Stichting Passionate Bulkboek

Bestuurslid

Met expertise MBO

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 27 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Passionate Bulkboek zet zich al meer dan 25 jaar in voor leesbevordering onder jongeren. Samen lezers maken: dat is onze missie. Hiertoe ondersteunen we onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en aan de pabo’s.

De organisatie doet dit door educatieve programma’s op het gebied van literatuuronderwijs en leesbevordering te ontwikkelen en aan te bieden. Jaarlijks nemen tienduizenden jongeren deel aan de leesbevorderingsprogramma’s van Passionate Bulkboek. De programma’s sluiten naadloos aan op de het curriculum en methodes in het leergebied taal en Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en de pabo. Bekende en gewaardeerde programma’s zijn onder andere: Er Was Eens, Jonge Jury, de Dag van de Literatuur, de Dag van het Literatuuronderwijs, Pabo Leest!, en De Inktaap. Er werken zo’n twaalf zeer gemotiveerde medewerkers op het kantoor, dat zich in een monumentaal pand op een steenworp van Rotterdam CS bevindt.

Voor het toezichthoudende bestuur van Stichting Passionate Bulkboek zoeken wij een:

BESTUURSLID

MET EXPERTISE MBO

Organisatie en toezicht:

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de statuten van Stichting Passionate Bulkboek. Het bestuur heeft zijn werkwijze vastgelegd in het bestuursreglement van Passionate Bulkboek. Het bestuur functioneert volgens een ‘bestuur-op- afstand-model’.

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks bestuur (DB) en een Algemeen bestuur (AB). Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het AB bestaat uit het DB plus de overige bestuursleden. Het AB heeft een toezichthoudende functie op het DB. Daarnaast heeft het bestuur de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan een directeur, zoals vastgelegd in het directiestatuut, dat verankerd is in de statuten van de stichting. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar in het bijzijn van de directeur. Het bestuur telt een oneven aantal leden van minimaal drie en maximaal zeven personen. Op dit moment telt het bestuur vijf leden (inclusief deze vacature). Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging met één termijn. Het betreft een onbezoldigde functie, voor vergaderingen geldt een vacatiegeldregeling.

 

Samenstelling bestuur:

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directeur, kunnen functioneren als goed bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij de relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur. Bestuursleden onderschrijven het belang van de Nederlandse taal en literatuur en dragen leesbevordering een warm hart toe. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar diversiteit en inclusiviteit. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden woonachtig is in Rotterdam of omgeving.

Op basis van beschikbaarheid en achtergronden worden specifieke portefeuilles verdeeld.

Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kennis en kwaliteiten:

 • kennis van (netwerk in) de culturele sector / het literaire veld
 • kennis van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs en in het mbo
 • kennis van HRM
 • kennis van development en fondsenwerving
 • juridische kennis (met name bestuursrechtelijk)
 • politiek netwerk (Rotterdam, Den Haag, landelijke fondsen)
 • kennis van marketing en publiciteit
 • kennis van (grootstedelijke) jongeren
 • een netwerk in het bedrijfsleven

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen de directeur en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Passionate Bulkboek.

 

Generieke kwaliteiten bestuursleden:

Een bestuurslid van Passionate Bulkboek:

  • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
  • bezit bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder in een non-profit organisatie
  • heeft strategische kwaliteiten en kan een krachtenveld overzien
  • is in staat de visie, de missie en het beleid van Passionate Bulkboek uit te dragen
  • kan toezichthouden op de beleidsuitgangspunten van de stichting
  • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als team
  • kan besturen op hoofdlijnen
  • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
  • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan
  • handelt conform de Governance Code Cultuur

 

Kwaliteiten bestuurslid met expertise mbo:

In het ‘Beleidsplan 2021-2024’ is de missie van Passionate Bulkboek verder aangescherpt om zich door te ontwikkelen tot de leesspecialist voor onderwijsprofessionals. Zowel in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en de pabo’s. Naast een bestuurslid met kennis en ervaring binnen het voortgezet onderwijs zoeken we iemand met kennis en ervaring binnen of met het mbo.

Naast de genoemde functie-eisen die voor alle bestuursleden gelden, gelden daarom voor het bestuurslid met het profiel mbo de volgende aanvullende functie-eisen:

 • heeft relevante kennis over en ervaringen in het mbo en is goed bekend met organisaties binnen de sector;
 • heeft relevante kennis over het onderwijs in taal en Nederlands binnen het mbo;
 • weet deze kennis te vertalen naar de praktijk en doelstellingen van de stichting;
 • beschikt over een innovatieve en creatieve blik op de mogelijkheden van de stichting.

 

Inclusie:

Stichting Passionate Bulkboek is een inclusieve organisatie, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze en organisatie en onze doelgroepen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je contact opnemen met Giel van Strien, directeur, tel. 06-28575235 en e-mail giel@passionatebulkboek.nl of Munish Ramlal, voorzitter, tel. 06-45228824 en e-mail munish.ramlal@hotmail.com.

Planning:

Je kunt reageren tot uiterlijk maandag 27 februari 2023. De gesprekken vinden plaats op het kantoor in Rotterdam en staan gepland op vrijdag 10 maart 2023 vanaf 16.00 uur.

Solliciteren:

Als je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te sturen naar Giel van Strien via giel@passionatebulkboek.nl.
Een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Sluit 27 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"