Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. - SCO Delft

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Delft | Zuid-Holland
Sluit 1 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Heb je als lid raad van toezicht affiniteit met het onderwijs en een brede maatschappelijke betrokkenheid? En beschik je daarnaast over academisch denkniveau en heb je inzicht in bestuurlijke processen? Dan is deze rol als lid raad van toezicht wellicht iets voor jou!

De raad van toezicht (RvT) vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht houden op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het college van bestuur.
 • Werkgever: de raad is de werkgever van het college van bestuur.

Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het college van bestuur

ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan.

Vanuit de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie. Een te benoemen lid gaat deel uit maken van de remuneratiecommissie. Het andere te benoemen lid gaat deel uit maken van de auditcommissie. Ongeveer zeven keer per jaar treffen de leden van de raad van toezicht elkaar voor een reguliere vergadering. Deze vergaderingen zijn doorgaans op maandagavond.

Daarnaast nemen de leden deel aan vergaderingen van een van de commissies van de raad van toezicht, bezoeken zij jaarlijks scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De voorzitter overlegt regelmatig met de bestuurder. De raad van toezicht heeft tweemaal per jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs en de medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs.

 

Waar ga je deze nevenfunctie uitvoeren?

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o., SCO Delft, bestaat uit zeven basisscholen met tien locaties in Delft, Schipluiden en Den Hoorn, en één school voor voortgezet onderwijs met drie locaties.

Het leerlingenaantal van de gezamenlijke basisscholen bedraagt ongeveer 1900 en van de VO-locaties ongeveer 2300.
SCO Delft staat voor bereikbaar en kwalitatief goed, christelijk onderwijs. Elke school of locatie vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en de medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving.

Kwaliteit van het onderwijs is de kern van de strategische koers. Het kader voor het onderwijs is zichtbaar in vijf aspecten: pedagogische relatie, betekenisvol onderwijs, kansrijk ontwikkelen, onderzoekende leercultuur en goede resultaten. Ontwikkelingen die van belang zijn bij het toezicht houden zijn ook de doorontwikkeling van het onderwijs in relatie tot het lerarentekort, kwaliteitsverbetering, verdere professionalisering van de digitalisering van het onderwijs, kansengelijkheid en duurzaamheid van de gebouwen.

Bestuur en raad van toezicht
SCO Delft kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Bij SCO Delft zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ duidelijk gescheiden. SCO Delft voldoet daarmee aan de eisen van goed onderwijsbestuur. De raad van toezicht telt op dit moment zes leden. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor vier jaar. De beide vacatures van lid van de raad van toezicht ontstaan per 1 september 2023 door het verstrijken van de tweede termijn.

Meer informatie en documenten vind je hier.

 

Wat breng je mee als lid raad van toezicht?

Bij voorkeur heb je ervaring met toezichthouden en beschik je over voldoende tijd voor een goede invulling van deze positie. Affiniteit met het onderwijs, brede maatschappelijke betrokkenheid en het onderschrijven van de identiteit van het christelijk onderwijs en de doelstelling van SCO Delft zijn belangrijke onderdelen van het functieprofiel.

 

Collectief profiel

De leden van de raad van toezicht moeten in ieder geval beschikken over:

 • Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties.
 • Affiniteit met het onderwijs en brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Onderschrijven van de identiteit van het christelijk onderwijs en de doelstelling van SCO Delft.
 • Vermogen om de missie en visie van SCO Delft te bewaken.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Verbondenheid met, kennis van en inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom onderwijs.
 • Het vermogen om in teamverband de adviserende en toezichthoudende rol uit te oefenen, een bijdrage te leveren aan de discussie en de inbreng van anderen op waarde te schatten.
 • Voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur.
 • Een onafhankelijke opstelling en het vermogen om op transparantie wijze  verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
 • Inzicht in Governance, de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Een voor SCO Delft relevant (politiek) netwerk.
 • Een HR of juridische en/of financiële achtergrond gezien de huidige samenstelling van de Raad.

 

Persoonskenmerken

 • Een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner.
 • Weet als toezichthouder goed om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten SCO Delft.
 • Is een verbinder en is relatiegericht, is sterk gericht op samenwerking en samenhang.

 

Wat heeft SCO Delft jou te bieden?

Een positie bij een gedreven en enthousiaste raad van toezicht waar leden écht willen bijdragen aan de toekomst van SCO Delft, het onderwijs voor de leerlingen en de positionering van het christelijk onderwijs in de gemeente Delft.

Het betreft een bezoldigde nevenfunctie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je interesse?

Wij zijn ook geïnteresseerd in jou! SCO Delft heeft Spijtenburg werving en advies gevraagd hen te begeleiden bij dit proces. Graag ontvangen we uiterlijk 30 april 2023 jouw CV en motivatiebrief per mail: t.a.v. benoemingsadviescommissie via s.vanbladel@spijtenburg.nl

Hoe ziet het tijdpad eruit?

De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats of uiterlijk maandag 8 en dinsdag 9 mei (bij voorkeur) aan de Johan Willem Frisolaan 41 te Breda. Aansluitend vindt de voordracht van passende kandidaten plaats en de brievenselectie met de benoemingsadviescommissie (BAC) van SCO Delft staat gepland op vrijdag 12 mei.

Er vindt één gespreksronde plaats verdeeld over twee avonden om tot de voordracht van twee leden te komen. Deze selectiegesprekken vinden plaats op het bestuursbureau van SCO Delft na 18u op de volgende data:
– maandag 15 mei;

– en dinsdag 16 mei.

Aansluitend doet de BAC een motiverende voordracht aan alle leden van de RvT en gaan de beoogde kandidaten een klikgesprek aan met de bestuurder van SCO Delft op dinsdagochtend 30 mei. De voltallige RvT neemt het besluit en 31 mei staat na 19u een afrondend gesprek met twee leden van de raad van toezicht gepland. De geplande ingangsdatum is 1 september 2023.

Contactpersoon

Voor inhoudelijk vragen of over de procedure kun je terecht bij Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nl of via 06-11024647.


Sluit 1 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"