Stichting Welzijn Scheveningen

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Affiniteit met vrijwilligersorganisaties

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Scheveningen | Zuid-Holland
Sluit 4 augustus 2022


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het aanstaande aftreden van een van de leden is de Raad van Toezicht (RvT) van Welzijn Scheveningen op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Er wordt naar een lid gezocht met aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met vrijwilligersorganisaties (bij voorkeur ook zelf als vrijwilliger actief geweest), een sterk analytisch vermogen en een duidelijke binding met Scheveningen.

 

Over Welzijn Scheveningen

Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen actief is. Er wordt een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen gerealiseerd in en om de 4 wijk- en dienstencentra in stadsdeel Scheveningen (58.000 inwoners, 11 wijken w.o. Scheveningen, Statenkwartier, Duindorp). Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met het doel hen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Een aanbod van hulp- en dienstverlening wordt hiertoe vanuit het jongerenwerk, het algemeen maatschappelijk werk en het ouderenwerk ingezet. Ook het Vrijwilligerspunt Scheveningen is onderdeel van Welzijn Scheveningen. Bij Welzijn Scheveningen zijn momenteel ca. 60 beroepskrachten en ruim 500 vrijwilligers werkzaam. Er is een vrijwilligersraad en een ondernemingsraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

 

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Sociaal Werk. Leden van de Raad van Toezicht (RvT) streven modern toezichthouderschap na waarbij elk lid een volwaardig gesprekspartner is voor de directie en stakeholders waarbij er voldoende ruimte en aandacht is voor zelfevaluatie. Welzijn Scheveningen is een stichting met een Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht (RvT). Het besturings- en verantwoordingsmodel is vastgelegd in de statuten. Als lid van de Raad van Toezicht (RvT)  heb je samen met de andere leden de volgende verantwoordelijkheden:

 • Integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken en het beleid in de organisatie;
 • Zorg dragen voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur-bestuurder);
 • Functioneren als klankbord van de directie;
 • Goedkeuring geven aan de jaarrekening;
 • Het naar buiten uitdragen van de belangen van Welzijn Scheveningen (ambassadeursrol);
 • Werken in lijn met de Governance Code Sociaal Werk van Sociaal Werk Nederland;
 • Toezicht houden zonder last of ruggespraak.

Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van Welzijn Scheveningen en de bewoners van het stadsdeel Scheveningen. De leden treden per vier jaar af volgens een rooster en zijn één keer herkiesbaar. De Raad bestaat uit een voorzitter en vier leden met onderling aanvullende expertise.

De samenstelling van de Raad is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden de Raad optimaal in staat stelt de taken naar behoren te verrichten. Bij de samenstelling van de Raad moet sprake zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie waardoor de leden als team kunnen functioneren. Welzijn Scheveningen wil de diversiteit binnen de Raad van Toezicht vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

 

Profiel gezocht lid RvT

 

Het lid voor deze vacature wordt benoemd door de Raad van Toezicht (RvT). Het gezochte lid herkent zich in de volgende kenmerken:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Ervaring met subsidierelaties in het openbaar bestuur;
 • Affiniteit met vrijwilligersorganisaties en bij voorkeur ook eigen ervaring als vrijwilliger;
 • Aantoonbare sterke maatschappelijke betrokkenheid;
 • Woonachtig (geweest) in het werkgebied van Welzijn Scheveningen en gevoel bij de ontwikkelingen en de bewoners in het werkgebied;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Een voor Welzijn Scheveningen relevant netwerk.

 

Vergaderfrequentie en vergoeding

De Raad van Toezicht (RvT) komt gewoonlijk zesmaal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij op ad hoc basis beschikbaar zijn voor overleg en aanwezig zijn bij speciale evenementen. De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging in lijn met de Advieshonoreringsregeling toezicht van Sociaal Werk Nederland.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via sollicitaties@welzijnscheveningen.nl t.a.v. Jan van der Werf, directeur/bestuurder. De inzendingsdatum is uiterlijk 3 augustus 2022. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met Mark Capel, voorzitter Raad van Toezicht (RvT) via mark@trainiac.nl of 06-46020545. De selectiecommissie wordt gevormd door (een vertegenwoordiging van) de huidige Raad van Toezicht, de beleidsmedewerker en de P&O adviseur van Welzijn Scheveningen. Voor meer informatie over Welzijn Scheveningen, zie: www.welzijnscheveningen.nl. De eerste selectiegesprekken vinden eind augustus plaats.


Sluit 4 augustus 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"