Schouwburg De Lawei

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Drachten | Friesland
Sluit 11 september 2021


Omschrijving Vacature

 

De Lawei is een schouwburg met een divers cultureel en educatief aanbod. Het is het kloppend hart en dé culturele ontmoetingsplaats van Drachten/Smallingerland en de regio. Onder het motto ‘altijd applaus’ werkt De Lawei aan haar profilering en positie als beste schouwburg van het Noorden.

 

Actuele thema’s die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Anticiperen op de gevolgen, ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden voortkomend uit de corona pandemie.
 • Het opzetten van een productiehuis.
 • Werken vanuit het PEP- model (Programmering, Educatie, Productie); het voortdurend zoeken naar samenhang, uitwisseling en cross-over waarmee een keten van activiteiten ontstaat die breed onder bezoekers en deelnemers wordt uitgezet.
 • De diversiteit van de mensen op het podium, in de zaal en in de organisatie vergroten.
 • Het uitvoeren van het beleidsplan (zie ook www.lawei.nl)

 

De organisatie

Schouwburg De Lawei is een stichting met 100 medewerkers, een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

1. Pieter-Jan Varekamp (voorzitter)
2. Dick Ringeling (lid)
3. Renate Westerink (lid)
4. Johan Russchen (secretaris)
5. Rene de Wilde (lid)

In verband met het aftreden van twee van haar leden, zoekt Schouwburg De Lawei per november 2021

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied cultuur

 

De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor de processen en principes van Schouwburg De Lawei. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Taakstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het (financiële) beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en van de overige stakeholders. Daarin onderschrijft zij inhoudelijk de missie en visie van Schouwburg De Lawei.

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de statutaire directie en neemt bij haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen van de statuten en Governance Code Cultuur in acht.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijfmaal per jaar in vergadering bijeen, waarvan een vergadering in het teken staat van de zelfevaluatie. De Raad van Toezicht kent een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie. Indien noodzakelijk of gewenst worden onderwerpen additioneel telefonisch of per mail behandeld/besproken.

Schouwburg De Lawei hecht eraan dat de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Bestuur gebaseerd is op vertrouwen en respect. Conform de Governance Code Cultuur en statuten van de stichting bedraagt de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Schouwburg De Lawei wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, diversiteit en deskundigheid.

 

Algemene criteria Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van De Lawei
 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en kan belangen van verschillende stakeholders goed afwegen;
 • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Beschikt over een actueel netwerk, met name in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe),
 • is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van De Lawei;
 • Heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector en een visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving;
 • Heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven of openbaar bestuur en derhalve een brede kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de rol van de toezichthouder hierbij;
 • Weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie, met oog voor rolvastheid;
 • Is een integere persoon, teamspeler, communicatief, representatief, heeft oog voor goede governance, stevig, met een rechte rug, zelfreflectie
 • Analytisch vermogen; stellen van kritische vragen, kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om goed oordeel te kunnen vellen
 • Heeft kennis van en inzicht in financiën, kan cijfers lezen en inzichtelijk maken;
 • Beschikt over de vaardigheden om de rol van sparringpartner voor directie en organisatie goed vorm te geven.
 • Gevoel heeft voor (arbeids)verhoudingen en inzicht in consequenties van besluiten;
 • Begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt in een ‘not for profit sector’;
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid

 

Deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Cultuur

Voor dit profiel zijn we op zoek naar een kandidaat die:

 • Ruime kennis en ervaring heeft op cultureel gebied en is in staat is hier kritisch toezicht op te houden en als klankbord te fungeren voor de RvT en de directie;
 • Beschikt over een actueel netwerk in de culturele sector in Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) en zo mogelijk ook in Den Haag.

 

Diversiteit

De Lawei streeft naar diversiteit in personeel, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, zal bij gelijke geschiktheid door voorkeur worden gegeven aan een vrouw. Meerdere aandachtsgebieden kunnen in een persoon gecombineerd zijn.

 

Vergoeding

De functies voor de Raad Van Toezicht van Stichting De Lawei zijn onbezoldigd.
De Lawei biedt de leden van haar Raad van Toezicht – ter ondersteuning van hun taakuitoefening – de mogelijkheid voor het kosteloos bijwonen van een deel van de activiteiten binnen de schouwburg.

 

Procedure

Opgave van belangstelling graag via personeelszaken@lawei.nl.
Met maximaal 4 kandidaten wordt een eerste selectie gesprek gehouden op 28 september. Met 1 of 2 kandidaten wordt een tweede selectie gesprek gehouden op 5 oktober. Benoeming volgt tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht in november.

page3image65015552


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor vragen is de voorzitter van de selectiecommissie, Johan Russchen, op afspraak bereikbaar via het directiesecretariaat op 0512-335020, of via e-mail personeelszaken@lawei.nl

Solliciteren

Sollicitaties (motivatie en curriculum vitae) kunnen voor 11 september, onder referentie Vacature RvT, worden toegestuurd t.a.v. Johan Russchen, via e-mail personeelszaken@lawei.nl.

 

https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie
https://fairpracticecode.nl/nl
https://codeculturelediversiteit.com/


Sluit 11 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"