Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden

Lid Raad van Toezicht (RvT), Tevens Lid Auditcommissie

Financieel-economisch en Bedrijfskundig

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 1 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij per 1 januari 2024 op zoek naar:

Lid van de Raad van Toezicht, tevens lid Auditcommissie

met specifieke deskundigheid en ervaring op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. In een toezichtvisie en -kader hebben wij vastgelegd hoe wij invulling geven aan de rollen adviseur, werkgever, toezichthouder en netwerker.

Het uitgangspunt van de toezichtvisie is dat het College van Bestuur, als statutair bestuur en bevoegd gezag van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden, de organisatie bestuurt en vertegenwoordigt. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Het College van Bestuur legt intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht opereert op afstand.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden. De Raad van Toezicht beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur en treedt op als werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht als adviseur van het College van Bestuur.

De leden van het College van Bestuur zijn tevens rector van een van de locaties en vormen samen met de conrectoren de directie. Het managementteam bestaat uit de directie en de coördinatoren van beide locaties.

De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden en de door haar in stand gehouden scholen Athena en Socrates, naar het maatschappelijk belang van onderwijs en naar het belang van de betrokken stakeholders. Het toezicht van de Raad van Toezicht op het College van Bestuur omvat in ieder geval de volgende indicatoren:

 • De maatschappelijke resultaten: de realisatie van de doelstellingen van Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden;
 • De financiële resultaten: efficiency en financiële continuïteit;
 • De interne risicobeheersing: de manier waarop risico’s worden ingeschat en hoe daarmee wordt omgegaan;
 • De financiële verslaggeving;
 • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
 • Het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid en de werksfeer in de organisatie;
 • Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

De Raad van Toezicht onderhoudt contacten met verschillende stakeholders, waaronder in het bijzonder de Gemeente Leiden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de Raad van Toezicht zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan het onderwijs in het algemeen en aan de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden in het bijzonder. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en legt aan zowel interne als externe stakeholders verantwoording af. De werkwijze van de Raad van Toezicht is uitgewerkt in een reglement.

 

Profielkenmerken en competenties

De profielschets van de Raad van Toezicht stelt het volgende. Elk lid van de Raad van Toezicht:

 • is onpartijdig en onafhankelijk;
 • kan in een team samenwerken;
 • is besluitvaardig, slagvaardig, kritisch en beschikt over oordeelsvermogen;
 • is doelgericht en pragmatisch;
 • is gericht op (het bevorderen) van transparantie en vertrouwen;
 • heeft een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • is in staat op strategisch niveau toezicht uit te oefenen;
 • staat open voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • onderschrijft de uitgangspunten zoals weergegeven in de visie en missie van het Stedelijk Gymnasium van harte;
 • heeft inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van het Stedelijk Gymnasium en het onderwijs in algemene zin;
 • heeft inzicht in het werkveld van het Stedelijk Gymnasium en in het krachtenveld waarin de school opereert;
 • opereert in één of meer voor het Stedelijk Gymnasium relevante netwerken;
 • is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie voor minimaal één zittingsperiode.

 

Competenties van de leden van de Raad van Toezicht:

Maatschappelijke inbreng – “van buiten naar binnen”

Een lid van de raad van toezicht is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie.

Ambassadeurschap – “van binnen naar buiten”
Een lid van de raad van toezicht ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie, bestendigt deze voor het verkrijgen en verstrekken van informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie en het onderwijs in het algemeen.

Richting geven en strategisch denken

Een lid denkt in hoofdlijnen, niet in details, kan voorstellen doen voor de vertaling van de visie in strategische doelen, weet anderen voor ideeën en meningen te winnen, kan met vernieuwende ideeën komen.

Inspireren en stimuleren

Een lid handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie, draagt gevraagd en ongevraagd inspirerende oplossingen en ideeën aan.

Veranderingsbereidheid

Een lid staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving.

Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden

Een lid kan medebestuurders aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereiste competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen of spreken in strijd hiermee, kan feedback van anderen accepteren.

Internationaal perspectief

Een lid is in staat onderwijskundige ontwikkelingen in een internationaal perspectief te plaatsen, staat open voor internationale contacten.

Voor de huidige vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met specifieke deskundigheid en ervaring op financieel-economisch en bedrijfskundig gebied. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding, die in 2022 € 3.150,= bedroeg.

 

Stedelijk Gymnasium Leiden

Het Stedelijk Gymnasium Leiden is een school met een lange geschiedenis. Als eerste gymnasium in Nederland werd het in 1838 opgericht als voortzetting van de Latijnse school. Het Stedelijk Gymnasium Leiden heeft ongeveer 1800 leerlingen, waarvan meer dan de helft uit naburige gemeenten komt. De school heeft daarmee een duidelijk regionale functie. De school heeft een overtuigd openbaar karakter; iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging.

Sinds 2010 heeft het Stedelijk Gymnasium Leiden twee vestigingen, Athena en Socrates, ieder met een eigen BRIN-nummer. Op beide locaties wordt volwaardig gymnasiaal onderwijs gegeven van klas 1 tot en met 6. Athena is de naam van het karakteristieke, sfeervolle en monumentale schoolgebouw aan de Fruinlaan dat dateert uit 1938. Het gebouw is in de tussentijd grootscheeps gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Socrates is de naam van het moderne, transparante en lichte gebouw in Leiden-Noord in een park met buitensportfaciliteiten.

Het Stedelijk Gymnasium Leiden wil een modern en eigentijds gymnasium zijn, toekomstgericht en rijk aan tradities. Het is een veilige thuishaven waar recht wordt gedaan aan verschillen, zodat ieder zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. De missie van het Stedelijk Gymnasium Leiden luidt: ‘We bieden aansprekend gymnasiaal onderwijs dat breed toegankelijk is in een prettig schoolklimaat. We spannen ons in om alle leerlingen die een gymnasiumopleiding bij ons willen volgen en daar de potentie voor hebben, binnen te halen en te houden. We stimuleren de leerling stappen te zetten op weg naar verantwoordelijkheid.’

 

Het onderwijs op de school kenmerkt zich door de volgende waarden:

Inhoud en onderwijskwaliteit

Het Stedelijk Gymnasium Leiden biedt hoogwaardig onderwijs. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de goede eindexamenresultaten. Het onderwijs is in eerste instantie gericht op het verwerven van gedegen kennis. Het docentenbestand bestaat voor het overgrote deel uit (academisch geschoolde) docenten met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, die ook in de onderbouw lesgeven. Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving het Stedelijk Gymnasium Leiden sinds 2012 ononderbroken het predicaat ‘Excellente School’.

Ambitie en talentontwikkeling

Het Stedelijk Gymnasium Leiden streeft ernaar een klimaat te scheppen waarin ambitie niet alleen als kwaliteit, maar ook als een resultante van het onderwijs wordt gezien, voor zowel leerlingen als personeel. Dit betekent dat binnen en buiten de lessen mogelijkheden worden aangeboden die verder gaan dan het voorgeschreven curriculum. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen en te excelleren. Leerlingen met individuele achterstanden en leermoeilijkheden krijgen extra aandacht. Leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma kunnen rekenen op extra aanbod en uitdaging.

Attitude, ruimte en respect

De school legt nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Sociale vorming en samenwerking met anderen staan daarbij hoog in het vaandel. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van de forma mentis, het ontwikkelen van een kritische en analytische attitude bij de leerlingen. Deze attitude is van grote waarde op school, bij vervolgstudies en in de maatschappij.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeente Leiden op voordracht van de Raad van Toezicht of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Voor deze vacature zal de oudergeleding van de GMR een bindende voordracht doen. Er is een benoemingsadviescommissie ingesteld die bestaat uit twee leden van de GMR, een lid van het College van Bestuur en twee leden van de Raad van Toezicht.

Interesse? Dan ontvangen wij graag voor 1 juni 2023 uw CV en motivatie ter attentie van Mylène Yntema, Bestuurssecretariaat College van Bestuur Stedelijk Gymnasium Leiden, Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden
mail: m.b.yntema@gymnasiumleiden.nl


Sluit 1 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"