Stichting Administratiekantoor Abeos Uitzend Holding.

Bestuurslid / Secretaris Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Almen | Gelderland
Sluit 11 september 2023


Omschrijving Vacature

 

STAK Abeos Uitzend Holding (STAK AUH) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft het beheren van de aandelen van Abeos Uitzend Holding B.V (AUH) op een zodanige wijze dat de continuïteit van AUH en haar werkmaatschappijen (zie o.a. www.abeos.nl) wordt bevorderd en de (financiële) belangen van de certificaathouder (CVAB U.A.) worden gediend. Daarbij neemt STAK AUH ook de belangen van andere stakeholders in acht, waaronder die van klanten en werknemers van de AUH en de algemeen maatschappelijke belangen in brede zin.

Het Bestuur (hierna ‘Bestuur’) van STAK AUH telt drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.

De samenstelling van het Bestuur is zodanig dat hij telkens in staat is de taken en verantwoordelijkheden als omschreven in de statuten van de STAK AUH en de toepasselijke administratievoorwaarden uit te voeren. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het streven naar zowel complementariteit, collegiale besluitvorming en een optimale combinatie van ervaring, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden, één en ander met inachtneming van deze profielschets.

Profielschets bestuurders van de STAK AUH.

Iedere bestuurder van STAK AUH dient onafhankelijk te zijn. Een bestuurder geldt niet als onafhankelijk indien de bestuurder, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad:
lid, bestuurder, commissaris of werknemer is of is geweest van de CVAB U.A. en/of aan de CVAB U.A. direct of indirect gelieerde rechtspersoon;

Slechts personen waarvan is vastgesteld dat diens integriteit buiten twijfel staat, kunnen als bestuurder worden benoemd. Het periodiek (kunnen) overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is hierbij een minimaal vereiste.

Deskundigheid.

Ieder lid van het Bestuur dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die nodig is voor de vervulling van zijn rol in het Bestuur. Aan deze deskundigheidsvereisten dient bij voortduring te worden voldaan.

Het Bestuur dient, rekening houdend met de aan de STAK AUH opgedragen taken, (ten minste) als collectief te beschikken over voldoende:

 • juridische expertise, onder meer op het terrein van ondernemingsrecht, en inzicht in de Nederlandse vennootschappelijke praktijk;
 • vertrouwdheid met de corporate governance, regulatoire- en toezichtskaders, geldend voor middelgrote Nederlandse ondernemingen;
 • maatschappelijke betrokkenheid en sensitiviteit.

Ieder lid van het Bestuur dient, in aanvulling op de collectieve eisen als hiervoor genoemd over de volgende eigenschappen en competenties te beschikken:

 • a. het goed kunnen onderhouden van een open relatie en een constructieve dialoog met zowel de RvB en RvC van AUH, als de certificaathouder, telkens met behoud van zijn onafhankelijkheid;
 • b. oog hebben voor en het snel en adequaat kunnen beoordelen van, de continuïteit van de Vennootschap op lange termijn;
 • c. goed gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en signalen uit de samenleving;
 • d. constructief kritische houding;
 • e. sterk analytisch vermogen;
 • f. standvastig, doortastend besluitvaardig en rolvast;
 • g. sterke communicatieve vaardigheden;
 • h. een afgeronde academische relevante studie;
 • I. langjarige ervaring in een bestuurlijke, controlerende en/of toezichthoudende functie; j. in staat tot evenwichtige en objectieve afweging bij mogelijk tegenstrijdige belangen.

Bestuurstaken van de secretaris aanvullend op bovenstaande.

De taken van de secretaris van het Bestuur zijn:

 • Het namens STAK AUH voeren van correspondentie;
 • Het toetsen van te nemen acties en besluiten aan de relevante wet en regelgeving (juridische expertise);
 • Verantwoordelijk voor de corporate governance vanuit de perceptie van de STAK AUH;
 • Het inrichten en beheren van het (digitale) archief van STAK AUH;
 • Het (laten) opstellen van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

Het gaat om een bezoldigde functie met een tijdsbeslag van maximaal 1 dagdeel per maand. De vergaderingen vinden meestal via teams plaats en fysiek centraal in het land.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Mocht U vragen hebben naar aanleiding van deze vacature dan kunt u contact opnemen met de heer J. van der Starre (voorzitter STAK-bestuur), telefoon: 06 – 14 57 24 57.

Procedure.

Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en een lid van de STAK-bestuur. Vervolgens zal er een klikgesprek met de Directie van AUH volgen. Uiteraard zullen diverse documenten (o.a. VOG) moeten worden overlegd.

Uw reactie.

Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt U richten aan de heer J. van der Starre. We zouden het op prijsstellen om deze uiterlijk 10 september 2023 via vacature.stak@abeos.nl te ontvangen.


Sluit 11 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft vacature voor bestuurslid PR en Communicatie.
Stichting De Hond Kan De Was Doen zoekt een Bestuurslid.
Vereniging NLT heeft vacature voor een Voorzitter Bestuur.
Voorzitter Bestuur gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Algemeen Bestuurslid gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.
Penningmeester gezocht bij de Nederlandse Vechtsportbond in oprichting.

"Naar begin pagina"