Stichting Amaryllis

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch/Governance profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leeuwarden | Friesland
Sluit 4 maart 2021


Omschrijving Vacature

 

Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te laten leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar Amaryllis voor staat.

De uitvoering vindt grotendeels gedecentraliseerd plaats in zes wijkteams en twee dorpenteams. Daarnaast in teams die voor de gemeente als geheel werken: de teams Jongerenwerk, Statushouders, Opbouwwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning, PGB (persoonsgebonden budget), Ontmoeten en Meedoen (voorheen dagbesteding) en de ondersteunende teams Bedrijfsvoering en Beleidsadvies.

Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat het belang van de bewoner centraal staat. De vraag wordt niet uit handen genomen, maar de zelfredzaamheid van de bewoner wordt gestimuleerd en de organisatie zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk. Een van de hierboven genoemde teams is specifiek gericht op het vormgeven, ondersteunen en onderhouden van de sociale netwerken die essentieel zijn voor de zelfredzaamheid van de bewoners.

Amaryllis is in mei 2014 opgericht om de inhoudelijke doorontwikkeling van sociale wijkteams uit te voeren in de Gemeente Leeuwarden. Sindsdien is de organisatie vrijwel permanent in verandering geweest. Deels op eigen initiatief, zoals de fusie in 2019 met de lokale welzijnsstichting die het jongerenwerk, het opbouwwerk en de combinatie vrijwilligerswerk & mantelzorgondersteuning hebben toegevoegd. Deels op aangeven en in nauw overleg met de gemeente Leeuwarden, die via een ‘dialooggestuurde bestuurlijke aanbesteding’ geleid heeft tot een nieuwe fase vanaf 1 januari 2021.

De organisatie en financiering vanaf 2021 wordt bepaald door de volgende kenmerken:

 • De opdracht om de basisondersteuning in het kader van de Wmo in de gemeente Leeuwarden uit te voeren;
 • De toegang te bieden tot de gespecialiseerde aanvullende ondersteuning in het kader van de Wmo, die geboden wordt door een collega-instelling;
 • De hoogte van financiering voor de opdracht is gebaseerd op het uitgangspunt dat het georganiseerde en het niet-georganiseerde vrijwilligerswerk meer dan in het verleden een aandeel heeft in de ondersteuning van burgers die dat nodig hebben;
 • De methodische werkwijze van de professionals en de organisatie en facilitering van de werkprocessen zich dienen te vernieuwen om de afgesproken resultaten te behalen binnen de grenzen van het toegekende budget.

Welke taken hiermee gemoeid zijn valt op te maken uit de omschrijving van de teams. In tegenstelling tot de situatie bij de start van Amaryllis biedt de instelling niet de toegang tot de gespecialiseerde jeugdzorg. Die taak is overgenomen door de gemeente Leeuwarden. De uitvoering van de preventieve en lichte jeugdzorgtaken zoals die zijn voorgeschreven in de Wmo worden echter wel door de wijk- en dorpenteams behartigd.

De opdracht is verstrekt voor vier jaar, met de mogelijkheid die termijn twee keer met twee jaar te verlengen. De financiering vindt plaats door middel van een ‘lumpsum’, dat wil zeggen een vast bedrag per jaar, waarvoor Amaryllis de opdracht moet uitvoeren binnen de kaders en specificaties die met de gemeente zijn overeengekomen.

De stichting Amaryllis heeft op de aanbesteding ingeschreven als combi met Incluzio b.v. De opdracht is dan ook gegund aan de combinatie.

Tussen Amaryllis en Incluzio is daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Statutair is vastgelegd dat het bestuur van Amaryllis wordt gevormd door de oorspronkelijke bestuurder van stichting Amaryllis en de bestuurder van Incluzio, waarbij de oorspronkelijke bestuurder van Amaryllis de dagelijkse leiding heeft. De Raad van Toezicht van Amaryllis heeft daarbij zijn volledige bevoegdheden behouden, ook die waar het gaat om aanstelling en ontslag van de bestuurders.

Tussen de stichting Amaryllis en Incluzio b.v. enerzijds en de gemeente Leeuwarden anderzijds is een overeenkomst van opdracht afgesloten, waarin onder meer is bepaald dat Amaryllis en Incluzio hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de resultaten van de opdracht.

Een deel van de werkzaamheden is uitbesteed aan vaste onderaannemers.

Over de detaillering van de uitvoering van de opdracht vindt periodiek overleg plaats tussen het bestuur van Amaryllis en de gemeente Leeuwarden. De gesloten overeenkomst biedt daarvoor een duidelijk kader, maar er is ook sprake van partnerschap en samenwerking, omdat de sociale dynamiek nu eenmaal niet in beton gegoten kan worden, zoals in de aanloop naar deze opdracht in de loop van 2020 wel is gebleken. Door de coronacrisis is de bijdrage van het vrijwilligerswerk sterk teruggelopen, waardoor het beroep op professionele inzet groter werd dan verwacht.

Kernwaarden

 • Samen: We willen samen met de bewoner en het (informele) netwerk op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid de zelfredzaamheid van de bewoner vergroten waarbij het uitgangspunt is dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
 • Dichtbij: Wij staan dicht bij de bewoner. Wij werken mee aan de versterking van de sociale basis in de wijken en dorpen zodat bewoners zelfstandig mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen.
 • Verbindend: Wij leveren maatwerk waarbij het individu leidend is en wij de verbinding leggen tussen mensen, organisaties en activiteiten.
 • Duurzaam resultaat: We zien en grijpen kansen, handelen actief en resultaatgericht waarbij een duurzame oplossing centraal staat.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor het Bestuur en staat het Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht heeft de werkgeversfunctie voor het Bestuur en onderschrijft de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Op 1 juli 2021 treedt een lid af. Op 1 januari 2022 treedt opnieuw een lid af. Uit oogpunt van continuïteit en overdracht van kennis kiest de Raad ervoor om per 1 juli 2021 twee leden aan de raad toe te voegen, waardoor de raad tijdelijk uit zes leden bestaat.

Bij de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend bij de aard van de ontwikkelde activiteiten en rekening houdend met de ontwikkelingen die in de komende jaren optreden. Binnen de huidige raad is een mix aanwezig van deskundigheid op algemeen bestuurlijk, financieel en inhoudelijk gebied.

De raad heeft drie vaste commissies: een commissie Kwaliteit, een Auditcommissie Financiën en een Remuneratiecommissie. De Raad komt circa 6 keer per jaar bijeen, waaronder een evaluatiebijeenkomst; de commissies 3 tot 4 keer. Daarnaast kunnen werkbezoeken plaatsvinden op locaties waar medewerkers werken. Voorts kan incidenteel aanwezigheid bij een bijeenkomst worden gevraagd, waaronder met de Ondernemingsraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met maximaal één herbenoeming.

Profieleisen – algemeen

De leden van de raad hebben bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis en -ervaring, dan wel goed gevoel voor managementvraagstukken binnen (middel)grote organisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, het uitvoerend werk, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de politieke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische-, onafhankelijke en integere wijze.

Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en hebben daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Andere profieleisen zijn:

 • affiniteit met de sector en de transformatie binnen de sector;
 • inzicht in en betrokkenheid bij de doelgroep waarop Amaryllis zich met voorrang richt;
 • onderschrijft de doelstellingen en de kernwaarden van Amaryllis;
 • brede maatschappelijke betrokkenheid en netwerk;
 • een onafhankelijke opstelling en een juist evenwicht in betrokkenheid bij de organisatie en bestuurlijke distantie;
 • vermogen en attitude om het bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen om beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen op basis van de eisen van kwaliteit, doeltreffendheid, doelmatigheid, integriteit en continuïteit;
 • vermogen om goed te kunnen luisteren, anderen op argumenten te weten overtuigen, maar ook zich door argumenten van anderen te kunnen laten overtuigen;
 • attitude om actief samen te werken binnen het team en bij te dragen aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • bereidheid te investeren in deskundigheidsbevordering als toezichthouder.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtig samengestelde RvT, in de procedure zal ook naar de teamsamenstelling gekeken worden.

Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. U hebt oog voor maatschappelijk ondernemerschap.

Profieleisen – specifiek Juridisch/Governance

Voor deze vacature zoekt Amaryllis een strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder met ervaring en specifieke deskundigheid op het terrein van juridische en governance vraagstukken. Deze persoon zal deze kennis in kunnen zetten ter verhoging van de kwaliteit van de RvT als geheel.

Beide kandidaten zijn teamspelers en verbinders, die als lid van een collegiaal team op niveau weten te schakelen en scherpte in discussies weten aan te brengen op een rustige en respectvolle wijze. Zij zijn innovatief en hebben het vermogen om anders te denken en te durven zijn. Zij hebben ervaring in het omgaan met verschillende belanghouders en kunnen positief kritisch adviseren in strategische besluitvormingsprocessen.

De kandidaten:

 • beschikken over ruime ervaring op het gebied van management en/of bestuur van en/of toezicht, bij voorkeur bij maatschappelijke organisaties;
 • tonen brede maatschappelijke belangstelling en lokale betrokkenheid.

Benoeming en vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering zoals deze in de sector gebruikelijk is.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.
Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure:
Sluitingsdatum: woensdag 3 maart a.s.
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 10 en 11
Bespreken shortlist: donderdag 25 maart (zonder kandidaten)
Selectieronde bij Amaryllis: vrijdag 2 april
Benoeming: in april
Start: per 1 juli 2021

We streven ernaar de selectieronde bij Amaryllis fysiek te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment vindt het plaats zoals nu gepland of zullen we uitwijken naar een later tijdstip.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 3 maart a.s.  U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Vemeld in uw sollicitatiebrief het vacaturenummer 7363 voor profiel juridisch/governance.

Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Sluit 4 maart 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

Sollicitatie link
https://www.publicspirit.nl/vacatures/lid-raad-van-toezicht-profiel-juridisch-governance/
"Naar begin pagina"