Stichting Markland College

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Oudenbosch | Noord-Brabant
Sluit 25 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting Markland College biedt met de scholen Markland College Oudenbosch en Markland College Zevenbergen voortgezet onderwijs aan ca. 2400 leerlingen. De beide regioscholen hebben een compleet onderwijsaanbod, van vmbo beroepsgerichte leerwegen tot Technasium en gymnasium.

Stichting Markland heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in de regio die op meerdere manieren verbonden is met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De stichting biedt leerlingen onderwijs dat past bij hun talenten en hun brede persoonlijke ontwikkeling. Binnen de scholen zijn de leerniveaus kleinschalig georganiseerd. Leerlingen voelen zich thuis en waarderen de persoonlijke benadering. Zij leren als evenwichtige jonge mensen in te spelen op een samenleving die sterk verandert. Samen met de omgeving wordt gewerkt aan een succesvolle voorbereiding op hun toekomst. De kernwaarden we vertrouwen, we verbinden en we verschillen en het Koersplan 2021-2025 ondersteunen de stichting bij de keuzes die voor de toekomst worden gemaakt.

Voor meer informatie over Stichting Markland College, zie ook de website: www.markland.nl

 

Raad van Toezicht

Bij Stichting Markland College zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden over het algemeen plaats in Oudenbosch.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raad van Toezicht heeft daarbij de volgende taken:

 • integraal toezicht houden op de verwezenlijking van de ambities, het vastgestelde beleid en de algemene gang van zaken betreffende de tot de Stichting Markland College behorende scholen;
 • het goedkeuren van onder meer de strategie en de begroting;
 • klankbord zijn voor het College van Bestuur en het invullen van de werkgeversrol.

  De Raad van Toezicht hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur VO als richtlijn voor zijn functioneren.

  In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden ontstaat er een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.

 

Lid van de Raad van Toezicht

Wilt u bijdragen aan het verder bouwen op het sterke fundament van onze organisatie? Wilt u zich richten op waardengericht toezicht? Heeft u kennis van onderwijsontwikkeling? Dan is deze vacature interessant voor u!

 

Algeheel profiel

Bestuurlijke/managementervaring in een complexe omgeving

• Strategische denker en bestuurlijk georiënteerd;

• Ervaring als toezichthouder.

Kennis van de onderwijssector

 • Affiniteit met het onderwijs en meer specifiek de regio van Stichting Markland College en bij voorkeur inzicht in de processen binnen een onderwijsorganisatie;
 • Actueel op de hoogte van relevante ontwikkelingen en ‘eigenheden’ van de sector, nu en met een blik op de toekomst;
 • Oog voor maatschappelijke veranderingen waaraan het besturen en toezichthouden op Stichting Markland College onderhevig zijn.

Vaardigheden en persoonlijkheid

 • Betrokken en tegelijkertijd de afstand weten te houden die past bij de toezichtfunctie;
 • Integer naar zichzelf als toezichthouder, de context waarin hij/zij opereert en naar de maatschappelijke opgave van Stichting Markland College;
 • Bewust zijn van de rol die de toezichthouder vervult ten aanzien van de organisatie en de verantwoordelijkheid die de toezichthouder heeft, inclusief de risico’s die daarbij spelen. Aarzelt niet om indien nodig op passende wijze te interveniëren.

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • Verkrijgt informatie over de organisatie van het College van Bestuur en raadpleegt daarnaast relevante informatie uit andere betrouwbare bronnen;
 • Kan met informatie op afstand snel strategisch overzicht en inzicht krijgen in wat er speelt bij Stichting Markland College en in de omgeving, zowel wat feiten en cijfers, maar ook wat de ‘zachte’ facetten betreft;
 • Heeft gevoel bij het belang van verkrijgen van informatie/inzicht en draagt daaraan bij.

Kritisch

 • Niet alleen afwachten en reageren op de inbreng van het College van Bestuur of collega-toezichthouders, maar ook zelf initiatief nemen en onderwerpen en invalshoeken ter sprake brengen;
 • Kritisch kunnen en durven zijn, ook bij druk.

Werken in gezamenlijkheid

 • In een team kunnen werken en in het collectief de eigen bijdrage kunnen leveren;
 • Gebruik weten te maken van de inbreng van anderen: de complementariteit van verschillende soorten inbreng tot zijn recht laten komen;
 • Naast de individuele verantwoordelijkheid, ook bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Onafhankelijk
  • Er is geen sprake van belangenverstrengeling in enig opzicht noch een verdenking daarvan;
  • Onbevangen en onbevooroordeeld opereren tegenover College van Bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor Stichting Markland College.

Voldoende tijd

De leden moeten voldoende tijd vrij willen en kunnen maken. Dit betekent
dat leden rekening moeten houden met ongeveer zes vergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er verschillende commissies waarin leden zitting nemen en incidentele activiteiten/bijeenkomsten. Verder verwachten we van elk lid dat hij/zij zich structureel professionaliseert als toezichthouder en dat bijeenkomsten goed worden voorbereid.

 

Algehele aandachtsgebieden Raad van Toezicht:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
 • de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de stichting;
 • het functioneren en handelen van de bestuurder;
 • de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs;
 • de communicatie met de belangrijkste interne (GMR) en externe (gemeenten, andere instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) stakeholders;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • het optreden als werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, rechtspositie, bezoldiging).

Specifiek profiel:

 

 • voorkeur voor een kandidaat werkzaam in het onderwijs of een aanpalende sector;
 • een kandidaat met deskundigheid op het gebied van (voorgezet) onderwijs die goed op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs;
 • in staat om informatie over de kwaliteit van het onderwijs te interpreteren;
 • inzicht in de onderwijskundige samenhang van alle onderdelen van de stichting en die van de stichting in het onderwijsveld;
 • kunnen reflecteren op de positie van de stichting als onderdeel van diverse ketens en netwerken met het oog op het bereiken van haar ambities en opgave;
 • kansen en risico’s benoemen ten aanzien van kwaliteit en innovatie in het voortgezet onderwijs;
 • het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en instellingen erkennen;
 • in staat met een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand het College van Bestuur op inspirerende wijze terzijde te staan

 

Commissies

De Raad van Toezicht werkt met commissies zoals een remuneratiecommissie en auditcommissie.

 

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet behorende bij de functie. Deze vergoeding past binnen de kaders van het advies van de beroepsvereniging voor toezichthouders in het onderwijs, VTOI-NVTK.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud en het proces kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Annette Baart MBA via Monique Moerland, bestuursassistente via telefoonnummer 0165390317 of via nummer 0640676369. Een belafspraak zal dan met u worden ingepland.

Uw motivatiebrief en CV ontvangen we graag vóór 25 september 2021 gericht aan wa.moerland@markland.nl


Sluit 25 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"