Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Zorg-innovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Agrarisch | Bezoldigde functie | Waalwijk | Noord-Brabant
Sluit 12 november 2021


Omschrijving Vacature

 

 

 

 

 

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) is de overkoepelende organisatie van zo’n 100 zorgboerderijen in Zuid Nederland en ondersteunt en stuurt haar leden op onderstaande gebieden:

 • Zorginkoop & contractbeheer Wet Langdurige Zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Zorgadministratie & verantwoording
 • Deskundigheidsbevordering voor de aangesloten leden
 • Innovatie en ontwikkeling van nieuwe arrangementen
 • Belangenbehartiging, samenwerking en netwerken op regionaal niveau
 • SZZ werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en warme, kleinschalige en professionele zorg te bieden heeft aan kwetsbare doelgroepen.

SZZ kent een eenhoofdige Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht, waarbij gewerkt wordt volgens de ‘Zorgbrede Governance Code’ van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen).

Ertoe doen

Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg heel goed samen. Allerlei mensen, zoals deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, personen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen vinden er een waardevolle dagtaak, krijgen behandeling of wonen in een natuurlijke omgeving. Op onze zorgboerderijen ervaren cliënten dat ze “ertoe doen”.

SZZ is namens de zorgboerderijen de contractpartner van verschillende opdrachtgevers. Met alle gemeenten en zorgkantoren in Zeeland, Noord-Brabant en deels in Zuid-Holland, Noord-Limburg en Zuid-Gelderland zijn contracten afgesloten.

Om aan te kunnen sluiten bij SZZ, worden zorgboerderijen getoetst op criteria met betrekking tot zorgaanbod, kwaliteit en ondernemerschap. Kwaliteit van zorg is dan ook een vanzelfsprekend speerpunt.

Hoewel alle zorgboerderijen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen is elke zorgboerderij uniek qua doelgroepen, zorgaanbod en sfeer. Alle aangesloten zorgboerderijen zijn in het bezit van een eigen keurmerk en ontvangen met regelmaat een interne audit van SZZ als koepelorganisatie.

SZZ houdt kantoor in Waalwijk.

Missie en visie SZZ

Missie

Dé professionele zorgboerenorganisatie onder de grote rivieren die haar leden ondersteunt om het ondernemen en leven op en rond de boerderij hand in hand te laten gaan met het bieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorg* voor een zo breed mogelijke doelgroep.

 Visie

 • Continue bouwen aan een solide en professionele organisatie. Enerzijds door een selectief toelatingsbeleid en een coöperatief gedachtegoed en anderzijds door de ondernemersgeest en kennis binnen de organisatie te gebruiken om kansen in de markt te benutten.
 • Ondersteunen van leden in het bieden van hoogwaardige zorg in de groene ruimte waarbij het welzijn van de cliënt centraal staat en de medezeggenschap van cliënten optimaal is georganiseerd.
 • Een doeltreffende invulling geven aan deskundigheidsbevordering & samenwerking in de breedste zin van het woord, afgestemd op de wensen, eisen en behoeften van de leden.
 • Het positioneren en op de kaart zetten van de stichting en haar leden bij relevante stakeholders met als doel jaarlijks productieafspraken te kunnen maken (Wlz, Wmo, Jw) die optimaal aansluiten bij de productiecapaciteit van haar leden en de best passende match te realiseren tussen (potentiële) cliënt en zorgboerderij.

* SZZ heeft van het ministerie VWS een toelating als instelling voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en wonen als bedoeld in artikel 4, 5, 6 en 8 van het besluit Zorgaanspraken AWBZ

Een lid Raad van Toezicht:

 • onderschrijft de missie en visie van de organisatie;
 • heeft affiniteit met de zorgboerderijen en het agrarische karakter;
 • heeft affiniteit met kleinschalig (zorg) ondernemerschap;
 • heeft affiniteit met (jeugd)hulpverlening;
 • heeft aandacht voor en inzicht in ontwikkelingen in de zorgsector;
 • snapt de uitdagingen waar bovenregionale zorgaanbieders in het sociale domein voor staan;
 • heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 • houdt toezicht vanuit een breder perspectief dan de eigen organisatie en geografische ligging;
 • staat boven partijen bij beslissingen en ontwikkelingen;
 • is voldoende beschikbaar;
 • heeft binding met het werkgebied van de organisatie;
 • legt verantwoording af en handelt conform wet- en regelgeving;
 • is onafhankelijk (geen belangenverstrengeling).

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden met verschillende deskundigheden en regionale binding. Op dit moment is er een vacature voor een lid Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert tenminste 4 maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. Daarnaast zijn er diverse afgeleide vergadermomenten. Het betreft een bezoldigde functie. Voor de leden van de Raad van Toezicht is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Vacature

Door aftreding van een lid (einde van de tweede zittingstermijn) is een vacature in de Raad van Toezicht ontstaan. In verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat woonachtig in de provincie Zeeland of West-Brabant. Kandidaten met kennis van zorg-innovatie worden daarnaast nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De begeleiding van de procedure is in handen van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Voor nadere informatie kunt u via Ivonne van den Nouweland (073-6871023) in contact treden met Alfred Veltman, Raad van Toezicht (vz) of Maurice van Valkenburg, Raad van Bestuur.

Uw sollicitatie kunt u tot 12 november 2021 sturen naar:

ivonne@zorgboerenzuid.nl met als onderwerp ‘sollicitatie RvT’

of

SZZ t.a.v. I. van den Nouweland
o.v.v. ‘sollicitatie RvT’
Altenaweg 20a
5145 PC Waalwijk

De gesprekken staan gepland op 22 en 23 december 2021

Deze vacaturetekst downloaden als PDF:

Vacaturetekst lid Raad van Toezicht 2021 (PDF, 161 kB)


Sluit 12 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"