Stichting Zorgcentrum Huize Rosa

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Zorgtechnologie en innovatie (op voordracht cliëntenraad)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nijmegen | Gelderland
Sluit 9 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa (hierna Huize Rosa) te Nijmegen biedt verpleging, verzorging en begeleiding (psychogeriatrie, somatiek en thuiszorg) aan ouderen in het zorgcentrum aan de Rosa de Limastraat en in de nabij gelegen appartementengebouwen Catharinahof, Tristan en Isolde en in de wijken Hees en Heseveld. Er wordt gevarieerde zorg geboden, afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënten. De cliënten kunnen bij Huize Rosa terecht voor zorg met verblijf en ook voor zorg thuis en huishoudelijke hulp.

Huize Rosa streeft naar kwaliteit van welzijn, zorg en wonen om bij te dragen aan een zinvol en prettig leven voor ouderen. De geschiedenis van Huize Rosa is nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, die ook de oprichters van Huize Rosa zijn. Nog altijd wonen er een aantal religieuzen in Huize Rosa. Sinds 1999 zijn er ook ouderen uit de wijk, Nijmegen en elders uit Nederland komen wonen; zij vormen inmiddels de grootste groep.

Huize Rosa levert als ‘leukste kleine zorgorganisatie van Nijmegen’ waardevolle zorg in een unieke, persoonlijke relatie samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit. Betrokkenheid en medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis van de omgang met elkaar. Huize Rosa kent drie kernwaarden: Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Het oude Huize Rosa gebouw is in 2015 vervangen door nieuwbouw. Huize Rosa huurt dit van woningcorporatie Woonwaarts.

Bij Huize Rosa zijn ongeveer 260 medewerkers werkzaam en 70 vrijwilligers actief met een omzet van ruim 13 miljoen. Huize Rosa heeft te maken met alle uitdagingen waar de sector voor staat, zoals: toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en toegenomen regeldruk. Uit onderzoek is gebleken dat Huize Rosa zelfstandig kan blijven voortbestaan. Daarvoor is een strategisch plan geschreven waarin de visie voor 2020-2025 is uitgewerkt. Het komend jaar wordt het vervolg op deze strategie opgepakt om te komen tot een nieuwe meerjaren strategie als leidraad voor de toekomst. Het inzetten van zorgtechnologie en innovatie is een prioriteit om antwoord te kunnen geven aan de uitdagingen voor de sector. Sinds september 2020 is er een nieuwe bestuurder. Haar voorganger is na 26 jaar met pensioen gegaan.

De Raad van Toezicht

Huize Rosa hanteert het raad van toezicht – raad van bestuur-model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke raad van bestuur, die rapporteert aan de raad van toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Huize Rosa. In dit kader bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

– de realisatie van de doelstellingen van de organisatie;

– de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Huize Rosa;

– de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;

– de financiële verslaglegging;

– de naleving van wet- en regelgeving;

– het als Huize Rosa op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid;

De raad van toezicht (RvT) heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot haar verantwoordelijkheid:

– het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (benoemen, beoordelen en ontslag van de raad van bestuur);

– het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;

– het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur en het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;

– het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;

– toezicht houden op de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De raad van toezicht Huize Rosa bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter en hanteert drie portefeuilles: kwaliteit & veiligheid, financieel-economisch en zorgtechnologie en innovatie. Sinds enige tijd wordt de RvT aangevuld met een trainee voor de duur van één jaar.

De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en kritisch. Zij hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog vier jaar. De raad van toezicht komt ten minste zes maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering; daarnaast vinden o.a. werkbezoeken, vergaderingen van commissies en jaarlijks een zelfevaluatie plaats. Tevens wordt aan ieder lid bereidheid gevraagd om het kennisniveau op peil te houden en deel te nemen aan opleidingen.

Profiel lid RvT met de portefeuille zorgtechnologie en innovatie (op voordracht cliëntenraad)

We zoeken voor deze positie een kandidaat met een achtergrond in de gezondheidszorg en bij voorkeur kennis van en visie op zorgtechnologie, innovatie en samenwerking.

Om de RvT te completeren zoeken we een toezichthouder die verbindend is; iemand die collegiaal en tegelijk een onafhankelijk kritisch meedenker is en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken:

– kennis van en ervaring heeft met zorgtechnologie en innovatie in de zorg en/of aangrenzende domeinen of zich hierin willen verdiepen;

– aandacht heeft voor het cliëntenperspectief en dienstverlening aan de cliënt voorop stelt;

– affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met cliënten medezeggenschap;

– bij voorkeur beschikt over inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg, onderwijs of het sociaal domein in brede zin en een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit heeft met de intra- en extramurale (ouderen)zorg in het bijzonder;

– visie en affiniteit heeft op/met samenwerken en functioneren vanuit (regionale) netwerken;

– verbinder, die met een open en constructieve houding zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;

– gevoel heeft voor de identiteit en historie van Huize Rosa.

 

Het nieuwe lid van de RvT beschikt daarnaast over de algemene competenties van toezichthouder:

– een academisch werk- en denkniveau;

– bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijke organisaties;

– inzicht en handelingsvaardigheid m.b.t. de rollen en taken tussen RvT en bestuurder; is bekend met de principes van ‘Good Governance’;

– in staat is de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;

– een kritisch analytisch oordeelsvermogen heeft om het beleid van de instelling en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;

– integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid; evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;

– inzicht heeft in het relevante maatschappelijke en politieke krachtenveld en zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de sector waar Huize Rosa werkzaam is.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond. Er is binnen de RvT Huize Rosa ruimte voor een jonge of startende toezichthouder. Deze toezichthouder wordt (bindend) voorgedragen door de cliëntenraad.

Vereisten

Aanbod en procedure

De honorering is bepaald conform een vastgestelde notitie door de RvT, gebaseerd op de WNT en het advies van de NVTZ.

Vragen over procedure kunt u direct stellen aan Willeke van Rooij (bestuurssecretaris) te bereiken op 06-81361082 of via e-mail: w.vanrooij@zorgcentrum-huizerosa.nl; bij inhoudelijke vragen zal zij contact opnemen de selectiecommissie van de RvT. Deze bestaat uit de voorzitter, de heer Gerd Prick, en een lid raad van toezicht, mevrouw Larissa Frank.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De reactietermijn voor deze positie sluit op maandag 9 maart 2023. Uw CV met motivatie, ontvangen we graag via onze website https://werkenbijhuizerosa.recruitee.com. In uw motivatie lezen we onder andere graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.

De eerste gesprekken vinden plaats op 28 maart in de middag. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de bestuurder en het voordrachtgesprek met de cliëntenraad en (eventueel) de ondernemingsraad op dinsdag 16 mei. We verzoeken u deze data alvast vrij te houden. Het overleggen van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplichte onderdelen van de procedure.

De Raad van Toezicht streeft ernaar om de benoeming plaats te laten vinden in haar vergadering van 23 mei 2023, hetgeen dan gelijk uw eerste vergadering is.


Sluit 9 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"