Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland

Lid RvT

Medisch

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 28 september 2021


Omschrijving Vacature

 

De SPSZN is in de regio Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van de screening op aangeboren afwijkingen bij het kind tijdens de zwangerschap. De SPSZN zoekt een lid van de Raad van Toezicht.

Profiel Raad van Toezicht

Het profiel van de Raad van Toezicht (RvT) dient er toe te leiden dat de RvT zo is samengesteld dat:

 1. er voldoende affiniteit is met de (publieke) gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van de stichting in het bijzonder.
 2. de samenstelling herkenbaar en geloofwaardig is in de ogen van belangrijke stakeholders.
 3. leden complementair qua kennis (zoals medisch, organisatorisch-economisch en juridisch), ervaring en netwerken zijn.
 4. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.
 5. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT kent een samenstelling van drie leden inclusief voorzitter en secretaris. De samenstelling is zodanig dat behalve algemene kennis en ervaring ook specifieke complementaire aandachtsgebieden vertegenwoordigd zijn.

Er zijn drie specifieke aandachtsgebieden: medisch, organisatorisch-economisch, juridisch.

De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Taken Raad van Toezicht

De RvT heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de bestuurder, toezicht op de bestuurder van de stichting, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder, één en ander conform statuten en reglementen. De RvT doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag. Uitgangspunten daarbij zijn te vinden in de Zorgbrede Governance Code.

Benoeming

De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot maximaal één maal herbenoeming. De RvT komt minimaal éénmaal per half jaar bijeen en verder zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

Honorering

Voor de honorering van de leden van de RvT worden de landelijke afspraken hierover gevolgd.

Profiel leden Raad van Toezicht

Om goed te kunnen functioneren als lid van de RvT moet hij/zij beschikken over een aantal algemene en specifieke functie-eisen.

Algemene profieleisen:

 1. academisch denk- en werkniveau;
 2. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 3. kennis en affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting, het werkveld en bekendheid met bevolkingsonderzoeken in het algemeen;
 4. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 5. voldoende inzicht over taken en rollen tussen RvT en bestuurder ofwel bekend zijn met de onderwerpen van de Governance Code Zorg;
 6. de capaciteit en mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord bij te staan;
 7. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 8. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 9. het vermogen om in teamverband te kunnen functioneren;
 10. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 11. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;

Specifieke profieleisen:

Van de afzonderlijke leden van de RvT wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting.

Aanvullende profieleisen lid RvT met medisch aandachtsgebied:

 • Minimaal arts niveau, bij voorkeur met een relevante medisch specialistische opleiding.
 • Aantoonbare kennis en ervaring op gebied van Prenatale Screening en Diagnostiek.
 • Aantoonbare affiniteit met (wetenschappelijk) onderzoek.

Werkomgeving
Sinds 2007 bestaat er in Nederland een landelijk programma voor de prenatale screening, dat wordt gecoördineerd door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De prenatale screening bestaat uit de screening op down- edwards- en patausyndroom en het onderzoek naar structurele afwijkingen met een SEO. Het landelijke programma beoogt gelijke en geïnformeerde toegang tot genoemde screeningsonderzoeken voor iedere zwangere in Nederland te waarborgen. In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is een vergunning verstrekt aan acht regionale centra voor het coördineren van de screening en borging van de kwaliteit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de acht regionale centra.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. R.L. Kamermans via spszn@erasmusmc.nl.

Graag ontvangen we de sollicitatie vóór 28 september 2021. De exacte invulling van de  sollicitatieprocedure is afhankelijk van de omstandigheden rondom het coronavirus.

 


Sluit 28 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"