Syntein

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Boxmeer | Noord-Brabant
Sluit 6 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Syntein is opgericht in 2007 als organisatie voor ketenzorg. Sinds 2016 is Syntein een zelfstandige organisatie, met de coöperatie van huisartsen als eigenaar. Het betreft 65 huisartsen uit de Noordelijke Maasvallei, oftewel het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Syntein heeft als missie een essentiële bijdrage leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in haar werkgebied. Dit gebeurt door intensieve samenwerking met burgers, zorgpartners, gemeenten en zorgverzekeraars. De laatste jaren biedt Syntein steeds meer ondersteunende diensten aan de huisartsenpraktijken in haar werkgebied op het gebied van personeel, ICT, contracteren, kwaliteit en samenwerking.

Syntein is een zorggroep van huisartsen verdeeld over 25 huisartspraktijken in de Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg). Syntein implementeert, organiseert en faciliteert zorgprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast is Syntein actief in de bredere ondersteuning van de aangesloten huisartsen en is zij aanjager voor zorgvernieuwing in de regio. Momenteel telt Syntein ongeveer 10 fte verdeeld over 20 enthousiaste medewerkers, waarvan een groot deel bestaat uit kaderhuisartsen uit de eigen regio.

 

Syntein zoekt ter versterking een

Lid Raad van Commissarissen Profiel bedrijfskundige expertise

 

Werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) geeft op moderne wijze inhoud aan zijn statutaire taak om toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Syntein. De RvC adviseert de directeur-bestuurder bij bestuurlijke vraagstukken en strategische ontwikkeling. Daarnaast fungeert de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC bestaat uit drie leden en vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. De RvC kent één commissie, de remuneratiecommissie. Verder stellen de RvC-leden zich regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Syntein door contacten met o.a. het bestuur van de huisartsencoöperatie, medewerkers van Syntein en door het bijwonen van één of meerdere algemene ledenvergaderingen van de huisartsencoöperatie. Tevens zijn zij beschikbaar voor consultaties van het bestuur op hun specifieke terrein.

Leden van de Raad van Commissarissen ontvangen (op jaarbasis) een vergoeding conform de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Binnen Syntein ontstaat per 1 oktober 2023 een vacature voor een lid Raad van Commissarissen (RvC), met als primair aandachtsgebied bedrijfsvoering. De vacature ontstaat als gevolg van het statutair aftreden van een huidig lid.

Algemene functievereisten aan de RvC als geheel / competenties leden RvC:

 • Binding met de missie, visie en strategie van Syntein;
 • Kritisch met betrekking tot toezicht;
 • Constructief en deskundig met betrekking tot toetsing van en advisering aan het bestuur. Een veilige werkomgeving creërend voor de directeur-bestuurder;
 • Uitdagend en stimulerend met betrekking tot vernieuwing in de eerstelijnszorg;
 • Kennis en ervaring om Syntein en zijn succes- en risicoparameters goed te beoordelen en op basis daarvan toezicht te houden en te adviseren;
 • Evenwicht en diversiteit in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, regionale binding, deskundigheid, rolvervulling, leeftijd en geslacht;
 • Beschikkend over relevante netwerken, tevens beroepsmatig, bij voorkeur zowel regionaal, als landelijk.

Functievereisten geldend voor elk RvC-lid:

 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;
 • Evenwicht tussen distantie en betrokkenheid;
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvC-lid;
 • Bereidheid tot verantwoording en zelfreflectie inzake governance;
 • Compliance met betrekking tot wet- en regelgeving;
 • Voldoen aan de landelijke eisen voor wat betreft het aantal nevenactiviteiten;
 • Voldoende bestuurlijke ervaring om invulling te geven aan de toezichthoudende rol in teamverband.

Kwaliteiten/competenties gewenst in elk RvC-lid:

 • Strategisch inzicht, integratief denken en kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek);
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Visie op eerstelijnszorg en inzicht in, voor Syntein relevante toekomstige ontwikkelingen;
 • Proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
 • Persoonlijkheidskenmerken: integer, vermogen in teamverband te functioneren, communicatief en analytisch sterk;
 • In staat te kunnen fungeren als adviseur/klankbord voor het bestuur;
 • Buiten de gebaande paden wil nadenken over de te voeren strategie.

page2image2783664

Specifieke functievereisten en competenties nieuw lid RvC met aandachtsgebied bedrijfsvoering/financiën

Rekening houdend met de overblijvende samenstelling van de Raad van Commissarissen zal bij de werving extra gelet worden op de volgende eisen en kwaliteiten:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bedrijfskundige/financiële achtergrond op bestuurlijk niveau;
 • Financieel strategisch en tactisch sterk met oog voor wat de operatie vraagt;
 • Bekendheid met bedrijfsvoering/ICT en ketensamenwerking in de 1e lijn is een pre;
 • Woonachtig in de regio of verbonden aan de regio is een pre.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature, mail dan uw CV en motivatie naar s.nelissen@syntein.nl. Voor nadere informatie over deze vacature neemt u telefonisch contact op met Sylvia Nelissen (secretaresse) op 0485-745310 of 06-28840161.

De uiterlijke reactiedatum is: vrijdag 5 mei 2023.

De planning
De eerste selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op vrijdag 12 mei 2023 (middag en begin van de avond) in Boxmeer. De vervolggesprekken vinden in week 21 plaats op een nader te bepalen dag en tijdstip.


Sluit 6 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"