Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

Lid raad van Toezicht (RvT)

Finance en Control

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 8 december 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) in de regio Eindhoven/Helmond is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De stichting heeft een bestuurder en een raad van toezicht. Voor SSOE zijn wij op zoek naar:

een lid RvT met specifieke deskundigheid op het gebied van finance & control

Over SSOE

SSOE bestaat uit drie scholen voor speciaal onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), de Externe Dienstverlening (ED) en het Arbeids Transitie Centrum (ATC). De drie scholen, de Antoon van Dijkschool in Helmond, MBS Eindhoven en Mytylschool Eindhoven, bieden onderwijs aan ca. 700 leerlingen. De ED begeleidt leerlingen in het regulier onderwijs en adviseert, coacht en begeleidt IB’ers, leerkrachten, begeleiders en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen. Op hetATC worden leerlingen van de scholen geleidelijk voorbereid tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van wonen en werken.

SSOE werkt nauw samen met gemeentes en relevante partners in het onderwijs, de zorg, welzijn en hulpverlening. Maar bij alles wat ze ondernemen voor leerlingen, zijn de ouders/verzorgers de belangrijkste partners.

Een jaar geleden heeft SSOE de koers voor de komende jaren bepaald: ‘Samen grenzen verleggen’. Samen met partners wil SSOE grenzen gaan verleggen in het onderwijslandschap, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderwijs moet inclusiever, innovatiever en duurzamer worden, zodat meer leerlingen in het regulier onderwijs passend kunnen worden ondersteund. Voor meer informatie zie de nieuwspagina van SSOE.

Bestuur en raad van toezicht (RvT)

Bij SSOE zijn ruim 300 medewerkers in dienst. De bestuurder is belast met het besturen van SSOE en legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de RvT.

De RvT bestaat uit vijf personen met specifieke deskundigheden op de terreinen van onderwijs & kwaliteit, welzijn & zorg, bedrijfsvoering & financiën, bestuur en hr & organisatieontwikkeling. In de RvT wordt grote waarde gehecht aan diversiteit in deskundigheid en achtergronden: vanwege de diverse populatie en complexe problematiek waarmee SSOE te maken heeft als ook om actief een bijdrage te kunnen leveren aan inclusiever onderwijs.

Binnen de raad zijn drie commissies actief, te weten een Audit-, Remuneratie en Onderwijs & Kwaliteitscommissie. Het nieuwe lid wordt voorzitter van de Auditcommissie.
De RvT vergadert zes keer per jaar, evalueert daarnaast jaarlijks het eigen functioneren, heeft twee keer per jaar overleg met de GMR en gaat op scholenbezoek. Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid voor een éénmalige herbenoeming. Het honorarium is passend bij de doelstelling van de organisatie en de tijdsbesteding die wordt gevraagd om de rol professioneel te kunnen vervullen.

Taken RvT

De RvT houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door de bestuurder en staat de bestuurder met raad terzijde. De raad hanteert daarvoor een toezichtkader waarin is beschreven hoe ze dat doen en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Bij haar werkzaamheden stelt de raad de kwaliteit van onderwijs en personeel centraal. Het toezichtkader, evenals het reglement, is te vinden op de website van SSOE.

Visie RvT

De RvT wil vanuit waarden toezien op de continuïteit van de stichting en vanuit dat kader de identiteit en doelstelling van SSOE te bewaken. Voor de raad zijn daarbij de volgende aspecten van belang:

 • Vertrouwen als basis: critical friend
 • Meer principle based dan rule based
 • Accent op cultuur en gedrag
 • Nadruk op leren en reflectie
 • Maatschappelijk belang van de organisatie
 • Eigen verantwoordelijkheid voor informatievoorziening
 • Een zekere verantwoordingsplicht
 • Actief stakeholderbeleid voeren

 

Profiel

In verband met het vertrek van één van de leden is de RvT op zoek naar een nieuw lid met specifieke deskundigheid op het gebied van finance & controle. Alle RvT-leden dienen over de volgende algemene competenties te beschikken:

 • Inzicht hebben in de wijze waarop besturing van complexe maatschappelijke instellingen plaatsvindt, bij voorkeur op het terrein van onderwijs;
 • Affiniteit hebben met het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;
 • Inzicht hebben in de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, klankbord, netwerker) en hier professioneel, efficiënt, effectief, rolvast en flexibel mee kunnen omgaan;
 • Oog hebben voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Onafhankelijk, reflecterend en kwetsbaar durven opstellen;
 • Respectvol met elkaar omgaan, ruimte geven aan andere meningen, actief luisteren en positief bijdragen;
 • Integer en betrouwbaar handelen, open en transparant zijn.

 

Voor de vacature lid van de RvT met deskundigheid op het gebied van finance & control zijn de volgende specifieke competenties van belang:

 • Je hebt een financiële of bedrijfseconomische achtergrond op wo-niveau, met sterke voorkeur voor een RC of RA opleiding.
 • Je bent actief (of recent geweest) in een strategische dan wel eindverantwoordelijke rol op het gebied van finance & control.
 • Je beschikt over de kennis en het vermogen om de bekostiging van het (speciaal) onderwijs te doorgronden en daarop te anticiperen.
 • Je bent als toekomstig voorzitter van de Auditcommissie een stevige gesprekspartner op het gebied van finance & control voor de bestuurder en de RvT-collega’s.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Het hebben van toezichthoudende ervaring is geen vereiste. De RvT is met name op zoek naar kandidaten die bijdragen aan een diverse samenstelling van de raad. Daarom worden mannelijke kandidaten, bij voorkeur met een migratieachtergrond, van harte uitgenodigd om te reageren.

NB. Niet tot lid van de RVT benoembaar zijn werknemers van SSOE, noch degenen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van SSOE verrichten. Ook kan een lid van de RvT niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector speciaal onderwijs én ook niet in een andere onderwijssector dan het speciaal onderwijs, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.

Procedure

SSOE laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Roeli Pot. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-28909312 of via r.pot@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 7 december 2022 via de solliciteerbutton op de vacaturepagina, zie link.

De selectiegesprekken vinden plaats in de weken 2 en 3 2023. De eerste gespreksronde vindt plaats met de selectiecommissie die is samengesteld uit de vier leden van de RvT. De tweede ronde gesprekken vindt plaats met de adviescommissie die bestaat uit de twee leden van de GMR, de bestuurder en de remuneratiecommissie. De kandidaat zal met ingang van 1 maart 2023 toetreden tot de RvT.


Sluit 8 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"