Stichting Christelijke Scholengroep De Waard

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Oud-Beijerland | Zeeland
Sluit 16 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, bestaande uit veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML. De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. Eén school, een dependance van de school voor SO, bevindt zich in Middelharnis. De scholen worden door ca. 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden. De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.

 

Toezicht

De leiding van CSG De Waard ligt op dit moment bij het College van Bestuur ad interim. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van CSG de Waard houdt toezicht op het College van Bestuur volgens het Policy Governance model. Zij onderschrijft hierbij de Code Goed Bestuur 2021. De Raad heeft ten minste zes reguliere vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er tussentijdse vergaderingen over specifieke onderwerpen. Leden van de Raad bezoeken jaarlijks een aantal scholen en zij spreken met belangrijke stakeholders binnen (en zo nodig) buiten de organisatie.

 

De Raad van Toezicht neemt vijf hoofdtaken op zich:

1. Toezicht houden

Het gaat hierbij om het in beeld krijgen, houden en controleren van de identiteit van de stichting en de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsorganisatie, de bedrijfsvoering, het management van processen en projecten.

2. Werkgever van het College van Bestuur zijn

Hiertoe behoren het werven, het benoemen, volgen, coachen, beoordelen, zo nodig schorsen of ontslaan van het College van Bestuur. Bij de beoordeling behoort ook het waarderen van het College van Bestuur en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris. Namens de gehele Raad voert de voorzitter van de Raad jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur en doet daarvan verslag in de Raad.

3. Adviseren

De advisering van het College van Bestuur door de Raad kan zich richten op alle niveaus van de organisatie: strategisch, vaktechnisch en inhoudelijk en over het management. De toezichthouder dient zich hierbij te realiseren dat het slechts advies betreft, wat het College van Bestuur kan opvolgen of negeren.

4. Vervullen van bepaalde bestuurlijke taken en verantwoording afleggen

In de statuten van de stichting is expliciet een aantal bestuurlijke taken voorbehouden aan de Raad, zoals het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur, het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het aanwijzen van een accountant.

5. Verantwoording afleggen

Om deze taken te kunnen realiseren organiseert en controleert de Raad zijn eigen werkzaamheden. Over de uitvoering van de vijf taken en de regeling van de eigen werkzaamheden legt de Raad verantwoording af aan de Holding

 

De Raad werkt vanuit gezamenlijk gedefinieerde kernwaarden als een team, dat collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. De Raad vindt het belangrijk om goed met elkaar samen te werken, wat niet betekent dat er grote gelijkheid is in karakters en competenties van de leden, want juist diversiteit garandeert dialoog, creativiteit en ontwikkeling. Kernwaarden die gezamenlijk gedefinieerd zijn: transparant, kritisch en (wederzijds) respect. De Raad streeft continu naar verbetering van eigen functioneren en evalueert jaarlijks eigen handelen en ontwikkeling.

 

Functie

De Raad bestaat uit vijf leden, waarvan één de voorzittersrol vervult. Er wordt gestreefd naar een diverse samenstelling en spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

De Raad is op zoek naar een voorzitter om de Raad te versterken. De huidige voorzitter zal door afloop van haar zittingstermijn in de zomer de Raad verlaten.

Voor de positie wordt gezocht naar een ervaren, inspirerende en verbindende kandidaat, die de waarden en visie van CSG De Waard onderschrijft, het christelijk onderwijs in de Hoeksche Waard een warm hart toedraagt, breed maatschappelijk georiënteerd is en bij voorkeur beschikt over een -voor het onderwijs en regio relevant- netwerk.  We zoeken een kandidaat met bestuurlijke ervaring, die bereid is om vanuit gezamenlijkheid te bouwen aan de ontwikkeling in de organisatie en de Raad. Hiervoor geldt een voldoende beschikbaarheid voor invulling van de functie. Komend schooljaar staat in het teken van de start van een nieuwe bestuurder en herijking van het toezichtkader, waardoor er een meer intensieve inzet gevraagd wordt van de leden dan normaal.

De uitgebreide profielschets kunt u  hier inzien.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van drie jaar; deze benoeming kan eenmalig verlengd worden met een tweede periode van drie jaar. De leden van de Raad hebben recht op een vergoeding. Deze vergoeding bestaat op dit moment uit een bedrag van 50 euro per vergadering en vergoeding van de gemaakte kosten. Leden van de Raad geven aan of zij hiervan gebruik willen maken. De honorering van de Raad staat als aandachtspunt op de agenda. De Raad is lid van de VTOI.

Uw interesse kan kenbaar gemaakt worden door uw motivatiebrief en cv uiterlijk 15 mei 2022 te mailen naar bestuur@csgdewaard.nl. De selectiegesprekken zullen in mei en juni van 2022 plaatsvinden. Benoeming van leden in de Raad van Toezicht geschiedt door de Holding.

Indien u meer inhoudelijke informatie wenst over deze vacature, als ook voor het opvragen van het toezichtkader en statuten, kunt u via het e-mailadres raadvantoezicht@csgdewaard.nl of bestuur@csgdewaard.nl contact opnemen.

 


Sluit 16 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"