Stichting StartersCentrum Limburg

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Heerlen | Limburg
Sluit 11 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

Door de benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) tot lid van Gedeputeerde Staten in Limburg is er een vacature ontstaan in deze RvC. Mensen die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de RvC worden opgeroepen hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Na afronding van de sollicitatieprocedure zullen de taken binnen de RvC, waaronder het voorzitterschap, opnieuw verdeeld worden.

Organisatie

De Stichting StartersCentrum Limburg heeft tot taak mensen die geïnteresseerd zijn in het zelfstandig ondernemerschap te informeren, te adviseren en te begeleiden naar het zelfstandig ondernemerschap.  Daartoe organiseert het StartersCentrum seminars en startersevents met workshops die voor startende ondernemers interessant zijn. Ook vinden adviesgesprekken plaats met startende ondernemers. Het accent ligt nadrukkelijk op de pré-startfase. Het StartersCentrum verzorgt tevens modules voor bepaalde onderwijsinstellingen. Het klantenbestand van het StartersCentrum bestaat voor meer dan 65% uit uitkeringsgerechtigden en mensen zonder inkomen. Het StartersCentrum werkt onder meer samen met UWV-Zuid-Limburg, UWV-Noord- en Midden-Limburg, de Belastingdienst en het Ondernemersklankbord Limburg. Er bestaan nauwe contacten met diverse gemeenten die het StartersCentrum subsidiëren. Het werkgebied is in beginsel de hele provincie Limburg. Meer informatie vindt u op de website www.starterscentrum.nl .

Besturingsmodel

De Stichting StartersCentrum kent vanaf 1 april 2021 een Raad van Commissarissen en een bestuur van één persoon, de directeur-bestuurder.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Commissarissen staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De benoeming geschiedt door de huidige leden van de RvC. Enkele taken van de Raad van Commissarissen zijn:

 • Benoeming van de accountant
 • Vaststelling van het meerjarig beleidsplan
 • Vaststelling van de begroting en de goedkeuring van de jaarrekening

Het aantal vergaderingen bedraagt vier tot zes keer per jaar.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en draagt verantwoordelijkheid voor het beleid en de exploitatie van de stichting. De directeur-bestuurder dient de Raad van Commissarissen te informeren over zijn werkwijze.

Profiel van de Raad van Commissarissen

De toezichthoudende taak van de Raad van Commissarissen strekt zich in ieder geval uit tot hetgeen daarover in de statuten is vastgelegd.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en evalueert dit regelmatig. De leden van de Raad van Commissarissen hebben een bij de statuten vastgelegde zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar.

Teneinde zijn taken optimaal te kunnen vervullen, dient de Raad van Commissarissen zo breed mogelijk te zijn samengesteld. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voldoende kennis van en affiniteit met (startend) ondernemerschap
 • Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines (financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig en politiek/bestuurlijk, sociaal en Triple-Helix-formule (onderwijs, overheid en bedrijfsleven)
 • Vermogen om jegens elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren
 • Adequaat kunnen voorzien in de klankbordfunctie ten opzichte van de directeur-bestuurder
 • De rol van werkgever van de directeur-bestuurder kunnen vervullen

Functie-eisen

Leden van de Raad van Commissarissen dienen de doelstelling en de belangen van de stichting te onderschrijven en te behartigen en aan de vormgeving daarvan bij te dragen.

 • Breed inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • Een goed evenwicht tussen betrokkenheid enerzijds en professionele distantie anderzijds (op afstand betrokken)
 • Politiek en bestuurlijk sensitief
 • Integer en gewetensvol
 • Beschikken over deskundigheid op minstens één van de genoemde disciplines
 • Op strategisch niveau te kunnen acteren
 • Bij voorkeur te beschikken over een breed netwerk

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat er geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling met eigen en/of derden-organisaties. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen is onverenigbaar met een bestuursfunctie bij een gemeente. Ook ambtenaren en medewerkers van subsidiërende instanties kunnen geen lid worden van de Raad van commissarissen.

Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar iemand woonachtig in Noord- of Midden-Limburg, die beschikt over een goed bestuurlijk netwerk.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks maximaal de toegestane belastingvrije vrijwilligersvergoeding (momenteel € 1.800,-). Daarnaast worden eventuele extra gemaakte kosten vergoed. Een en ander wordt jaarlijks verantwoord in het jaarverslag.

Solliciteren

Sollicitaties voor deze vacature kunt u tot 11 oktober 2021 richten aan de Raad van Commissarissen van de Stichting StartersCentrum Limburg, Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen of per mail aan de huidige vicevoorzitter de heer Wim Dupont: wimdupont@gmx.net.

Voor geïnteresseerden is een informatiepakket beschikbaar dat opgevraagd kan worden per mail bij de directeur-bestuurder: hvb@starterscentrum.nl

 


Sluit 11 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"