Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 8 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) beheert drie scholen voor katholiek basisonderwijs in de stad Utrecht. De drie scholen zijn zeer divers van aard maar alle ambitieus om het beste onderwijs in de eigen wijk te bieden. De website van SOZKO www.wijzijnsozko.nl biedt alle informatie omtrent stichting en scholen.

De stichting kent een bestuursstructuur die bestaat uit de volgende organen:

 1. Het bestuur (eenhoofdig) dat het bevoegd gezag van de stichting vormt;
 2. De Raad van Toezicht, die toeziet op het bestuur van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 personen en opereert collegiaal. Het functioneren van de Raad is uitgewerkt in een toezichtshandboek.
Vanuit het rooster van aftreden ontstaan er per 1 juli 2022 twee vacatures in de Raad; daarom zoeken we per 1 januari twee nieuwe leden met een inwerkperiode van een half jaar. Nieuwe leden worden gezocht voor het profiel onderwijskwaliteit en voor financiën.

Taken en bevoegdheden

De toezichthouders hebben, naast hun statutaire bevoegdheden, de volgende taken:

 • Toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de Code voor Goed Bestuur van de PO-raad;
 • Toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtsmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting;
 • Bewaken van het beleidskader waarbinnen de stichting en het bestuur opereren met bijzondere aandacht voor het strategisch beleid, de doelstelling en continuïteit van de stichting;
 • Toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder;
 • Toezicht houden op de kwaliteit van het door de scholen van de stichting geboden onderwijs;
 • Vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van en fungeren als klankbord voor het bestuur.

 

Kennis en kwaliteiten

Een toezichthouder bij SOZKO:

 • Onderschrijft doel en grondslag van de stichting en heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie;
 • Voelt zich betrokken bij het primair onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • Beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en kan reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • Beschikt over het vermogen afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en zich te concentreren op hoofdlijnen en de lange termijn;
 • Is in staat de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te volgen op de realisatie daarvan;
 • Staat open voor een dialoog met diegenen binnen de maatschappij die belang hebben bij het onderwijs dat wordt gegeven binnen de stichting;
 • Beschikt over basale kennis van wet- en regelgeving;
 • Heeft binding heeft met de stad Utrecht.

Daarnaast vindt SOZKO het belangrijk dat een toezichthouder:

 • Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment;
 • Integer is en zorgvuldigheid nastreeft;
 • Beschikt over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
 • Zich proactief opstelt (informatie zoekt, dóór vraagt, netwerkt);
 • Betrokkenheid toont in woord en daad;
 • Beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal.

 

Voor het profiel Onderwijskwaliteit is de Raad op zoek naar iemand die:

 • Ervaring heeft met het primair proces binnen het primair onderwijs;
 • Kennis heeft van onderwijskundige ontwikkelingen in de sector;
 • Een relevant netwerk heeft in het onderwijsveld;
 • Als voorzitter van de Kwaliteitscommissie binnen de Raad wil fungeren.

 

Voor het profiel Financiën is de Raad op zoek naar iemand die:

 • Ruime financiële ervaring heeft, en kennis heeft van bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance;
 • Kennis van de bekostigingssystematiek in het primair onderwijs is niet noodzakelijk maar wel een pré;
 • Zicht heeft op de financiële doorwerking van het strategisch beleid dat is opgesteld en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen;
 • Als voorzitter van de Auditcommissie binnen de Raad wil fungeren. Idealiter -maar niet noodzakelijkerwijs- is de persoon registeraccountant.

Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband bij SOZKO. Tegenover het lidmaatschap van de Raad van Toezicht staat een bescheiden passende vergoeding.

 

Bij de werving voor de Raad van Toezicht hanteert de Raad de volgende criteria:

 • Diversiteit in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond
 • Spreiding over maatschappelijke velden
 • Ervaring als toezichthouder/bestuurder
 • Betrokkenheid

Een van de twee kandidaten zal op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie omtrent SOZKO kunt u terecht bij Marion Wiendels, bestuurder (06-33708128, bestuur@sozko.nl).
Voor meer informatie omtrent de vacature kunt u terecht bij Willem Kuijpers, voorzitter Raad van Toezicht (06-41771186, willem.kuijpers@sivolas.nl).

Sollicitaties, met cv en motivatiebrief, kunnen worden gemaild naar bestuur@sozko.nl, graag vóór 8 december a.s.


Sluit 8 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"