Stichting PCPO Westland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financien

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Naaldwijk | Zuid-Holland
Sluit 26 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting PCPO Westland is het bevoegd gezag van 15 basisscholen op 19 locaties, waarvan 13
voor regulier onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één schakelklasschool in
het Westland en Midden-Delfland. Er is hard gewerkt aan het opbouwen van een sterke organisatie. Bij de scholen van PCPOW verzorgen zo’n 550 medewerkers op basis van 320 FTE onderwijs aan zo’n 4200 leerlingen. De organisatie wordt ondersteund door een professioneel bestuursbureau.

De Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland zoekt mede namens de GMR in verband het vertrek van een van haar leden met onmiddellijke ingang een

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)

Met aandachtsgebied: Financiën

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT oefent actief toezicht uit door open te staan voor signalen en ontwikkelingen vanuit de omgeving. Daarbij bewaart de RvT voldoende afstand om in onafhankelijkheid tot een kritisch oordeel te kunnen komen. De thans benoemen kandidaat treedt toe in de Raad van Toezicht op voordracht van de GMR en met instemming van de Raad van Toezicht.

 

Profielkenmerken algemeen

Het lid van de RvT onderschrijft de doelstellingen en de identiteit van de stichting zoals beschreven in haar missie en visie.

  • handelt conform de principes van goed onderwijsbestuur;
  • beschikt over voldoende kennis en ervaring om de onderwijsorganisatie te kunnen beoordelen;
  • beschikt over strategisch inzicht, een proactieve houding en een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
  • beschikt over een maatschappelijk verantwoordingsgevoel;
  • beschikt over het vermogen te reflecteren op de eigen positie binnen de raad;
  • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring bij een organisatie van redelijke omvang;
  • heeft de beschikking over een voor de stichting van belang relevant netwerk.

 

Profielkenmerken t.a.v. financiën

  • beschikt over financieel-economische ervaring, w.o. treasurybeleid, risicomanagement;
  • beschikt over ervaring met financiële bedrijfsvoering w.o. begroting en realisatie, jaarrekening;
  • ervaring met publieke financiering is een pre.

 

De RvT komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De benoeming betreft een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt informatie inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer E.Chr. Lafeber, tel.: 06- 57327553, en via de website www.pcpow.nl.

Reageren
Uw reactie met motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met 25 februari 2022 sturen naar de heer E.Chr. Lafeber via vacature@pcpow.nl. De selectie vindt plaats door een gezamenlijke Voordrachtscommissie bestaande uit twee leden van de GMR en twee leden van de Raad van Toezicht.

Met in achtneming van de dan geldende Corona-beperkingen zullen kennismakingsgesprekken met de Voordrachtcommissie plaatsvinden begin maart.


Sluit 26 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"