Stichting Het Laar

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Sociaal Domein

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 24 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

De kernwaarden: Stijlvol, Bruisend en Verzorgd geven het aangenaam leven, wonen en werken bij Het Laar qua cultuur, sfeer en werkwijze bijzonder goed weer. Stichting Het Laar (circa 400 medewerkers, 165 vrijwilligers, 22 miljoen euro) in Tilburg is een stijlvolle woonzorgorganisatie voor vitale ouderen en ouderen met een zorgbehoefte.

Organisatie
Het Laar biedt een gevarieerd pakket van faciliteiten en diensten aan waarvan eenieder naar eigen voorkeur en behoefte gebruik kan maken om te ontspannen, te ontmoeten en te bewegen. Ook mensen uit de wijk maken gebruik van het aanbod van Het Laar. Daarnaast zijn er vele vormen van zorg beschikbaar: van ondersteuning tot intensieve verpleging en verzorging.

Naast zorg en dienstverlening verhuurt Het Laar ook appartementen. De drie appartementsgebouwen liggen in een parkachtige omgeving. Met de bouw van het vierde appartementsgebouw zal gestart worden in 2022.

In 2019 is het bestuur van de huurdersvereniging met de cliëntenraad samengegaan in de bewonersraad en vertegenwoordigen ze gezamenlijk de belangen van de huurders en de bewoners. De rechten uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op overleg huurders (Wohv) zijn aan deze bewonersraad overgedragen. Daarnaast is de medezeggenschap vormgegeven met een betrokken Ondernemingsraad en een vrijwilligersplatform.

Governance
Het Laar heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De Raad is divers samengesteld, is positief kritisch en kenmerkt zich door een open aanspreekcultuur, het geven van vertrouwen en betrokkenheid op de inhoud.

De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur (RvB) effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult hij de werkgeversrol naar de bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, is zorgvuldig en voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

In verband met het beëindigen van de zittingstermijn is de positie lid Raad van Toezicht vacant.

Bestuur en Toezicht
De relatie tussen bestuur en toezicht wordt gekenmerkt door inzicht en inhoud en is gebaseerd op het vinden van evenwicht in ondernemerschap, leefwereld van de bewoners en de wereld van regels en control. De relatie kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen, samenwerken en inhoudelijke gedrevenheid.

Voor meer informatie over Het Laar verwijzen wij u graag naar de site www.hetlaar.nl waar statuten, reglementen van RvB en RvT, en de visie op toezichthouden worden vermeld.

Algemene Profielschets Raad van Toezicht
Om als Raad goed te functioneren, worden verschillende algemene eisen gesteld. Daarnaast hecht de Raad aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter het beleid en uitvoering. Aan de leden van de Raad worden onderstaande functie-eisen gesteld:

 • Voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder waarbij de kernwaarden: bruisend, stijlvol en verzorgd, leidraad zijn.
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines. Onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
 • Het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren als lid RvT ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de RvB.
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te beoordelen.

Het lid (m/v)

 • Heeft aantoonbare ervaring in/kennis van het sociaal domein; weet wat er speelt op onderwerpen zoals participatie, zelfredzaamheid, werk en zorg.
 • Heeft binding met Tilburg.
 • Heeft een duidelijke pre als het lid één van beide aandachtvelden: arbeidsmarkt en vastgoed kent, beheerst en hierop toegevoegde waarde kan leveren omdat het voor het Laar strategische thema’s zijn.
 • Heeft toezichthoudende ervaring, is strategisch goed onderlegd en heeft een persoonlijkheid waar een samenbindende kracht van uitgaat.

Bezoldiging
De RvT komt regulier zeven keer per jaar bijeen. Binnen de Raad functioneren drie delegaties: de Remuneratiedelegatie, de delegatie Kwaliteit en Veiligheid en de Financiële delegatie. De delegaties vergaderen naast de reguliere vergadering minimaal tweemaal per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden. Het geschatte tijdsbeslag voor een lid bedraagt 8 tot 12 dagen per jaar.

De bezoldiging van de RvT geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ.

Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur en toezichthouders.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent, verzoeken wij u in ieder geval vóór 24 februari te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06-51060026). Het e-mailadres voor deze vacature is: hetlaar@gsearch.nl. De oriënterende gesprekken met Governance Search vinden plaats op 2 en 3 maart 2022.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 24 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"