Stichting Natuurstad Rotterdam

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HRM en medezeggenschap

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 11 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Natuurstad Rotterdam (www.natuurstad.nl) stimuleert een groen en gezond Rotterdam door middel van recreatie, educatie en participatie. Op 8 bijzondere kinderboerderijen en 15 inspirerende (school)tuinen ontdekken en Ieren bezoekers, jong en oud, alles over de natuur, het milieu, ons voedsel en duurzaamheid. De basis van Natuurstad wordt gevormd door 100 medewerkers en 110 vrijwilligers, die zich met passie inzetten voor natuur en milieu in Rotterdam.

Vacatures Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de statutaire termijnen is Natuurstad op zoek naar 2 leden Raad van Toezicht met aantoonbare toezichthoudende c.q. bestuurlijke ervaring. Hiernaast beschikken kandidaten over expertise op het gebied van Financiën en bedrijfsvoering respectievelijk HRM en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.

 

Taken en werkwijze Raad van Toezicht

De organisatie kent statutair een Raad van Toezicht, die de formele rol van toezichthouder namens de gemeente Rotterdam combineert met sparringpartner en werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht met stakeholders, werkt aan zijn ontwikkeling en verdiept zich in thema’s die van belang zijn voor Natuurstad. Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief: de remuneratiecommissie die zich bezighoudt met de werkgeverstaken en de auditcommissie die de financiële aspecten van het toezicht voorbereidt. De Raad hanteert de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht hecht aan goede samenwerking waarin de leden vrij zijn zich uit te spreken, elkaar vertrouwen en afwijkende meningen en ideeën durven in te brengen. Ideeën worden besproken, terwijl gefocust wordt op resultaat. De reflectie organiseert de raad onder meer door een jaarlijkse zelfevaluatie.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is statutair onverenigbaar met functies als bestuurder of ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Een lid van de Raad van Toezicht is één keer herbenoembaar, steeds voor een periode van maximaal 4 jaar. De ondernemingsraad van de stichting heeft het recht van aanbeveling van een lid ten behoeve van de werknemersportefeuille HRM en medezeggenschap.

Honorering

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor vergaderingen van de raad en voor overleg van of namens de commissies van de raad, plus een vergoeding van reiskosten, passend in de sfeer van een door publieke middelen gefinancierde organisatie. De stichting heeft voor de toezichthouders een bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering afgesloten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw reactie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 10 september 2023. U kunt uw sollicitatie richten aan: Leon Broere van Leidraad Consult, l.broere@leidraadconsult.nl. Voor vragen kunt u met contact opnemen op nummer 06-45275787. Via hem is ook een informatiepakket aan te vragen. Dit betreft uitgebreide profielinformatie, de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht.

Procedure en planning

De eerste ronde gesprekken is gepland op 25 en 26 september 2023 in Rotterdam vanaf 13 uur. Voor de functie Raad van Toezicht HRM en medezeggenschap zijn gesprekken met de OR gepland op 2 en 3 oktober. In de RvT-vergadering van 10 oktober wordt de voordracht van de nieuwe leden besproken.


Sluit 11 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"