Stichting Kinderopvang Huizen (SKH)

Lid Raad van Toezicht

Financieel Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Huizen | Utrecht
Sluit 12 januari 2021


Omschrijving Vacature

Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) is een maatschappelijke onderneming die zonder winstbejag opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 in Huizen en Blaricum. Er zijn 2 kinderdagverblijven, 9 locaties voor bso en 9 voor peuteropvang.

Er wordt gehandeld vanuit de volgende visie:

 • Het is een sprankelende organisatie waar iedereen het naar zijn zin heeft, kinderen, ouders en medewerkers.
 • Ieder kind heeft een fantastische tijd met ruimte om te ontdekken en zich met veel plezier te ontwikkelen.
 • Dat doen we samen met ouders, die we ruimte bieden om met een goed gevoel gezin en werk te kunnen combineren.

De Raad van Toezicht

SKH kent een Raad van Toezichtmodel. De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). SKH laat zich daarbij leiden door de richtlijnen vanuit de Governance Code Kinderopvang. De RvT bestaat uit 4 leden.

De RvT heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het bestuur;
 • Toezicht en controle op het bestuur, waaronder de toetsing van de besluitvorming en het bereiken van de gewenste (maatschappelijke) doelen en resultaten;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur; een en ander conform statuten en reglementen.

Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode. De RvT komt gedurende het jaar minstens in vier formele vergaderingen bijeen of zoveel vaker als noodzakelijk is. De RvT vergadert in principe in het begin van de avond.
Er wordt als een team samen gewerkt op basis van wederzijds respect en vertrouwen, waarbij elk inzicht van waarde is en gehoord wordt. De RvT vindt het belangrijk om een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen te hebben.

Voor de werkzaamheden van de RvT wordt een vergoeding verstrekt in lijn met de honoreringsrichtlijn van de VTOI-NVTK. Voor de leden van de RvT is door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Algemeen profiel

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij op hoofdlijnen het beleid beoordelen en samenwerken binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RvT. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en in die van de kinderopvang en pedagogische ontwikkelingen in het bijzonder.

 • En met onze medewerkers die ruimte krijgen voor initiatief, eigenheid en ontwikkeling.
 • Een verrijking voor iedereen.

 

Het algemene profiel voor een lid van de RvT:

 • Affiniteit met de kinderopvang in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. We hechten veel waarde aan de sfeer en balans tussen serieus kritisch vergaderen en harmonie.
 • Waardering voor het werk van de bestuurder en medewerkers van de organisatie.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gericht op verbinding en samenwerking.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen ter zake van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan de stichting worden gesteld.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid om de functie uit te kunnen oefenen.

 

Profiel Financiën

Gezocht wordt naar een lid dat ruime kennis en expertise meebrengt op het gebied van financiën.

 • Dit profiel betreft een kandidaat die dient te beschikken over een bedrijfseconomische of accountancy opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en ICT, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke managementfunctie;
 • Een allround financieel-economisch inzicht dient te hebben op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daaraan gekoppelde (periodieke) rapportages;
 • Financiële cijfers dient te kunnen interpreteren, ‘erachter’ kunnen kijken en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn en tijdig risico’s kunnen onderkennen.
 • Inzicht hebben in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de organisatie en dus kennis van c.q. inzicht in uiteenlopende financieel-economische vraagstukken, bijbehorende lange termijn planning, passende scenario’s en managementtechnieken zoals sturing op resultaten, besturingstechnieken en beheerssystemen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sollicitatie en inlichtingen

Uw sollicitatie kunt u tot 12 januari 2021 via email of schriftelijk voorzien van motivatie en CV, sturen naar de Manager Personeel, Organisatie en Ontwikkeling Rubia Adolfs (radolfs@kinderopvanghuizen.nl). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie van den Dungen, voorzitter van de RvT, telefoonnummer 0614821863.

De gesprekken staan gepland op 19 januari vanaf 16.00 uur.


Sluit 12 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"