Stichting Kind en Ziekenhuis

Lid Raad van Toezicht

Financieel profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 1 oktober 2023


Omschrijving Vacature

Jaarlijks brengen in Nederland bijna 1,5 miljoen kinderen een bezoek aan een zorgorganisatie en een gedeelte van deze groep heeft daarna ook nog verpleegkundige zorg thuis nodig. Voor kinderen is een bezoek aan het ziekenhuis of een andere zorgorganisatie in vele opzichten spannend en ingrijpend. Ze weten niet wat ze te wachten staat en zijn vaak bang dat de behandeling pijn zal doen. Net als volwassenen hebben ook kinderen recht op goede medische zorg en een patiëntvriendelijke benadering. En vooral ook op goede voorlichting in begrijpelijke taal.

Kinderen reageren echter in lichamelijk en in emotioneel opzicht anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Door hier rekening mee te houden voelen kinderen zich prettiger en kunnen emotionele problemen in de ontwikkeling van het kind worden voorkomen. De kennis van Kind & Ziekenhuis dient daarom zo breed mogelijk te worden uitgedragen onder zorgprofessionals, kinderen, ouders en andere stakeholders.

Stichting Kind en Ziekenhuis is ruim 45 jaar dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijke of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen. Wij bereiken dit door:

 1. De stem van kind en gezin te laten horen en hun behoeften te agenderen door mensen en organisaties te informeren, te adviseren en er toe te bewegen mee te werken aan onze missie.
 2. De kwaliteit van de zorg aan kinderen te bevorderen door mensen en organisaties met dezelfde doelstellingen rond kind- en gezinsgerichte zorg bij elkaar te brengen en te activeren.
 3. Als kenniscentrum de zorg aan kinderen te innoveren door knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving op te sporen te maken en aan te pakken met initiatieven en tools.

 

Ieder kind heeft recht op optimale gezondheidszorg

Stichting Kind en Ziekenhuis wil optimale gezondheidszorg voor ieder kind en zijn of haar gezin. De zorg vindt liefst thuis, op school of dagbesteding plaats, of indien nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie. Dat staat in het internationale Kinderrechtenverdrag en in de Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis.

 • Zorgprofessionals stellen kind en gezin centraal. Zij luisteren goed naar de stem van kind en gezin, want dat zijn de experts in hun eigen situatie.
 • Zorgprofessionals informeren kind en gezin optimaal over de mogelijkheden, waarbij ze alle leefdomeinen betrekken.
 • Kind en gezin maken samen met hun zorgprofessionals keuzes die bij hun wensen en behoeftes passen. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in een voor hem of haar waardevol leven.
 • En, indien mogelijk, zelfs uitgroeit tot een zelfverzekerde volwassene.
  De kinderstem en daarmee de rechten van het kind, vertegenwoordigen wij vanuit de visieHandvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.Kind & Ziekenhuis werft gelden door middel van het aanvragen van projectsubsidies bij fondsen en de overheid, door sponsoring, door fundingpartners op meer structurele basis te vinden en middels subsidiestromen van ministerie VWS/Fonds PGO.

Daarnaast ontvangen wij een (vacatie)vergoeding voor onze inzet voor uniek advieswerk aan zorgorganisaties, zorgprofessionals, beroepsgroepen en andere belanghebbenden. Tot slot ontvangen wij incidentele giften.

Wij vragen van een Raad van Toezicht-lid inzet bij de vertegenwoordiging van de kinderstem in de zorg zodat de inbreng van het kinderpatiëntperspectief gehoord, gerespecteerd en vertaald wordt op professioneel niveau. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen…..

Meer info? Beleidsvisie 2020-2025 – beleidsplan 2023 – Activiteiten- & financieel verslag 2022 Verantwoordelijkheden en taken Raad van Toezicht-leden

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 1. toezicht houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting.
 2. het vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van de bestuurder;
 3. het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor de bestuurder;
 4. het houden van integraal toezicht op de uitvoering van het beleid door de bestuurder  en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 5. het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de Stichting;
 6. het goedkeuren van het (meerjaren)beleidsplan, het jaarlijkse activiteitenplan, de  begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting.

 

Profielschets voor Raad van Toezicht-lid Financieel profiel

Wij zoeken een lid met een brede financiële blik vanuit een toezichthoudend perspectief.


Werkzaamheden alle Raad van Toezicht leden

 • Sturen op realisatie van de organisatiekoers en de strategische doelen en maakt in het overleg met de directie een nieuw strategisch beleid voor de komende jaren
 • Stuurt proactief op het ontwikkelen van strategie op alle beleidsterreinen van de stichting in relatie tot maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Versterken, bewaken en bijstellen van de strategische hoofdlijnen en doelen van de stichting
 • Klankborden en meedenken met de directeur-bestuurder
 • Inzetten eigen netwerk ter versterking van de strategie, de doelstellingen van destichting en de operationele executie daarvan, met betrekking tot:
  o Financiën
  o Zorgsector
  o Politiek en bestuur
 • Voorbereiden en deelnemen aan RvT-vergaderingen (6 á 7 per jaar) in Hilversum en gedeeltelijk online
 • Soms vertegenwoordigen van de Stichting bij publieke optredens

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Tijdsbelasting is naast de 6 á 7 RvT-vergaderingen gemiddeld 4 tot 6 uur per maand. Raad van Toezicht leden ontvangen een vergoeding voor hun gemaakte onkosten en reiskosten en zijn verder onbezoldigd gezien de ANBI status van Kind&Ziekenhuis. Meer informatie vind je op kindenziekenhuis.nl en www.kindenzorg.nl

 

Meer informatie en solliciteren

Voor informatie kan je contact opnemen met Hester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis via h.rippen@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65 of Giliam Kuijpers voorzitter Stichting Kind en Ziekenhuis via info@kindenziekenhuis.nl of 085 020 12 65.

Direct solliciteren kan door een motivatie met CV te mailen aan info@kindenziekenhuis.nl onder vermelding van sollicitatie RvT vóór 1 oktober 2023. Functie gaat in vanaf januari 2024. We vragen je wel al om aan te sluiten op onze strategisch middag en diner op 7 december 2023.


Sluit 1 oktober 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"