Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB)

Lid RvC

Bedrijfseconomie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Noord-Brabant | Roosendaal
Sluit 19 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB) is dé thuiszorgorganisatie in de regio West-Brabant!

De zorg is steeds in ontwikkeling en TWB speelt daarop in met aansprekende innovaties in de thuiszorg. De kwaliteit van zorg en aandacht voor onze cliënten en medewerkers staat hierbij altijd centraal. Door de directe samenwerking en daadkracht tussen het bestuur, management en medewerkers bereiken we unieke resultaten en veranderen we met elkaar de zorg thuis. Binnen TWB hebben we alle disciplines verenigd om langer en zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan: jeugdgezondheidszorg, hulp bij het huishouden, thuisbegeleiding, wijkverpleging, gespecialiseerde zorg, topklinische zorg,
casemanagement dementie, hospice thuisteam en het acuut team. Dit maakt ons uniek in West-Brabant en zelfs in heel Nederland. Met elkaar maken we bij TWB het verschil voor inwoners in West-Brabant.

Door het overlijden van een lid van de Raad van Commissarissen is de Raad op zoek naar een nieuw enthousiast en gemotiveerd lid, met aantoonbare expertise op het gebied van financiën in het algemeen en financiering van de zorg in het bijzonder. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen waarvan één lid is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad. Eén van de leden van de Raad is voorzitter.

Functie en taken
De Raad van Commissarissen werkt vanuit de principes van de “Governancecode Zorg”. Hij toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Commissarissen toetst eveneens dat de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde
beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Daarnaast functioneert de Raad gevraagd en ongevraagd als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur. In de samenwerking met elkaar en met het Bestuur laat de Raad van Commissarissen zich leiden door de drie samenwerkingswaarden: vertrouwen, aandacht en ontwikkeling.

Functie-eisen
● Het lid van de Raad van Commissarissen is zelf maatschappelijk actief en heeft voldoende beschikbaarheid om vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
● Van het lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van TWB in het bijzonder.
● Het functioneren van het lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij TWB.
● Een academisch werk- en denkniveau.

Profiel
● Ervaring of ten minste affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van TWB in het bijzonder.
● Affiniteit met en gevoel voor de maatschappelijke opdracht van een zorgaanbieder in deze tijd en de context waarin een thuiszorgaanbieder opereert.
● Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
● Aantoonbare affiniteit met financiële vraagstukken in de zorg.
● Bestuurlijke ervaring in de zorg is een pré.
● Het vermogen en de attitude om voor de Raad van Bestuur als klankbord te dienen en deze ook met advies terzijde te staan.
● Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
● Het vermogen om de advies-, toezicht- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen en kritisch en onafhankelijk te kunnen opereren.
● Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
● Het beschikken over een proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen.
● Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
● Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als TWB stellen.
● Inzicht in het veld van de stakeholders van TWB.
● Een brede maatschappelijke binding, zodat hierdoor een functioneel netwerk wordt bereikt en er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is in de Raad van Commissarissen.
● Op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.

Specifieke expertise
● Heeft kennis van en ervaring met accountancy en/of met vraagstukken van bedrijfsmatige sturing van (middel)grote (zorg)organisaties.
● Ervaring met financiële sturingsmodellen, strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financieringsvraagstukken risicomanagement en compliance.
● Wordt lid van de Auditcommissie.

Frequentie overleggen
De Raad van Commissarissen vergadert circa vijfmaal per jaar regulier. Daarnaast vinden twee keer per jaar themabijeenkomsten plaats en jaarlijks wordt eenmaal vergaderd met de Ondernemingsraad en met Cliëntenraad. De Auditcommissie vergadert circa viermaal per jaar.

Als lid van de Raad van Commissarissen ontvangt u een marktconforme bezoldiging.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft u interesse voor een functie bij de Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant? Stuur dan uw reactie voorzien van uw CV aan TWB, ter attentie van de Bestuursondersteuner, onder vermelding van “Vacature RvC”, Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal, of via de mail naar rvb@twb.nl. U kunt uw reactie insturen tot 19 november 2021. De selectiegesprekken vinden in de week van 13 december aanstaande plaats. De selectiecommissie is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Auditcommissie en een lid van de Raad van Bestuur.

Wenst u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mevrouw J. van Vliet via telefoonnummer 06 – 22 22 39 95 of met de voorzitter van de Auditcommissie, de heer P. Berkers via telefoonnummer 06 – 21 29 49 30.


Sluit 19 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"