Stichting Mondzorg

Voorzitter Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nootdorp | Zuid-Holland
Sluit 1 oktober 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Mondzorg is een christelijke stichting die mondzorg biedt aan mensen die zelf niet goed voor hun gebit kunnen zorgen. De cliënten die Stichting Mondzorg bedient, zijn woonachtig in 26 zorginstellingen (Wlz-indicatie) verspreid over de regio’s Delfland, Westland, Rotterdam, Zwijndrecht en Groene Hart. Stichting Mondzorg heeft 30 mensen in loondienst en werkt nauw samen met 9 ZZP-ers.  

Structuur
Stichting Mondzorg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur.  

De Raad van Bestuur heeft besloten tot het instellen van interne toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat bestaan uit drie natuurlijke personen die twee keer voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd kunnen worden.  

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden beschreven in de statuten en reglementen. 

Wij zoeken
In verband met het nieuw aan te stellen interne toezicht is Stichting Mondzorg op zoek naar : 

 Een voorzitter Raad van Toezicht  

Twee leden Raad van Toezicht 

 

Algemeen competentieprofiel
Naast de gevraagde specifieke deskundigheid moet het profiel van de toezichthouder aansluiten bij enerzijds de identiteit en anderzijds de doelstellingen van Stichting Mondzorg, zowel maatschappelijk als strategisch. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij belijdend lid zijn van een christelijke kerk of gemeente.  

 Verder beschikken zij over de volgende competenties: 

 • zijn vertrouwd met de sector zorg en beschikken over aantoonbare affiniteit met enerzijds Wlz-zorg en anderzijds tandheelkunde en dan bij voorkeur de bijzondere tandheelkunde; 
 • beschikken over visie en een actueel strategisch inzicht in de ontwikkelingen binnen de zorg;  
 • zijn in staat met een helikopterview naar de organisatie te kijken, waarbij de leden wel betrokken zijn maar tegelijk de afstand weten te houden die past bij de toezichtfunctie; 
 • beschikken over een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van de Raad van Bestuur, de medetoezichthouders en overige direct bij de organisatie betrokkenen, en zijn in staat zich daarbij zowel kritisch als constructief op te stellen; 
 • zijn proactief in hun denken en handelen, wat betekent dat zij zelf initiatief nemen om onderwerpen aan de orde te stellen;
  beschikken bij voorkeur over ervaring als toezichthouder en/of bestuurder; 
 • zijn integer en beschouwen verkregen informatie als vertrouwelijk;
  bezitten de flexibiliteit om in een collegiale Raad van Toezicht samen te werken;
  zijn bereid en in staat tot reflectie en (zelf)evaluatie; 
 • hebben kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • zijn overtuigd en actief christen, voelen zich verbonden met de missionaire en maatschappelijke doelstelling van Stichting Mondzorg. 

Klimaat
Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij bijdragen aan een positief kritisch klimaat waarin, door een respectvolle houding, het mogelijk is elkaar aan te vullen en van elkaar te leren. 

Inzet en bezoldiging 
Van de toezichthouders wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor alle reguliere bijeenkomsten (ten minste vier maal per jaar een avond). Verder wordt deelname aan informele bijeenkomsten op prijs gesteld. De bezoldiging is conform de WNT.  

Profielschets per aandachtsgebied/kwaliteitsprofiel 

Kennisgebieden die binnen de RvT vertegenwoordigd dienen te worden zijn: 

 • Financieel/management 
 • Gezondheidsrechtelijk 
 • Medisch 

Aanvullende functieeisen 

Voorzitter
De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd.  Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd het algemeen competentieprofiel, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:  

 • het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen; 
 • de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

 Gevraagd wordt: 

 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; 
 • kennis van complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als (vice-)voorzitter; 
 • oog voor de complexiteit van bestuurlijke/managementtaken van de bestuurder; 
 • ervaring met het omgaan met belangentegenstellingen.  

 

Financieel/ management
Een lid heeft kennis van de financiën van de zorgorganisatie en de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen, zodat dit lid vanuit diens expertise een hoogwaardig klankbord voor de Raad van Bestuur kan zijn. Dat betekent dat dit lid de financiële cijfers kan interpreteren, ‘erachter’ kijkt en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn.  Kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de stichting zijn een must.  

Gevraagd wordt:   

 • kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een zorgaanbieder en specifiek Stichting Mondzorg; 
 • gedegen kennis omtrent de beoordeling van de invulling van risicomanagement; 
 • actuele kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen. 

 

Gezondheidsrechtelijk 
Een lid heeft kennis van de juridische kaders waarbinnen de stichting zich beweegt als zorgaanbieder. Daarnaast functioneert de stichting als een onderneming die naast het ondernemen ook werkgever is. 

Gevraagd wordt: 

 • actuele kennis omtrent de wet- en regelgeving in de zorg en specifiek in de tandheelkunde; 
 • kennis omtrent arbeidsrecht en de contractering met ZZP’ers; 
 • vertrouwd met en interesse in de juridische eisen gesteld aan het drijven van een zorgonderneming. 

 

Medisch
Een lid heeft een medische achtergrond en kijkt ook vanuit die blik naar de stichting. De kwaliteitseisen worden steeds scherper geformuleerd maar ook de rapportage van de geboden zorg wordt steeds belangrijker, helemaal in het kader van de wet zorg en dwang. Daarnaast spelen managementvraagstukken die de kwaliteit van de zorg onder druk (kunnen) zetten.   

Gevraagd wordt: 

 • actuele kennis omtrent de wet- en regelgeving in de zorg en specifiek in de tandheelkunde; 
 • gedegen kennis omtrent tandheelkundige zorg en hygiëne vraagstukken; 
 • kennis die nodig is om de kwaliteit van de geboden zorg te kunnen beoordelen. 

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Selectietraject 
De selectie vindt plaats door de Raad van Bestuur aangevuld met de beleidsmedewerker van Stichting Mondzorg. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van Stichting Mondzorg. Het ligt in het voornemen de benoeming voor eind november 2023 te formaliseren. Aanvang van de aanstelling zal dan 1 januari 2024 zijn. 

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2023 uw CV en motivatiebrief. U kunt deze richten aan de Raad van Bestuur, mw. drs. C.C. Wentzel, carolina.wentzel@stichtingmondzorg.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact met haar opnemen: 088-0535302, alle dagen werkzaam uitgezonderd de donderdag. 


Sluit 1 oktober 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"