Stichting Welcome to The Village

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch recht (mn. verbintenissenrecht (contractenrecht))

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Leeuwarden | Friesland
Sluit 21 december 2020


Omschrijving Vacature

Stichting Welcome to The Village zoekt een lid voor haar Raad van Toezicht.

Vacature met onkostenvergoeding (vacatiegeld) | Organisatie: Welcome to The Village | Sluitingsdatum: 20-12-2020

Stichting Welcome to The Village is op zoek naar een nieuw lid ter uitbreiding van haar Raad van Toezicht. Het beoogde lid heeft een allround civielrechtelijke juridische achtergrond.

Profiel.

De leden van de Raad van Toezicht zijn enthousiast en hebben affiniteit met de culturele en maatschappelijke doelstellingen en functie van stichting Welcome to The Village. Zij hebben ervaring als toezichthouder en beschikken over een onafhankelijke, positief-kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming. De leden zijn creatief en ruimdenkend; passend bij de dynamiek van de beweging en het festival.

Welcome to The Village streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad.

Binnen de Raad van Toezicht beschikken de leden over specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Dit betreft (in willekeurige volgorde):

● Het cultureel ondernemen en/of organiseren van een artistiek gedreven festival.

● Beoordeling van inhoudelijke plannen.

● Het financiële huishoudboekje van de stichting.

● Marketing, media en communicatie.

● Duurzaamheid.

● Juridisch (breed).

De leden beschikken over een relevant netwerk (landelijk en/of Friese cultuur of politiek; economisch of politiek) op het gebied van hun specifieke 

competentie.

Juridisch Profiel (breed)

Binnen de Raad van Toezicht is er behoefte aan een lid met een juridische achtergrond en ruime, brede kennis en ervaring op civielrechtelijk gebied,  in het bijzonder op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht).

Het lid is in staat om de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht te adviseren over contractuele en juridische uitdagingen binnen dit domein. Het lid zal zijn, haar of hen civielrechtelijke kennis en ervaring aanwenden om te fungeren als sparringpartner voor de directie en de overige leden van de Raad van Toezicht. Binnen de raad is deze rol om toezicht te houden op de juridische basis van de Stichting en haar activiteiten. Daar waar nodig wordt de stichting bijgestaan door een advocatenkantoor.

Verantwoordelijkheden.

De Raad van Toezicht is onder andere verantwoordelijk voor:

  • Toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen Stichting Welcome to The Village, evenals de relaties tot de diverse stakeholders;
  • Het vervullen van een toetsende, bewakende en adviserende (gevraagd en ongevraagd) rol naar de algemeen directeur-bestuurder bij alle voorkomende aangelegenheden;
  • De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van de langere termijnvisie en het langere termijn beleid, alsook het jaarplan en jaarverslag;
  • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder en het vaststellen van de profielschets, de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder;
  • De benoeming van de accountant en diens beloning op advies van de directeur-bestuurder; – Het optreden als ambassadeur en het representeren van de stichting in overleg met de directeur-bestuurder bij externe gelegenheden.

Governance.

Stichting Welcome to The Village werkt volgens een Raad van Toezicht-model en onderschrijft en hanteert de principes en fair practice-bepalingen zoals beschreven in de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, maar er is een vaste onkostenvergoeding per jaar (vacatiegeld).

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en met de mogelijkheid van herbenoeming. De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorwaarde voor benoeming is dat de leden niet in hun functie beperkt worden door een tegenstelling of verstrengeling van belangen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw cv en motivatiebrief te mailen naar ruben@welcometothevillage.nl

Wij ontvangen deze graag uiterlijk 20 december 2020. De selectiegesprekken worden gepland in januari 2021.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met algemeen directeur Ruben Bosch via ruben@welcometothevillage.nl.


Sluit 21 december 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

Sollicitatie link
https://welcometothevillage.nl/contact/
"Naar begin pagina"