Stichting Mentorschap Noordwest en Midden (NW&M)

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

Zorginhoudelijk Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 19 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Samen op weg naar een mooie toekomst! Vanwege de groei van de organisatie en een toenemende behoefte aan professionalisering en slagkracht ziet Stichting Mentorschap Noordwest en Midden (NW&M) een wijziging van bestuurs- naar toezichtmodel als volgende logische stap. Sinds 1 januari 2022 is het bestuursmodel omgezet naar het Raad van Toezicht-model. In het kader van deze ontwikkeling zoekt Mentorschap NW&M twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die actief willen bijdragen aan de toekomstvisie, gericht op samenwerken en ontwikkelen. Leden die zich herkennen in de waarden Betrokken, Laagdrempelig, Professioneel, Proactief. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Onze huidige Raad van Toezicht bestaat uit een betrokken en breed deskundig team van vijf personen. Het team vergadert tussen de 5-6 keer per jaar in volledige samenstelling. De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van) de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Zij staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn beschreven in de statuten. De Raad van Toezicht handelt volgens de principes van ‘Good Governance’, een algemene opvatting over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Zij evalueert eens per jaar haar eigen functioneren. Er is een benoemingsprocedure en een schema van aan- en aftreden. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.

Mentorschap NW&M heeft als doelstelling het zorgdragen voor mentoren, die optreden als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor wilsonbekwame volwassenen.
De mentor behartigt de persoonlijke belangen van een volwassene die hier zelf niet toe in staat is. De mentor ondersteunt de volwassene bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn. De mentor gaat op vrijwillige basis aan de slag bij Mentorschap NW&M, die door de kantonrechter is benoemd tot mentor. De mentor voert het mentorschap uit met mandaat van de stichting.

Mentorschap NW&M werft vrijwilligers, die bereid zijn als mentor op te treden. Mentoren krijgen een uitgebreide training voordat ze aan de slag gaan. Daarnaast is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Alle mentoren worden bij hun werkzaamheden gecoacht door coördinatoren in dienst van Mentorschap NW&M.

Mentorschap NW&M heeft een uitgebreid werkgebied: Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), West-Friesland, Flevoland, het Gooi, provincie Utrecht en regio Zuid- Holland Zuid. Het kantoor is gevestigd in Utrecht en Alkmaar.

Mentorschap NW&M is een groeiende organisatie met 9 beroepskrachten. Op dit moment zijn er 400+ vrijwilligers en 500 actieve mentorschappen. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een eenhoofdige Raad van Bestuur, directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 

Profiel lid Raad van Toezicht, algemene functie-eisen

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Bestuurlijk, beleidsmatig werk- en denkniveau;
 • Beschikt over algemene toezichthoudende kwaliteiten passend bij de Governance Code Sociaal Werk;
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, en is maatschappelijk actief;
 • Kan een bijdrage leveren aan het gezamenlijk doel.

 

In dit kader zijn de volgende eigenschappen mede van belang

 • Integer;
 • Communicatief;
 • Constructief, creatief;
 • Initiërend, stimulerend;
 • Sociaal gevoel, maatschappelijk betrokken.

 

Specifiek profiel twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht:

 1. Een lid met een profiel bedrijfsvoering, die tevens lid is van de auditcommissie en daarvoor over voldoende financieel-bedrijfskundig inzicht beschikt om de begroting en verantwoording te kunnen beoordelen en de bestuurder daarover te kunnen bevragen. Kandidaten met minder ervaring in een toezichthoudende rol zijn ook welkom. Belangrijk is dat het nieuwe lid op strategisch niveau de verbinding weet te maken tussen de middelen en het inhoudelijk beleid.
 2. Een lid met een zorginhoudelijk profiel, die ervaring heeft met klantgericht werken en netwerken, en beschikt over een relevant netwerk in de zorg, beeld heeft bij de trends en behoeften in de Wlz en Wmo en bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft binnen een zorgorganisatie.

 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Als u interesse in een van beide functies hebt, een geschikte kandidaat kent of meer informatie wenst, neem dan aub contact op met Lydia Hogeling (directeur-bestuurder), tel. 06-20416438. Zij kan u ook meer informatie geven en/of in contact brengen met de andere RvT-leden.

Voor verdere informatie over Mentorschap NW&M >> zie www.stichtingmentorschap.nl.
Uw reactie zien we graag uiterlijk 18 februari tegemoet. Uw motivatie en CV kun u richten aan Lydia Hogeling via lhogeling@stichtingmentorschap.nl.


Sluit 19 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"