lid Raad van Toezicht

 • Bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring
 • Affiniteit met de culturele sector
 • Maatschappelijk actief en betrokken en beschikking over een actief netwerk
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen
 • Vermogen om de financiële verslaglegging inhoudelijk te kunnen beoordelen
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van SCT te kunnen toetsen
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder
 • Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een goede invulling van de functie
 • Regionale verankering in het werkgebied van SCT geldt als een pre.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. J. Klaasse, directieassistent Schouwburg Concertzaal Tilburg, via rvt@schouwburgconcertzaaltilburg.nl of 013-5490368

Belangstelling
Uw cv en een korte motivatie ontvangen we graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 oktober 2023. U kunt deze mailen naar: rvt@schouwburgconcertzaaltilburg.nl ter attentie van de selectiecommissie van de rvt.


Sluit 1 oktober 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"