Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en Stichting Wereldmuseum Rotterdam (WMR)

Lid Raad van Toezicht (RvT) - Lid Auditcommissie.

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Leiden | Zuid-Holland
Sluit 30 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en Stichting Wereldmuseum Rotterdam (WMR)
Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop geven verschillen en zijn veelal cultureel bepaald. De objecten uit onze collectie zijn hier bij uitstek een getuigenis van. Zij laten zien hoe mensen in de hele wereld leven en samenleven, op een manier die zo verschillend en tegelijkertijd ook zo hetzelfde is. Door samen met onze diverse stakeholders en ons even diverse publiek onze collecties te onderzoeken en te duiden en de betekenis ervan te delen, vergroten we het besef van deze onderlinge verbondenheid. Zo begrijpen wij de wereld om ons heen beter en verbreden we onze blik erop. En dragen we bij aan wereldburgerschap: dat is onze missie.

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) is in 2014 ontstaan ten gevolge van de fusie van het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden. Sinds mei 2017 is er tevens een intensief samenwerkingsverband met het Wereldmuseum in Rotterdam (WMR). NMVW en WMR hebben eenzelfde directie, management team en Raad van Toezicht en ook andere werkzaamheden en diensten worden centraal voor alle musea uitgevoerd. De gezamenlijke collecties omvatten zo’n 500.000 objecten en 700.000 fotografieën en de musea hebben gezamenlijk ca. 235 medewerkers in loondienst. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een flexibele schil en coachen wij graag stagiairs, research associates en vrijwilligers. De vier musea tezamen ontvangen jaarlijks zo’n 425.000 bezoekers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Tevens staat de Raad van Toezicht de directie met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichtingen en daarbij betrokken personen. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directie. De Raad van Toezicht neemt in de uitvoering van haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten, de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en Inclusie in acht. De Raad vergadert vijf maal per jaar en daarnaast komen de diverse deelcommissies ook geregeld bij elkaar. Zo vergadert de Audit Commissie 4 maal jaarlijks separaat. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de Raad het gewenste profiel, de samenstelling, de competentie en het functioneren van de Raad, buiten aanwezigheid van de directie.

Samenstelling Raad van Toezicht

Het aantal leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op zeven leden inclusief de voorzitter in de verhouding vijf leden met een NMVW achtergrond en twee leden met een WMR achtergrond (de leden R). Het College van B&W van Rotterdam benoemt de twee leden met een Rotterdamse achtergrond, de Directie gehoord hebbende. De overige leden wordt niet ter goedkeuring aan het College voorgelegd maar benoemd door de Raad van Toezicht, de Directie gehoord hebbende. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, tenzij bij benoeming een andere termijn is bepaald. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan worden herbenoemd voor maximaal nog een periode van vier jaar.

De volgende expertises moeten binnen de Raad van Toezicht goed zijn vertegenwoordigd:

 • Politieke en bestuurlijke ervaring op landelijk niveau
 • Financiën en bedrijfskunde
 • Museale ervaring en/of expertise
 • Culturele diversiteit en interculturele communicatie
 • P&O
 • Commercieel ondernemen
 • Relatie met de wetenschappelijke wereld
 • Netwerk in relevante regio’s

  Wegens het vertrek van een van de huidige leden, na het voltooien van twee termijnen, zoeken NMVW en WMR met ingang van 1 april 2023 een nieuw lid R voor de Raad van Toezicht die tevens een rol zal vervullen in de Audit Commissie.

 

Algemene criteria

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden de navolgende criteria in acht genomen:

 • De Raad moet de aan haar krachtens de wet, de Cultural Code Governance en overige regelgeving toegekende taken verantwoord kunnen vervullen.
 • De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van haar individuele leden.

Leden van de Raad van Toezicht ondersteunen de missie en visie van het NMVW en WMR.

 

De Audit Commissie

De Audit Commissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht NMVW WMR over besluiten met betrekking tot financiële aangelegenheden en financiële verslaglegging van de Stichting NMVW en Stichting WMR. Hiertoe zijn de leden van de Audit Commissie bevoegd om inzicht te verkrijgen in alle voor de uitoefening van deze taak benodigde (financiële) bescheiden. Ter voorbereiding hierop heeft de Audit Commissie op diverse momenten gedurende het jaar overleg met de Directie over de conceptbegroting, conceptjaarrekening en de tussentijdse financiële rapportages. Tevens adviseren de leden van de Audit Commissie de Directie gevraagd en ongevraagd ten aanzien van de financiële strategie en risicobeheersing

 

Functiecriteria

Een lid van de Raad van Toezicht met Museale Zaken en Financien in portefeuille voldoet aan de volgende criteria:

 • Heeft een financiële achtergrond en/of bedrijfskundige expertise
 • Beschikt over een relevant netwerk in regio Rotterdam en is bereid dit in te zetten
 • Heeft bewezen kennis en ervaring binnen het domein van musea en de culturele sector en affiniteit met dan wel kennis van wereldculturen en de thema’s waar het NMVW en WMR zich in het bijzonder op richten, zoals bijvoorbeeld identiteit, (post-)kolonialisme, culturele beïnvloeding, collectie mobiliteit e.a.
 • Heeft bewezen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring binnen de culturele sector en/of complexe omgevingen.
 • Beschikt over een academisch denk- en werkniveau. Kan denken en werken op strategisch niveau en kan vanuit de rol van toezichthouder ontwikkelingen analyseren, adviseren en optreden als sparringpartner.
 • Is integer en maatschappelijk betrokken.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zowel feedback geven als ontvangen waarbij het belang van de stichting altijd leidend is.
 • Beschikt over voldoende tijd om deze taak goed uit te voeren en in voorkomende gevallen beschikbaar te zijn voor openingen en dergelijke.
 • Heeft geen tegenstrijdige belangen met de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen of de Stichting Wereldmuseum Rotterdam.

  Het Nationaal Museum voor Wereldculturen en Wereldmuseum Rotterdam zijn inclusieve organisaties en staan open voor alle mensen in de samenleving. Vanuit ons personeelsbeleid willen wij bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin geen ruimte is voor discriminatie. We verwelkomen een diversiteit aan achtergronden en kennis en selecteren op basis van kwaliteiten.

   


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

De werving zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2023. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. De eerste gespreksrondes vinden in februari plaats.

Geïnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 30 januari 2023 naar personeelszaken@wereldculturen.nl te richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. prof. dr. K.M. Becking.


Sluit 30 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"