Stichting Wonen & Zorg Purmerend (SWZP)

Lid Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Purmerend | Noord-Holland
Sluit 31 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De SWZP biedt een integraal aanbod van wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen in Purmerend. (www.swzp.nl) De SWZP is een VVT aanbieder rond het centrum van Purmerend die in en rondom de locaties vormen van zorg, diensten en welzijn biedt. In de vorm van thuiszorg en huishoudelijke hulp, welzijn en dagbesteding, restaurant diensten, intramurale zorg en verpleeghuiszorg in de woongroepen. Er werken ruim 400 medewerkers en 100 vrijwilligers bij de SWZP. De omzet van de stichting voor ouderenzorg in Purmerend is € 20 miljoen.

De juridische structuur van de organisatie is de stichtingsvorm, met een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur (RvB). De SWZP kent drie intramurale zorglocaties, thuiszorg en dagbesteding, allen gevestigd in Purmerend. De bestuurder legt verantwoording af aan een de RvT (voorzitter en vier leden). In 2020 heeft de RvT zich door een externe partij laten evalueren. Het beeld uit die evaluatie was positief. De SWZP volgt het Raad van Toezicht model. Wat betreft medezeggenschap is er een Ondernemingsraad op stichtingsniveau volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De belangen van de cliënten worden vertegenwoordigd door een tweetal cliëntenraden in de locaties. Deze werken samen in een vertegenwoordiging op stichtingsniveau, de CCR. Vanwege de identiteit van de stichting streven we er naar om ten minste twee RvT leden te hebben, die betrokken zijn bij de Doopsgezinde of de Protestantse Gemeente in de regio.

De missie van de SWZP is om aan ouderen een goede en veilige woon- en leefomgeving te bieden, waarin – ondanks de kwetsbaarheid vanwege ouderdom – een zo gelukkig mogelijk laatste levensfase mogelijk is, waarin welbevinden en persoonsgerichte zorg centraal staat. Dit doen wij vanuit de mensvisie dat lichamelijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden tot haar verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende RvB (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van (leden van) de RvB);
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de RvT);
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de instelling waarbij de RvT duidelijk is in de ijkpunten waarop toezicht wordt gehouden;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB.
 • Het toetsen of de organisatie haar maatschappelijke functie naar behoren vervult en daardoor voldoende gelegitimeerd is.

 

Het profiel voor de RvT dient ertoe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van de SWZP in het bijzonder aanwezig is;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij in ieder geval deskundigheid aanwezig moet zijn van:
  • zorginhoudelijkebeleid(vandeeerstelijn),
  • bedrijfskundige kennis en ervaring, pragmatisch ondernemerschap,
  • financieel-economische kennis, kennis bekostiging (ouderen-)zorg,
  • zicht op politiek-bestuurlijke verhoudingen, en op maatschappelijke ontwikkelingen,
  • kennis/affiniteit omtrent de doelgroepen waarop SWZP zich richt;
  • De leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de RvB onafhankelijk en kritisch opereren;
  • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de RvB;
  • Een voldoende maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.

 

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over:

 • affiniteitmetdedoelstellingenzorgfunctievanSWZP;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit,verantwoordelijkheidsgevoeleneenonafhankelijkeopstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid in tijd en aandacht.

Vergaderschema: De RvT komt ongeveer 6x per jaar bijeen in een reguliere vergadering. Daaraan voorafgaand vindt het agenda-overleg plaats van de voorzitter en de bestuurder. Er is een drietal commissies.

 

Lid voor auditcommissie financiën gezocht

Vanwege het verstrijken van de termijnen zoeken wij voor SWZP een nieuw lid van de RvT met de portefeuille financiën. Het is de bedoeling dat de vacature voor 1 mei 2022 kan worden ingevuld en de kandidaat kan deelnemen aan de RvT. In de loop van 2023 zal de kandidaat het voorzitterschap van de auditcommissie overnemen.

Van het lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille financiën vragen we:

 • kennis van financiële en bedrijfsvoering processen in de zorg en/of in de zakelijke dienstverlening;
 • een bedrijfskundige en/of bedrijfseconomische achtergrond en opleiding;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur opgedaan in een maatschappelijke organisatie;
 • goed bekend met het veld van de ouderenzorg (vanuit werkervaring of een toezichthoudende rol bijvoorbeeld);
 • een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het uitgangspunt van de toezichthouder;
 • persoonlijk gezag en wijsheid, kan relativeren en heeft humor;
 • inzicht en overzicht ten aanzien van de functie en taken van de RvT en RvB.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvT van SWZP?

Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan SWZP, t.a.v. Thérèse van den Hurk, voorzitter RvT – e-mail: Raadvantoezicht@swzp.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de bestuurder de heer W. A. van ’t Veer, telefoon 06 4576 9604 of de voorzitter van de RvT. De procedure zal worden uitgevoerd door de leden van de RvT met advies van CCR en RvB.

Tijdsplanning:

▪ Graag reactie vóór 31 januari 2022
▪ Voorselectie kandidaten RvT: week 5 – 2022
▪ Selectiegesprekken: Dinsdag 15 februari 2022 vanaf 16.00 uur.


Sluit 31 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"