Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 30 november 2020


Omschrijving Vacature

Binnen onze Raad van Toezicht hebben we een vacature met het aandachtsgebied onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing.

Algemene profiel eisen

Beschikt u over ruime kennis en ervaring, deskundigheid, vaardigheden en competenties binnen dit aandachtsgebied.? Bent u in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen? Kunt u meedenken met de bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder te treden? Heeft u toezichthoudende ervaring en in ieder geval affiniteit met de identiteit van het Vrijeschool onderwijs binnen de SVZH? Dan willen we graag met u in contact treden voor deze functie die 2 dagdelen per maand van u vergt.

Profiel onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing

Voor de portefeuille Onderwijskwaliteit en -vernieuwing vragen wij voorts:

  • deskundigheid op het terrein van onderwijskwaliteit; -vernieuwing en Vrijeschool identiteit;
  • kennis van het wettelijk kader waarbinnen SVZH opereert (pré);
  • gesprekspartner met betrekking tot zijn/haar portefeuille;
  • relevant netwerk in de onderwijswereld;
  • ervaring als toezichthouder (pré);
  • u woont in de regio waar onze stichting in opereert (pré)

Het lid op voordracht van de GMR zal “zonder last of ruggespraak” zitting nemen in de Raad van Toezicht.

Raad van toezicht bij de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

In de relatie tot de bestuurder heeft de Raad van Toezicht vier taken: toezicht houden, adviseren, stimuleren en de werkgeversfunctie. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht alle aspecten van de SVZH en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de SVZH, rekening houdend met het feit dat de stichting een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De Raad kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

De Raad werkt met portefeuilles/aandachtsgebieden. De portefeuilles zijn zodanig samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate afgedekt worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel. Een lid met een bepaalde portefeuille is eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor het aandachtsgebied voor de bestuurder.

Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH)

De Vrijescholen in Zuid-Holland (regio Zuid West ) werken samen vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid om het Vrijeschool onderwijs in de regio verder te ontwikkelen en krachtiger op de kaart te zetten. De SVZH bestaan uit acht basisscholen op antroposofische grondslag. Elke school heeft zijn eigen profiel en ontwikkelt dat verder. De dagelijkse leiding van de school ligt bij de schoolleider. Deze is verantwoordelijk voor de eigen school en hoe leerkrachten en ouders daarin samenwerken.

Op bovenschools niveau is een bestuurder aangesteld die de dagelijkse leiding heeft over de stichting. De bestuurder werkt in nauw overleg met de Raad van Toezicht aan expliciet voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de scholen binnen de stichting. De stichting heeft het bestuur en intern toezicht gescheiden conform artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs.

De SVZH heeft een klein bestuursbureau, gevestigd in Rotterdam, voor de ondersteuning van personeelsbeleid, communicatie, onderwijs en financiën.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: de voorzitter RvT: de heer N. de Schrijver. Tel: 06-30172742.
Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 30/11/2020, t.a.v.: Bestuursbureau, N. de Schrijver, voorzitter RvT. Email: vacature@svzh.nl.

Zie voor meer informatie over Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland: www.svzh.nl


Sluit 30 november 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"