Zorgcentrum Huize Rosa

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Zorg en innovatieprofiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Nijmegen | Gelderland
Sluit 7 januari 2021


Omschrijving Vacature

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa (hierna Huize Rosa) te Nijmegen biedt verpleging, verzorging en begeleiding (psychogeriatrie, somatiek en thuiszorg) aan ouderen in het zorgcentrum aan de Rosa de Limastraat en in de nabij gelegen appartementengebouwen Catharinahof, Tristan en Isolde en in de wijken Hees en Heseveld. Er wordt gevarieerde zorg geboden, afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënten. De cliënten kunnen bij Huize Rosa terecht voor zorg met verblijf, maar ook voor zorg thuis en zorgbemiddeling.

Huize Rosa streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en wonen om bij te dragen aan een zinvol en prettig leven voor ouderen. De geschiedenis van Huize Rosa is nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, die ook de oprichters van Huize Rosa zijn. Nog altijd wonen religieuzen in Huize Rosa. Sinds 1999 wonen er ook ouderen uit de wijk en ouderen die op de een of andere manier verbonden zijn met Nijmegen; zij vormen inmiddels de grootste groep.

Huize Rosa levert waardevolle zorg in een unieke, persoonlijke relatie samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit. Ze streeft naar een woon-werkgemeenschap van niet al te grote schaal. Betrokkenheid en medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis van de omgang met elkaar. Huize Rosa kent drie kernwaarden: Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Het oude Huize Rosa gebouw is in 2015 vervangen door nieuwbouw. Stichting Zorgcentrum Huize Rosa huurt dit van woningcorporatie Woonwaarts.

Huize Rosa is een kleinschalige organisatie waar ruim 230 medewerkers werkzaam en 70 vrijwilligers actief zijn en een omzet van circa 10 miljoen. Huize Rosa heeft te maken met alle uitdagingen waar de sector voor staat, zoals: toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en toegenomen regeldruk. Uit recent uitgevoerd onderzoek is gebleken dat Huize Rosa zelfstandig kan blijven voortbestaan. Er is een strategisch plan geschreven waarin de visie voor 2020-2025 is uitgewerkt. Dit plan vormt de leidraad voor de toekomst. Sinds september 2020 is er een nieuwe bestuurder. Haar voorganger is na 26 jaar met pensioen gegaan.

De Raad van Toezicht

Huize Rosa hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur-model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Huize Rosa. In dit kader bewaakt de Raad van Toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

 • de realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Huize Rosa;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het als Huize Rosa op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid;

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot haar verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (benoemen, beoordelen en ontslag van de Raad van Bestuur);
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  toezicht houden op de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en kritisch. Zij hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog vier jaar. De Raad van Toezicht komt ten minste zes maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering; daarnaast vinden o.a. werkbezoeken, vergaderingen van commissies en jaarlijks een zelfevaluatie plaats. Tevens wordt aan ieder lid bereidheid gevraagd om het kennisniveau op peil te houden en deel te nemen aan opleidingen.

Profiel lid RvT met een zorgtechnologie- en een innovatieprofiel

We zoeken voor deze positie kandidaten met een achtergrond in de gezondheidszorg en kennis van en visie op zorgtechnologie, innovatie en samenwerking.
Om de RvT te completeren zoeken we een toezichthouder die verbindend is; iemand die collegiaal en tegelijk een onafhankelijk kritisch meedenker is en zich herkent in de volgende competenties en kenmerken:

 • beschikken over inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg in brede zin en een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit hebben met de intra- en extramurale (ouderen)zorg in het bijzonder;
 • affiniteit met de regio en regionale netwerken en daarin zo nodig een actieve rol willen spelen. Visie heeft over samenwerken en functioneren vanuit netwerken;
 • kennis van en ervaring met technologie en innovatie in de zorg en/of aangrenzende domeinen. Weet hoe de vertaalslag gemaakt kan worden vanuit de vraagstukken naar toepassing in de praktijk;
 • in visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstellen;
 • Is een verbinder, die met een open en constructieve houding zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • gevoel voor de identiteit en historie van Huize Rosa en aandacht voor zingeving en spiritualiteit;

Het nieuwe lid van de RvT beschikt daarnaast over de algemene competenties van toezichthouder:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijk organisaties;
 • inzicht en handelingsvaardigheid m.b.t. de rollen en taken tussen RvT en bestuurder; bekend zijn met de principes van ‘Good Governance’;
 • in staat zijn de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van de instelling en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid; evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
 • inzicht in het relevante maatschappelijke en politieke krachtenveld en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector waar Huize Rosa werkzaam is.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vindt een afweging plaats op basis van verscheidenheid en diversiteit in expertise, netwerk en achtergrond. Er is binnen de RvT Huize Rosa ruimte voor een jonge of startende toezichthouder.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De honorering is bepaald conform een vastgestelde notitie door de RvT, gebaseerd op de WNT en het advies van de NVTZ.

Uw cv met motivatie ontvangen we graag per mail t.a.v. Susan van der Heijden, manager P&O, emailadres: s.vanderheijden@zorgcentrum-huizerosa.nl. Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.
Vragen over de rol en/of procedure kunt u eveneens per email stellen aan Susan van der Heijden (i.v.m. aanwezigheid corona en feestdagen).

De reactietermijn voor deze positie loopt t/m 6 januari 2021.
De eerste gesprekken vinden, met inachtneming van de richtlijnen, fysiek plaats in week 2 en/of 3. Het overleggen van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het ondertekenen van een integriteitsverklaring zijn verplichte onderdelen van de procedu


Sluit 7 januari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"