Stichting Het Rhedens

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Dieren | Gelderland
Sluit 26 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Het Rhedens is het bevoegd gezag van drie locaties/scholen: Het Rhedens Dieren, Het Rhedens Rozendaal en Het Rhedens De Tender – die organisatorisch zoveel mogelijk als zelfstandige eenheden worden beschouwd. Het Rhedens Rozendaal is een kleinschalig lyceum dat havo, atheneum en gymnasium aanbiedt. Het Rhedens Dieren is een brede school die vmbo, havo en atheneum aanbiedt. Het Rhedens De Tender is een praktijkschool. Het Rhedens is een ‘algemeen bijzondere’ school; voor iedereen, voor alle geloven en andere levensovertuigingen. Alle drie de locaties zijn gevestigd in moderne gebouwen.

Ambities

We zien het als onze opdracht om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Onderwijs staat in het hart van de samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct en indirect gevolgen voor het onderwijs. In een wereld die steeds verandert en nieuwe eisen stelt, kan het onderwijs altijd beter. Met ons strategisch beleidsplan leggen we onze ambities voor de komend jaren vast, en met het bestuursverslag en de jaarstukken leggen we verantwoording af over onze resultaten.

Het Rhedens is financieel gezond. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om de ambities een extra impuls te geven. Verder streeft Het Rhedens naar een ‘beleidsrijke’ begroting, waaruit duidelijk blijkt welke beleidskeuzes zijn gemaakt en welke financiële consequenties deze keuzes hebben. Het strategisch beleidsplan is daarbij leidend. In de jaarbegroting wordt bewust ruimte ingebouwd voor speerpunten en onderwijsontwikkeling.

Bestuurlijke inrichting

De organisatie kent voor de bestuurlijke inrichting een scheiding van bestuur en intern toezicht: het eenhoofdige bestuur (algemeen directeur- bestuurder) en een raad van toezicht (RvT) conform de Code Goed Onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs.

De RvT van de stichting is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De algemeen directeur-bestuurder stelt per locatie (Het Rhedens De Tender, Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal) een locatiedirecteur aan die leiding geeft aan de voorbereiding en uitvoering van het beleid binnen die locatie. De scholen en het bestuursbureau functioneren binnen het vastgesteld strategisch beleidsplan.

Het bestuur bestaat uit de algemeen directeur-bestuurder en is dus eenhoofdig. Om die reden, en om het bovenschoolse (bestuurs)beleid steeds te laten voeden vanuit de praktijk, overleggen de locatiedirecteuren en de directeur bedrijfsvoering samen met de algemeen directeur-bestuurder tweewekelijks in het directieberaad, dat als belangrijke taak heeft de algemeen directeur-bestuurder te adviseren over bovenschoolse aangelegenheden. Een lid van het directeurenoverleg kan een bovenschools (strategisch) onderwerp toebedeeld krijgen: op dat terrein neemt hij of zij initiatieven en voor dat terrein voelt hij of zij zich verantwoordelijk. Naast het directieberaad overlegt de algemeen directeur-bestuurder tweewekelijks met de locatiedirecteuren en directeur bedrijfsvoering afzonderlijk over de gang van zaken op de locaties of met betrekking tot de bedrijfsvoering van Het Rhedens.

De eenheid van organisatie is de locatie. Een locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal zijn onderverdeeld in kleinere teams. Het onderwijs is leidend voor de indeling. De medewerkers in de teams worden aangestuurd door een afdelingsleider. Elke locatie heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad. Deze medezeggenschapsraden van de drie locaties vormen tezamen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Een bestuursbureau ondersteunt de algemeen directeur-bestuurder en de locatiedirecteuren. Daarnaast biedt het op een aantal gebieden ook service aan de locaties. De directeur bedrijfsvoering stuurt de medewerkers van het bestuursbureau aan.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onder andere het Strategisch Beleidsplan 2022-2026 en de jaarrekening op onze website.

Functieomschrijving

Wie zoeken wij

Door het vertrek van twee van de leden van de raad van toezicht ontstaat per 1 augustus 2023 twee vacatures lid raad van toezicht.

Het bestuursmodel van Het Rhedens gaat, zoals vermeld, uit van een scheiding van bestuur en intern toezicht. De RvT heeft als zodanig geen directe bemoeienis met de afzonderlijke locaties en hun directeuren. De RvT toetst bij uitstek op de samenhang, volledigheid en integraliteit van plannen en activiteiten van Het Rhedens en adviseert de algemeen directeur-bestuurder op belangrijke en complexe zaken. Een belangrijke rol van de RvT is dat zij de verankering vormt van Het Rhedens in haar maatschappelijke omgeving, en een rol heeft in de maatschappelijke verantwoording van Het Rhedens. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn, binding hebben met de regio en op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen die Het Rhedens kunnen raken.

De afbakening van taken, verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen bestuur en intern toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en nader uitgewerkt in reglementen. De afbakening tussen algemeen directeur-bestuurder en locatiedirecteuren wordt in een managementstatuut verwoord. Een belangrijk principe bij het toedelen van taken en verantwoordelijkheden is dat doen, denken en beslissen niet ontkoppeld worden, en dat de ruimte om te beslissen niet voorbehouden is aan bestuur en leidinggevenden.

De RvT bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter en is in haar samenstelling multidisciplinair en maatschappelijk breed geïnformeerd, afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van Het Rhedens. Het streven is dat de diversiteit in de RvT een afspiegeling vormt van de organisatie.  De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar (maximaal twee termijnen) en de RvT hanteert een rooster van aftreden. Binnen en door de RvT  is een remuneratiecommissie samengesteld bestaande uit twee leden van de RvT. Daarnaast is er een auditcommissie bestaande uit twee RvT-leden.

De RvT vergadert zes keer per jaar. Op de agenda staat onderwijs(kwaliteit) centraal. Twee keer per jaar is er overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Samenwerking

Bij de RvT staan deskundigheid en professionaliteit voorop. De leden van de RvT zijn (ook) zelfkritisch en houden jaarlijks een zelfevaluatie met input van de algemeen directeur-bestuurder. Leden van de RvT houden zichzelf scherp op de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de algemeen directeur-bestuurder en de RvT en spreken elkaar daar op aan. De sfeer binnen de RvT is harmonieus en nodigt uit om vrijuit te spreken en van mening te verschillen. Ook de relatie met de algemeen directeur-bestuurder is goed.

Functie-eisen

Functie eisen

Binnen onze raad van toezicht hechten we waarde aan deskundigheid en werkervaring, juist vanuit diverse sectoren. Bij voorkeur heb je ervaring als leidinggevende in een complexe omgeving.

Een van de nieuwe leden van de raad van toezicht zal tevens de vacature in de auditcommissie vervullen.

Daarnaast is een recente Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste.

Jouw ervaringen, kwaliteiten en competenties:

  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en een kritisch zelfreflecterend vermogen;
  • affiniteit met onderwijs
  • kennis van en binding met de regio, bij voorkeur woonachtig in de regio;
  • onderschrijven van de filosofie van toezicht op afstand en beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand (rolvast);
  • academisch werk- en denkniveau;
  • strategisch inzicht;
  • analytisch vermogen;
  • géén mogelijk conflicterende functies vervullend; met name het in dienst zijn van of een functie vervullend bij regionale (semi-)overheid en/of belangenbehartigende instanties.

Verbondenheid met Het Rhedens en de regio is een pré.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij in principe bereid zijn hun zittingstermijn in de RvT uit te dienen. De vacatie- en onkostenvergoeding bedraagt bruto € 3.500,- per jaar, exclusief reiskosten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Spreekt deze vacature je aan en herken jij jezelf in dit profiel? Dan zien wij je reactie graag uiterlijk zondag 25 juni 2023  tegemoet.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 5 juli 2023 vanaf 16.00 uur of op 7 juli 2023 tussen 8.00 en 13.00 uur.

Meer informatie over de vacature? Neem dan gerust contact op met mevrouw Petra van Wingerden, voorzitter RvT van Stichting Het Rhedens, via winge559@planet.nl of telefonisch via 06-10557520 (op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur).

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met mevrouw Marieke Kalisvaart, P&O adviseur, via kav@hetrhedens.nl.

Voor de verwerking van sollicitaties maken wij gebruik van Meesterbaan. Als je hier klikt, word je direct doorgelinkt naar deze vacature op de website van Meesterbaan.


Sluit 26 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"