Stichting PCPO Westland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Naaldwijk | Zuid-Holland
Sluit 26 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting PCPO Westland is het bevoegd gezag van 15 basisscholen op 19 locaties, waarvan 13
voor regulier onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één schakelklasschool in
het Westland en Midden-Delfland. Er is hard gewerkt aan het opbouwen van een sterke organisatie. Bij de scholen van PCPOW verzorgen zo’n 550 medewerkers op basis van 320 FTE onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen. De organisatie wordt ondersteund door een professioneel bestuursbureau.

De Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland zoekt mede namens de GMR in verband het vertrek van een van haar leden met onmiddellijke ingang een

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)

Met aandachtsgebied: Financiën

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT oefent actief toezicht uit door open te staan voor signalen en ontwikkelingen vanuit de omgeving. Daarbij bewaart de RvT voldoende afstand om in onafhankelijkheid tot een kritisch oordeel te kunnen komen. De thans benoemen kandidaat treedt toe in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR en met instemming van de Raad van Toezicht.

 

Profielkenmerken algemeen

Het lid van de RvT onderschrijft de doelstellingen en de identiteit van de stichting zoals beschreven in haar missie en visie.

  • handelt conform de principes van goed onderwijsbestuur;
  • beschikt over voldoende kennis en ervaring om de onderwijsorganisatie te kunnen beoordelen;
  • beschikt over strategisch inzicht, een proactieve houding en een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
  • beschikt over een maatschappelijk verantwoordingsgevoel;
  • beschikt over het vermogen te reflecteren op de eigen positie binnen de raad;
  • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring bij een organisatie van redelijke omvang;
  • heeft de beschikking over een voor de stichting van belang relevant netwerk.

 

Profielkenmerken t.a.v. financiën

  • beschikt over financieel-economische ervaring, w.o. treasurybeleid, risicomanagement;
  • beschikt over ervaring met financiële bedrijfsvoering w.o. begroting en realisatie, jaarrekening;
  • ervaring met publieke financiering is een pre.

 

De RvT komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De benoeming betreft een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt informatie inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer E.Chr. Lafeber, tel.: 06- 57327553, en via de website www.pcpow.nl.

Reageren
Uw reactie met motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met 25 februari 2022 sturen naar de heer E.Chr. Lafeber via vacature@pcpow.nl. De selectie vindt plaats door een gezamenlijke Voordrachtscommissie bestaande uit twee leden van de GMR en twee leden van de Raad van Toezicht.

Met in achtneming van de dan geldende Corona-beperkingen zullen kennismakingsgesprekken met de Voordrachtcommissie plaatsvinden begin maart.


Sluit 26 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"