Stichting Ateliers Tilburg

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiën en financiële planning

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 20 juni 2023


Omschrijving Vacature

In verband met aftreden van een van de zittende leden, is de Raad van Toezicht van Stichting Ateliers Tilburg per 1 september 2023 op zoek naar een nieuw lid met financieel profiel.

 

Over Stichting Ateliers Tilburg

Stichting Ateliers Tilburg (SAT) is een non-profitorganisatie die onder andere samenwerkt met de gemeente Tilburg om (professionele) kunstenaars en creatieve ondernemers betaalbare werkruimte te bieden in Tilburg. Met dat doel voor ogen ontwikkelt, beheert en verhuurt SAT al sinds 2004 cultureel vastgoed in Tilburg. Dit heeft al geleid tot een aanzienlijke groei van het aantal panden en ateliers in de stad en dat is ook nodig. Tilburg is een Stad van Makers. Er moeten dan ook plaatsen zijn waar gemaakt kan worden. Én waar het gemaakte te zien is. Naast de verhuur van ruimtes ontwikkelt SAT zich dan ook als een platform voor makers en werkt ze aan de bouw van een sterke on- en offline community.

 

Over de Raad van Toezicht

SAT werkt sinds 2021 met een Raad van Toezicht-model. Hierin heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende zaken tot taak:

 • Werkgeverschap van de directeur-bestuurder;
 • Toezicht en controle op directie-bestuur van de organisatie;
 • Toetsing van de besluitvorming aan het geformuleerde beleid;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.

De Raad van Toezicht voert haar toezichthoudende taken uit conform de statuten en het reglement, werkt onbezoldigd en volgens de Governance Code Cultuur. Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans vier vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vinden er jaarlijks een zelfevaluatie, enkele netwerkbijeenkomsten en een informele zomerbijeenkomst plaats.

Er zijn twee vaste commissies werkzaam binnen de Raad van Toezicht: een audit- en een remuneratiecommissie. De aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal voor vier jaar herbenoembaar.

De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in brede zin, onder meer wat betreft gender, culturele achtergrond, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

 

Profielschets Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Tilburg en/of haar doelgroepen;
 • Bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
 • Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden netwerk dat van belang is of kan zijn voor Stichting Ateliers Tilburg;
 • Functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn van SAT);
 • Beschikken over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en de afstand van een toezichthouder;
 • Inzicht hebben of willen verkrijgen in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie van SAT stellen;
 • Vermogen om de financiële verslaglegging inhoudelijk te kunnen beoordelen;
 • Integer, verantwoordelijk, onafhankelijk en beschikken over het vermogen tot zelfevaluatie;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een goede invulling van de functie;
 • Lokale of regionale verankering in het werkgebied van SAT is een pré.

 

Voor het nieuwe lid met een financieel profiel, kijken we daarbij extra uit naar kandidaten met:

 • Ruime en aantoonbare kennis en ervaring inzake financiën en financiële planning, waarbij te denken valt aan jaarrekeningen, (meerjaren-)begrotingen en kwartaalrapportages en/of ervaring met het inzichtelijk maken van een (complexe) administratie;
 • Ervaring met of kennis van fondsenwerving en/of (overheids-)financiering;
 • De capaciteit om kritisch te zijn op financiële keuzes en deze op verschillende niveaus toe te kunnen lichten.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie over Stichting Ateliers Tilburg verwijzen we je naar de website. Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Noud Broeren, voorzitter Raad van Toezicht. Zijn telefoonnummer is 06-20887576. Bij belangstelling ontvangen graag uiterlijk 20 juni 2023 een CV (of link naar bijgewerkt LinkedIn-profiel) en een korte motivatie. Je kunt deze mailen aan n.broeren@forwardadvocaten.nl.


Sluit 20 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Nictiz te Den Haag heeft vacature voor een Bestuurssecretaris.
Cliëntenbelang Amsterdam heeft vacature voor een Directiesecretaris.

"Naar begin pagina"