Stichting Partners voor Jeugd (PvJ)

Lid RvT - Lid Auditcommissie

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 12 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

PvJ is een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met elkaar bieden wij een stevige basis voor de professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders. Zodat elke kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. Voor meer informatie over de organisatie zie www.partnersvoorjeugd.nl.

Medezeggenschapsraden
De cliëntenraden van DJGB en WSS JB&JR en de pleegouderraad denken en praten mee en geven (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten en pleegouders van belang zijn.  De raden bestaan uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren of  pleegouders zijn/waren.  Vanuit hun ervaringen werken we samen om de stem van de cliënten en pleegouders (beter) te laten horen en de betrokkenheid van cliënten en pleegouders te vergroten. I.h.k.v. de medezeggenschap voor medewerkers functioneert er binnen PvJ een OR en zijn er onderdeelcommissies actief binnen de verschillende werkmaatschappijen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen. Deze vervult de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur (RvB) en ziet erop toe dat de RvB effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult deze een klankbordfunctie en adviesrol voor het bestuur bij strategische keuzes. De RvT kent vier commissies; de Remuneratiecommissie, de Strategiecommissie, commissie Kwaliteit en Veiligheid en Auditcommissie. Met de toezichthoudende rol geeft de RvT invulling aan de verantwoordelijkheid tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van PvJ.

Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn van het vertrekkende lid met portefeuille Financiën zoekt de RvT een kandidaat voor deze positie, tevens lid Auditcommissie. Het betreft een positie op voordracht van de medezeggenschapsraden.

Samenstelling Raad van Toezicht en bijeenkomsten
Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvT zijn professionaliteit, integriteit en diversiteit. De ambitie is om een samenstelling te hebben waarin de volgende terreinen geborgd zijn: bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische, juridische en beleids- en of advieservaring en kennis van de Jeugdzorg en/of gezondheidszorg.

De RvT en de RvB hebben jaarlijks vier bijeenkomsten. Daarnaast komt elke commissie viermaal per jaar bij elkaar. Twee leden van de RvT worden op voordracht van de medezeggenschapsraden benoemd, zo ook deze vacature. Tenminste eenmaal per jaar nemen leden deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraden.

Algemeen profiel
De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden.

Om deze rol goed te kunnen vervullen wordt onderstaand algemeen profiel door PvJ gehanteerd voor alle leden van de RvT:

 • binding met het werkveld waarin de stichting werkzaam is en onderschrijven zij de missie van de organisatie
 • academisch werk- en denkniveau en ruime strategische ervaring
 • het vermogen en de houding om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan
 • het vermogen om het beleid van PvJ en het functioneren van de RvB te toetsen
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • het vermogen hoofd- en bijzaken te onderscheiden
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de RvB voorgelegde aangelegenheden
 • de bereidheid en mogelijkheid vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden
 • een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in de maatschappelijke en politieke verhoudingen.

PvJ hanteert de Governancecode Zorg en streeft derhalve naar een zo een divers mogelijke samenstelling van de raad van toezicht qua achtergrond, ervaring en expertise.

Lid Raad van Toezicht
Het aankomend lid RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel en heeft daarnaast:

 • brede ervaring op strategisch niveau ervaring in een complexe omgeving
 • brede kennis en bedrijfsorganisatorische/bedrijfsvoering ervaring over de vier domeinen van de Auditcie: HR, ICT, Financiën & Control en Facilitair/huisvesting
 • affiniteit met (jeugd)zorg en de ontwikkelingen in de sector, brede maatschappelijke belangstelling
 • kan zich aantoonbaar verplaatsen in het perspectief van de medezeggenschap: cliënten, pleegouders en medewerkers
 • zakelijk en daadkrachtig, scherp, kan tegenwicht bieden en ook relativeren, in staat om verschillende perspectieven te belichten
 • analytisch sterk, strategisch: kan hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • verbindend, teamspeler, humor
 • open, transparant, onafhankelijk.

Honorering
Honorering en kostenvergoedingen vinden plaats conform de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en regelingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Honorering ca € 14.000 op jaarbasis (WNT klasse III). Leden RvT worden benoemd voor een periode van (max) vier jaar met een mogelijkheid van eenmalige verlenging van die periode.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Een aantal kandidaten worden op basis van motivatie en CV uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie bestaande uit de Remuneratiecommissie van de RvT, de vz van de Auditcie en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden. Vervolgens met overige leden RvT en tot slot heeft de kandidaat een klikgesprek met de RvB.

Via de >sollicitatiebutton< kunt u tot 12 maart as. reageren t.a.v. de voorzitter van de RvT.

Heeft u inhoudelijke vragen mail dan naar vacaturervt@pvj.nl of bel met E. Kaptein, bestuurssecretaris via 088 5260000.


Sluit 12 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"