Stichting Welzijn De Meierij

Voorzitter Raad van Toezicht ( RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Schijndel | Noord-Brabant
Sluit 1 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Welzijn De Meierij zoekt met ingang van 1 juni 2022 een voorzitter voor haar nieuwe RvT. De RvT bestaat uit een vijftal leden. Momenteel zijn wij op zoek naar een lid die de voorzittersfunctie op zich neemt.

De organisatie

Welzijn De Meierij is een professionele, lokaal gebonden organisatie voor sociaal werk. Wij richten ons vooral op de inwoners van de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode van de gemeente
Meierijstad. Wij stellen de mens centraal, waarbij we uitgaan van zijn of haar mogelijkheden. Door dichtbij te zijn, te verbinden en te ondernemen zijn wij in staat iemands sterke kanten aan te boren. Onze missie is om de maatschappelijke zelfstandigheid van onze inwoners te vergroten. Dit doen wij vanuit de visie dat mensen die de regie over hun eigen leven hebben een positief effect merken op hun welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving.

Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusieve en vitale lokale samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om mensen van jong tot oud mee te laten doen. Wij versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zolang als dat nodig is.

Stichting Welzijn De Meierij heeft 40+ medewerkers, waarvan ± 30 in loondienstverband en 400+ vrijwilligers.

Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens gekomen om met één opdracht nemende organisatie afspraken te maken. Hiertoe hebben de welzijnsorganisaties zich verenigd in de coöperatie ‘Sociaal werk Meierijstad’. De directeur- bestuurder van de stichting is ook voorzitter van de coöperatie.

Raad van Toezicht

De RvT is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de directeur-bestuurder. De RvT heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directeur-bestuurder, toezicht op het bestuur, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur- bestuurder, een en ander conform statuten en reglement. De RvT vergadert regulier in het bijzijn van de directeur-bestuurder ongeveer vijf keer per jaar. Eenmaal per jaar vergadert de RvT zonder de directeur-bestuurder om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast wordt het functioneren van de directeur-bestuurder geëvalueerd. De RvT heeft eenmaal per jaar een gesprek met de Personeelsvertegenwoordiging en met deelnemers en vrijwilligers. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Algemeen profiel

 • Onderschrijft de kernwaarden en missie van Stichting Welzijn De Meierij;
 • Lokale gebondenheid en aantoonbaar netwerk onder relevante stakeholders;
 • Heeft kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • Is in staat om integraal en in teamverband toezicht uit te oefenen;
 • Is op basis van kennis en ervaring in staat om op het niveau van de bestuurder te fungeren als sparringpartner/adviseur over vragen waar de bestuurder voor staat en kan daarbij “out of the box” denken en kan hierbij naast de directeur staan zonder haar functie over te nemen;
 • Is zich enerzijds bewust van de toezichthoudende rol, maar is anderzijds ook betrokken en kan beide aspecten in de juiste verhouding verenigen;
 • Aantoonbare affiniteit met vrijwilligerswerk;
 • Ontwikkelt zich door de kennis op peil te houden en hiervoor tijd beschikbaar te maken;
 • Heeft kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen en netwerken waar de organisatie mee te maken heeft; Kan (globale) informatie interpreteren en kan beleidsvoorstellen beoordelen op hun effecten voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving;
 • Kan beoordelen/toezien combineren met adviseren/ stimuleren; Is in staat tot het zich snel eigen maken van nieuwe informatie, kan omgaan met feedback, heeft een sterk en expliciet rolbesef en is in hoge mate in staat tot (collectieve) zelfreflectie;
 • Is onafhankelijk en integer en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Specifieke profieleisen Voorzitter

 • Lokale gebondenheid en aantoonbaar netwerk onder relevante stakeholders;
 • Aantoonbare ervaring met het werkveld en (politiek) bestuurlijke besluitvorming;
 • Verbindende persoonlijkheid; klankbord/sparringpartner voor de bestuurder;
 • Ruime bestuurlijke ervaring;
 • Een flexibele agenda met voldoende tijd en energie 2 á 3 dagdelen per maand.

 

Wat bieden wij?

Het werkveld van Stichting Welzijn De Meierij is constant in ontwikkeling. Enerzijds door veranderende invulling van decentralisaties vanuit het Rijk, anderzijds door een veranderende rolopvatting van de lokale overheid. Dit gevoegd bij veranderende wensen en eisen van de inwoners waarvoor wij het allemaal doen. Dit maakt dat u terecht komt in een dynamische omgeving waar veel ruimte is voor eigen invulling en ruimte om u verder als toezichthouder te bekwamen.

 

Voor de leden van de raad van toezicht geldt dat zij aantreffen:

 • Op samenwerking gerichte collega-toezichthouders;
 • Een professioneel ingerichte raad met een diversiteit aan expertise;
 • Een prettige werksfeer;
 • Onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten, individuele- en collectieve deskundigheidsbevordering.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 28 februari 2022 via

Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 28 februari 2022 via info@welzijndemeierij.nl

Na de brievenselectie vinden de gesprekken met de selectiecommissie plaats ten kantore van de stichting in Schijndel. De gesprekken vinden plaats in de week van 7 maart 2022

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden hiermee? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trix Cloosterman, tel 073-5441400
Alle genoemde data kunnen wijzigen door verdere ontwikkelingen. Kandidaten die deelnemen aan de procedure worden hiervan op de hoogte gebracht. Voor meer informatie zie onze website www.welzijndemeierij.nl

 


Sluit 1 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"