Stichting Vrijescholen Athena

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

HR

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Deventer | Overijssel
Sluit 5 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Vrijescholen Athena is een organisatie met een missie: het bevorderen, in stand houden en ontwikkelen van het vrijeschoolonderwijs. Met als doel dat alle kinderen het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. Voor de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een lid met verstand van HR. Herken jij je hierin en wil je bijdragen aan de missie in deze rol? Dan zien we graag je reactie.

Stichting Vrijescholen Athena (hierna: Athena) vertegenwoordigt 15 vrijescholen in noord-, oost- en midden-Nederland. Naast 14 basisscholen beschikt Athena ook over de enige vrijeschool voor speciaal voortgezet onderwijs in Nederland. Athena geeft onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen en heeft 335 medewerkers in dienst.

Missie en visie
Athena biedt onderwijs vanuit de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner en staat open voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt. Athena wil in haar werkgebied het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in stand houden en ontwikkelen.
Athena geeft vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen, waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven. Op de scholen van Athena zijn die waarden samengevat in: samenhang, meesterschap, aandachtigheid, creëren, vitaliteit en moed.

Athena wil haar visie verwezenlijken door:

 • Samen te werken met overheid en andere onderwijsinstellingen en organisaties die dezelfde dan wel aanverwante doelen nastreven.
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van vrijeschoolpedagogiek en didactiek en het ondersteunen en stimuleren van onderzoek.
 • Het bevorderen en faciliteren van antroposofische opvoedkunst voor kinderen van 0-14 jaar.

De vier ontwikkelgebieden waarmee Athena de komende vier jaar vooruitgang wil maken zijn identiteit, kwaliteit, goed en aantrekkelijk werkgeverschap en professionaliteit. Deze vier ontwikkelgebieden krijgen extra aandacht in de overkoepelende strategie en zijn ook vertaald naar de schoolplannen van iedere afzonderlijke school.

Bestuur en toezicht
Binnen de beheersstructuur van Athena is sprake van organieke scheiding waarbij het College van Bestuur, in de persoon van de bestuurder, de werkorganisatie bestuurt. Hij staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). De bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid, stuurt de directeuren aan en geeft dagelijkse leiding aan het stafbureau. De bestuurder overlegt regelmatig met en rapporteert aan de RvT en GMR en houdt voorbesprekingen met de voorzitter van de RvT en het dagelijks bestuur van de GMR.

Elke school kent een eigen MR, waarin personeel en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd. De RvT verzorgt het interne toezicht binnen Athena. Ten aanzien van de bestuurder heeft de RvT een werkgeversfunctie. Athena heeft de Code Goed Bestuur geïmplementeerd. De werkwijze, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het jaarverslag en het handboek RvT Vrijescholen Athena.

Algemene kenmerken Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit 5 leden met een verdeling van de volgende aandachtsgebieden; bedrijfseconomisch, juridisch, personeelsbeleid, vrijeschool-identiteit en bestuurlijke verhoudingen, governance & strategie. De kennis en ervaring van de leden van de raad zijn complementair aan elkaar en weerspiegelen de bovengenoemde aandachtsgebieden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de raad, die de maatschappelijke diversiteit representeert. In de RvT is een vacature ontstaan door reglementair aftreden. De vacature betreft een benoeming op voordracht van de GMR en het aandachtsgebied HR.

Profielschets van een lid RvT
De algemeen bestuurlijke kwaliteiten en persoonskenmerken die worden gevraagd zijn:

 • Affiniteit met de onderwijssector en met de vrijeschool in het bijzonder, respecteert het antroposofisch mensbeeld.
 • Ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht.
 • In staat om complexe vraagstukken te overzien en te analyseren.
 • Bekend met bestuurlijke netwerken en investeert daarin.
 • In staat maatschappelijke en politieke signalen te vertalen naar beleid van Athena.
 • Visie op de toekomstige inrichting van het onderwijs.
 • In staat onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van andere leden van de raad en de bestuurder.
 • Gericht op samenwerking en teamspel.
 • Goed leervermogen en zelfreflectie.

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met profiel HR
De specifieke deskundigheden die wordt gevraagd zijn:

 • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen en inzicht in vraagstukken op terrein van bestuur en governance.
 • Beschikt over relevante ervaring in of een netwerk betreffende modern werkgeverschap/ HR binnen het onderwijs.
 • Ervaring in bestuurlijk opzicht met strategisch personeelsbeleid.
 • Ruime ervaring met medezeggenschap en de rol van de GMR in de organisatie.
 • Affiniteit met onderwijs, bij voorkeur met primair en speciaal onderwijs.
 • Zicht op actuele ontwikkelingen m.b.t. lerarentekorten en daarin kunnen meedenken in out-of-the-box oplossingen.
 • Visie op taak en rol van de directeur-bestuurder en de werkgeversrol van de RvT.
 • Bij voorkeur een antroposofische achtergrond of instelling ofwel dit kunnen ondersteunen.

Inzet en verwachtingen
De raad draagt er zorg voor dat hij een interessante en relevante gesprekspartner is voor de bestuurder. De raad verbindt zich aan minimaal vijf vergaderingen per jaar, waarvan één voor zelfevaluatie en zoveel vaker als gewenst. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding van ongeveer 80 uur per jaar. Daarin zijn meegerekend de RvT-vergaderingen, bijeenkomsten met GMR, commissieoverleg, scholingsdagen en werkbezoeken.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen en bedraagt € 8.150 (2021).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De Raad van Toezicht van Athena laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over Athena, de Raad van Toezicht en de positie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M. Spaansen@colourfulpeople.nl) of via tel. 06 – 5152 6255.

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en cv in te sturen via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People voor 5 januari 2022. De intakegesprekken staan gepland op 6 en 10 januari. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op woensdag 19 januari in de middag. De RvT houdt het eindoordeel over de benoeming en last zo nodig een tweede ronde in met een of meer van de benoembare kandidaten om een beslissing te kunnen nemen. Het doel is de nieuwe toezichthouder per maart 2022 te laten starten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 5 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"