Stichting Zonboog

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Zorgbestuurlijk

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Capelle aan de IJssel | Zuid-Holland
Sluit 16 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

 

Stichting Zonboog biedt eerstelijns zorg in de regio Rijnmond. Onlangs heeft een fusie plaatsgevonden en zijn de gezondheidscentra van Gezond op Zuid geïntegreerd in Stichting Zonboog. Het aantal medewerkers is daarmee uitgebreid van 270 naar 360 medewerkers en de zorg met ca. 35.000 naar 105.000 patiënten.

Vanuit 15 gezondheidscentra wordt huisartsenzorg, apotheekzorg, fysiotherapie en logopedie georganiseerd patiënten en inwoners in de wijk. De zorgprofessionals van Zonboog werken multidisciplinair samen en handelen vanuit hun beroepsnormen aan individuele, persoonsgerichte patiëntenzorg en een zo effectief mogelijke organisatie van de zorg, waarbij de samenwerking met de patiënt centraal staat. Professionals in het gezondheidscentrum kennen elkaar en de hulpverleners in de wijk en omdat de centra in verschillende wijken opereren heeft elk centrum haar eigen colour locale. In een gezondheidscentrum wordt samengewerkt tussen minimaal drie disciplines, afhankelijk van de opbouw van de wijk.

Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit minimaal 5 leden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met een evenwichtige samenstelling van de Raad, diversiteit, vaardigheden en deskundigheid. De RvC is het toezichthoudende orgaan van de Stichting Zonboog. De RvC vormt een klankbord en is een (positief) kritisch sparringpartner voor de bestuurder. De RvC houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Het toezicht blijft niet beperkt tot het jaarlijks voldoen aan wet- en regelgeving, maar strekt zich verder uit zodat kan worden gerekend op een ethisch handelende stichting met oog voor haar maatschappelijk doel en haar belanghebbenden. De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen worden behaald, zoals vastgelegd is in de statuten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde, net als oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin Zonboog zich bevindt. De RvC wil naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich als ambassadeur van Zonboog op te stellen. De RvC streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert zijn functioneren, als collectief en per individu. Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als Zonboog.
Doordat twee commissarissen aftreden op grond van rooster zijn er twee vacatures ontstaan waarvan ook één voor de functie Lid Zorginhoudelijk.

Wat wordt er verwacht van de leden van de Rvc?

Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat de leden van de Raad van Commissarissen beschikken over de volgende basiskwaliteiten:

 • Algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Zonboog en interesse voor de problematiek en uitdagingen in de sector;
 • Affiniteit en/of ervaring met de eerstelijnszorg;
 • Inzicht in het veld van externe stakeholders en aandachtspunten in relatie tot de zorg;
 • Een actief (bestuurlijk/functioneel) netwerk;
 • Voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen;
 • Rolvast, en in staat tot het goede gesprek in een veilige, open en onbevangen sfeer, waarin tijdig dilemma’s wederzijds gedeeld worden.
 • Onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar en de Bestuurder;
 • Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Bestuurder op adequate wijze kunnen invullen;
 • Een juist evenwicht kunnen handhaven in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen bezitten om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Capaciteit hebben om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties;
  Inzicht hebben in de eisen die rechtmatigheid, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden.

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verder verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder.

Profiel Commissaris Zorgbestuurlijk

Voor deze vacature zoeken we een commissaris die samen met de andere leden van de Raad van Commissarissen integraal verantwoordelijk is maar kijkt vanuit zijn/haar achtergrond en deskundigheid nog meer vanuit de (strategische) ontwikkelingen in de zorg en specifiek de eerste lijn en weet deze te vertalen naar de situatie bij Zonboog. De betekenis van keuzes die gemaakt worden voor huidige en ook toekomstige cliënten is hierbij een rode draad, evenals de vraag hoe de zorg en de dienstverlening verbeterd kan worden. De commissaris zal in afstemming met de overige RvC-leden zitting nemen in de Renumeratiecommissie en in de Auditcommissie.

Om een goede invulling te geven aan dit commissariaat worden de volgende competenties en kwaliteiten verwacht:

• Aantoonbare bestuurlijke ervaring in het zorgdomein, bij voorkeur in de eerste lijn;
• Kennis van/ervaring met de grote transities in het zorgdomein op strategisch niveau en heeft zicht op de politieke context waarin deze zich voltrekken;
• Visie op zorgontwikkeling en weet deze te vertalen naar de situatie bij Zonboog;
• Gewend om te acteren op bestuurlijk niveau;
• Is werkzaam (geweest) in een eindverantwoordelijke positie bij zorgorganisaties;
• Heeft een visie op het boeien en binden van personeel.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft deze vacature uw interesse gewekt? Stuur dan uw cv en een motivatiebrief voor 16 februari a.s. naar werkenbij@zonboog.nl t.a.v. Ingrid Gorsira.

De gesprekken vinden plaats op 8 maart.

Het uitgebreide functieprofiel is op te vragen bij de P&O afdeling van Stichting Zonboog, werkenbij@zonboog.nl.


Sluit 16 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"