Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal (CVR)

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Roosendaal | Noord-Brabant
Sluit 1 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Cultuur Verbindt Roosendaal (hierna CVR) stimuleert deelname aan en zichtbaarheid van Cultuur in de gemeente Roosendaal.

Kernbegrippen voor CVR: culturele verbinding, samenwerking en meerwaarde.

Kunst, cultuur en erfgoed zijn onmisbaar in onze stad en dorpen. Ze dragen bij aan de leefbaarheid en vormen een bron van inspiratie. Ze weten te prikkelen en uit te dagen. Ze zetten aan het denken, verleggen grenzen.

Sinds juli 2018 geeft CVR als onafhankelijke en op afstand geplaatste organisatie vorm aan het gemeentelijk cultuurbeleid en voert zij dit beleid uit binnen de door de gemeente gestelde kaders. CVR kent de weg in het bovengemeentelijke subsidielandschap. CVR heeft een groot actief netwerk binnen en buiten het culturele veld en zet dit graag in om het culturele veld in Roosendaal te versterken. CVR adviseert de gemeente, gevraagd en ongevraagd, over cultureel beleid.
CVR ondersteunt culturele makers en verenigingen onder meer op het terrein van projecten en organisatie, financiën, huisvesting, subsidies, en publieksbereik.
Tevens beheert CVR een aantal regelingen waardoor financiële ondersteuning voor culturele projecten wordt geboden.

Profiel

In verband met afscheid van onze huidige penningmeester zoekt CVR een nieuwe penningmeester die ervaring heeft met de financiële (verantwoordings)processen in de publieke sector. Kennis van de formats die binnen de culturele sector gebruikelijk zijn, is een pré.
Als penningmeester ben je samen met het bestuur verantwoordelijk voor de controle van de exploitatiesubsidie van CVR van aanvraag tot verantwoording.
CVR heeft twee programmamakers in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden van CVR. Zij hebben ook de regie over de dagelijkse administratie, zoals het opstellen van subsidiebeschikkingen, het uitvoeren van betalingen, het opstellen van de jaarbegrotingen met ondersteuning van een administratiekantoor voor het opstellen van een financieel jaarverslag.

Spreekt het jou aan om:

  • actief bij te dragen aan de missie en organisatieontwikkeling van CVR;
  • deel te nemen aan een bestuur waarin constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt;
  • de programmamakers te ondersteunen bij hun financiële werkzaamheden in het bijzonder;
  • jouw netwerk in te zetten ten bate van CVR;
  • betrokken te zijn bij actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur(participatie), lokaal én bovenlokaal;
  • kritisch en onafhankelijk bij te dragen aan de besluitvorming binnen het bestuur;

    … dan ben jij de penningmeester waar wij naar op zoek zijn!

Praktische informatie:

Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en treedt gefaseerd aan en af, om de continuïteit te kunnen waarborgen. In totaal streeft CVR naar een bestuur van 5 personen. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden vergoed.
De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals vier jaar.

CVR volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
CVR wil een organisatie zijn die de kracht van de diversiteit van haar bestuursleden gebruikt om klinkende resultaten te halen. Het bestuur is idealiter een afspiegeling van de bevolking van Roosendaal met al haar aanwezige verschillen.
We nodigen daarom expliciet kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen uit om te reageren op deze functie.

Voor meer informatie over CVR zie: www.cultuurverbindtroosendaal.nl.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over de vacatures kun je terecht bij Geertje Braspenning 06-34231149 of Anne van Kalmthout, tel: 06-40678086. Of per email: info@cultuurverbindtroosendaal.nl.
Reacties uiterlijk 1 november a.s. per e-mail t.a.v. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal, info@stichtingcultuurverbindtroosendaal.nl.


Sluit 1 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"