Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Juridisch Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 29 januari 2021


Omschrijving Vacature

page1image56740496

Vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn van 2 leden van de Raad van Toezicht per mei 2021, is de SAG op zoek naar

2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra is een organisatie voor eerstelijns gezondheidszorg in Amsterdam en bestaat uit 16 gezondheidscentra verspreid over de stad Amsterdam. De 16 gezondheidscentra bieden zorg aan ca. 90.000 patiënten. De SAG staat voor zorg en service van hoge kwaliteit en dicht bij de patiënt. Ons zorgaanbod richt zich op alle leeftijden en is gemakkelijk bereikbaar op herkenbare locaties in de wijk. Naast het brede basiszorgaanbod, met name huisartsenzorg, bieden wij zorgarrangementen op het gebied van o.a. diabetes, kwetsbare ouderen, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, Krachtige basiszorg in aandachtswijken.

SAG Zorgontwikkeling B.V. heeft een cursusbureau Rondom de Geboorte en is naast de GGD aanbieder van Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in Amsterdam.

Strategische aandachtspunten van de SAG

 • Juiste Zorg op de Juiste Plek, JZOJP: herinrichting van vele zorgarrangementen en processen, met name in de samenwerking van tweede en eerste lijn, inclusief Eerstelijns Diagnostiek.
 • GGZ in de eerste lijn, met een cruciale rol voor de POH GGZ.
 • Samenwerking in wijken (‘wijkgericht werken’) met zowel welzijn / WMO als Verpleging & Verzorging voor vooral de kwetsbare groepen, o.a. ouderen.
 • Ouderenzorg: naast samenwerking in de wijk zijn ook warme overdrachten nodig naar en van ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatie etc.
 • Jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de huisartsenvoorziening is de uitdaging goed aan te sluiten op de jeugdteams en de specialistische zorg.
 • Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare (aanstaande) ouders en jonge kinderen.
 • Persoonsgerichte zorg / positieve gezondheid / (ondersteunde) zelfzorg.
 • Cultuursensitieve gezondheidszorg voor de groeiende groep statushouders, personen met een migratieachtergrond, expats en andere zogeheten ‘internationals’.
 • Moderne communicatie, service en bereikbaarheid.
 • Functioneren in netwerken, waarin partijen informatie delen en zorg afstemmen, zodat sprake is van samenhangende zorg vanuit de optiek van de patiënt.
 • Voortdurend monitoren en vernieuwen, o.a. door actieve input in en deelname aan wetenschappelijk onderzoek en pilots.

De Raad van Toezicht

De SAG kent een integraal Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid voor verlenging.
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de uitvoering daarvan en op de aansturing van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevens klankbord voor de Raad van Bestuur.

SAG Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht is tevens de Raad van Commissarissen van SAG Zorgontwikkeling B.V.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg 2017.

 

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht is teamspeler, met behoud van een eigen positief kritische en onafhankelijke instelling en oordelend vermogen. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen en de fase waarin de organisatie zich bevindt. Het lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als geheel zijn in staat om het gesprek te voeren op verschillende strategische, organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aangaande de eerstelijns gezondheidszorg. Voorgelegde beleidsvoornemens worden onafhankelijk en kritisch beoordeeld en leiden tot een eindoordeel dat in samenspraak met de Raad wordt gevormd. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan een individueel lid gevraagd worden sparring partner voor een specifiek gebied te zijn. De Raad laat zich leiden door het besef van de inhoud, resultaten en professionaliteit van de zorg- en dienstverlening die de organisatie biedt, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen de kwaliteit van de zorg, een stimulerend werkklimaat voor de medewerkers en marktconforme resultaten.

Leidend in de wijze van toezicht houden zijn de principes van de Governancecode Zorg. Het algemene profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat de volgende kenmerken:

 • academisch werk- en denkniveau en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen functionele betrokkenheid en professionele afstand bij het terzijde staan van de Raad van Bestuur, in het bijzonder op de strategische thema’s;
 • het kritisch-analytische vermogen om zich op hoofdlijnen een beeld en een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om de inhoud en de consistentie van het beleid dat door de Raad van Bestuur gevoerd wordt, te toetsen aan de hand van kritisch constructieve vragen en interpretatie van managementrapportages;
 • het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om de werkgeversrol, de advies- en klankbordfunctie, de besluitvormende functie en de toetsende functie te kunnen combineren en in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfreflectie en een onafhankelijke opstelling conform de Governancecode zorg;
 • bereidheid tot verantwoording en compliance met betrekking tot wet- en regelgeving ;
 • inzicht en kennis van de eisen die aan de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een zorgorganisatie gesteld kunnen en mogen worden;
 • voldoende beschikbaarheid en een attitude om voorbereid bij vergaderingen of andere meetings (gelegenheden) aanwezig te zijn;
 • de wil om zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg en de zorgsector in zijn algemeenheid.

 

Profiel Innovatie en beleidsvorming in de zorg

Voor de vacature innovatie en beleidsvorming in de zorg zoeken wij kandidaten die out-of-the-box kunnen denken. De gezochte toezichthouder heeft aantoonbare ervaring met innovatie en de implementatie van innovaties binnen en/of buiten de zorg. De kandidaat is bekend met politieke beleidsvorming en besluitvorming, bij voorkeur in de zorg.

Alhoewel innovatief denken zijn/haar kracht is, heeft het lid tegelijk oog voor de investerings- afwegingen, praktische consequenties en implementatierisico’s. Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en heeft zowel een mensgerichte als zakelijke benadering in zijn handelen.

 

Profiel juridisch

Wij zoeken voor het profiel juridisch kandidaten met een brede juridische achtergrond. De kandidaat heeft affiniteit met arbeidsverhoudingen en inzicht in de juridische consequenties van besluiten. Het lid wendt bij juridische kwesties zijn kennis en ervaring aan om als sparringpartner te dienen voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De kandidaat heeft kennis van governance vraagstukken en de onderscheiden rollen van bestuur en toezichthouders. Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en heeft zowel een mensgerichte als zakelijke benadering in zijn handelen. De kandidaat kent bij voorkeur de regio Amsterdam.

Gezien de populatie van de SAG en de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit versterken.

De SAG hanteert een bezoldiging conform de richtlijnen van de NVTZ.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor kandidaten is een informatiepakket beschikbaar bij Margriet Cederhout, secretaris Raad van Bestuur, email: mcederhout@sag-amsterdam.nl , tel.: (020) 58 22 094, mobiel: (06) 8242 5958.

Voor een mondelinge toelichting kunt u terecht bij de heer Hans Broertjes, vice-voorzitter Raad van Toezicht, of mevrouw Paulien van Hessen, Raad van Bestuur. Beide zijn bereikbaar via mevrouw Margriet Cederhout.

Uw sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u tot 29 januari 2021 richten aan de heer Broertjes via mcederhout@sag-amsterdam.nl.


Sluit 29 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"