STIP

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Hilversum | Utrecht
Sluit 9 juni 2021


Omschrijving Vacature

 

In verband met het ontstaan van een vacature per 1 januari 2021 zoekt de Raad van Toezicht van STIP een lid met het profiel HR/werkgeverschap. Het nieuwe lid is beoogd voorzitter van de remuneratiecommissie c.q. commissie Mens&Organisatie en beschikt over de onderstaande competenties.

 

Algemeen

 • Onderschrijven van het doel, de grondslag, het karakter en de waarden van STIP
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om te beoordelen/controleren in combinatie met het adviseren/stimuleren van de directeur/bestuurder
 • Vermogen, de attitude en de communicatieve vaardigheden om de directeur/bestuurder als Raad van Toezicht als klankbord terzijde te staan
 • Vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te beoordelen
 • Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting te stellen zijn
 • In voldoende mate beschikbaar voor de stichting te zijn.

 

HR/werkgeverschap

 • Ruime kennis en ervaring op alle gebieden van personeelsbeleid, bij voorkeur opgedaan in een bestuurlijke of anderszins zware managementfunctie.
 • Kennis en ervaring met functioneren/beoordelen, belonen, governance en (cultuur)verandermanagement in de publieke sector
 • Strategische visie op (toekomstig) leiderschap.

 

Uitgangspunten

– Het algemeen belang van de stichting staat voorop.
– De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van de stichting en zijn voorstander van openbaar onderwijs.
– De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met onderwijs

 

Taken van de Raad van Toezicht:

 1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur/bestuurder en staat deze met raad en daad terzijde.
 2. De Raad van Toezicht is belast met:
 • het goedkeuren van de voorgenomen besluiten door de directeur/bestuurder met betrekking tot de onderwerpen die zijn beschreven in de statuten van de stichting.
 • het vaststellen van de (meerjaren)begroting, het jaarverslag (incl. jaarverslag en jaarrekening)
 • het toezien op de naleving door de directeur/bestuurder van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur.
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen.
 • het aanwijzen van de externe accountant, die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en uitoefening van zijn bevoegdheden.
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur/bestuurder. o – het bepalen en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder.
 • het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis van de directeur/bestuurder.
 • het benoemen van commissies. De Raad van Toezicht van STIP heeft de specifiek benodigde kennis ondergebracht in commissies te weten: Audit, remuneratie c.q. Mens&Organisatie en Onderwijs&Kwaliteit.

Van de Raad van Toezicht wordt in toenemende mate een integraal toezicht verwacht. Naast toezien op het bestuurlijk handelen en de financiën neemt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs een steeds prominentere plaats in. Alle leden van de Raad van Toezicht dienen hier voldoende affiniteit mee te hebben. De toezichthouder staat in contact met de samenleving en beschikt over adequate informatie van externe stakeholders.

In het kader van de onafhankelijkheid van een RvT lid mag een lid, zijn of haar echteno(o)te/levenspartner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad, in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer van de stichting of aan de stichting gelieerde rechtspersoon zijn geweest.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Reageer vóór 8 juni 2021 naar Rob van Breemen, Voorzitter Raad van Toezicht van STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum

Telefoon: 0654385008
E-mail: raadvantoezicht@stiphilversum.nl


Sluit 9 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"