Stichting Delta-onderwijs

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Oosterhout | Noord-Brabant
Sluit 26 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Over Stichting Delta-onderwijs, Stichting Delta-voorschool en Stichting Kinderopvang Oosterhout
De Stichting Delta-onderwijs stelt zich ten doel het geven van openbaar- en katholiek basis- en speciaal basisonderwijs, algemeen bijzonder onderwijs, alsmede praktijkonderwijs in afzonderlijke scholen. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op de behoefte van de bevolking in het verzorgingsgebied afgestemd. Bijna 90%van alle basisschoolleerlingen in de gemeente Oosterhout volgt onderwijs op één van onze 19 grote en kleine scholen; in het schooljaar 2022 – 2023 gaat het hier om ruim 4100  leerlingen . Elke basisschool biedt naast regulier onderwijs voorschoolse educatie aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Dit wordt verzorgd door Delta-voorschool. Delta-onderwijs en Delta-voorschool hebben samen ca. 500 medewerkers verdeeld over de 19 locaties. Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) is een actieve en ondernemende organisatie in de gemeente Oosterhout . SKO heeft een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. SKO heeft ten doel te willen voorzien in de behoefte aan hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang in de leeftijd van 0-13 jaar, waarbij investeren in continuïteit, veiligheid en goed geoutilleerde kinderopvangaccommodaties verspreid over de gemeente Oosterhout de uitgangspunten zijn. SKO heeft ca. 160 medewerkers in dienst verdeeld over 16 kinderopvanglocaties en een gastouderbureau. Wekelijks maken ca. 1450 kinderen gebruik van de kinderopvang.

Visie en strategisch beleidsplan
Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen we u naar de teksten op de websites van de stichtingen: delta-onderwijs.nl en kinderopvangoosterhout.nl

Organisatie en governance
Een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur stuurt de stichtingen aan. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert zes tot acht keer per jaar met het College van Bestuur. Verder heeft de Raad van Toezicht in elk geval eenmaal per jaar overleg met het Directeurenraad binnen Delta-onderwijs en het management van SKO.

De Raad van Toezicht heeft de volgende rollen:

 • optreden als werkgever voor het college van bestuur
 • toezicht houden op het bestuur van de organisaties
 • beoordelen en goedkeuren van (beleids-)plannen en monitoren van de opvolging daarvan

De Raad van Toezicht werkt, vanuit gezamenlijk gedefinieerde kernwaarden, als een team, dat collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Leden moeten kunnen samenwerken en individuele karakters moeten niet botsen. Dit betekent echter niet een grote gelijkvormigheid tussen de karakters en de competenties van de leden, want juist diversiteit geeft dialoog, creativiteit en ontwikkeling. Het vraagt wel de goede instelling om als team te kunnen functioneren.  De Raad werkt vanuit de kernwaarden:

 • transparant
 • kritisch
 • (wederzijds) respect

De Raad van Toezicht streeft continu naar verbetering van haar eigen functioneren en houdt daartoe jaarlijks een evaluatie over het eigen handelen en de ontwikkeling daarin.

Wisselingen in de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit een voorzitter en vier leden. Vanwege het aflopen van de 1e termijn van een van de leden van de Raad van Toezicht is er een vacature Lid van de Raad van Toezicht ontstaan.  De Raad van Toezicht is op zoek naar een kandidaat met een HR-profiel en affiniteit met het onderwijs en kinderopvang.

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht
Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de visie van de organisaties en de kernwaarden van de Raad van Toezicht onderschrijven en zij moeten in zijn algemeenheid beschikken over de volgende kenmerken:

 • academisch werk- en denkniveau
 • bestuurlijke intelligentie, bij voorkeur opgedaan in een bestuurs- of toezichthoudende functie
 • relevante werkervaring in organisaties van vergelijkbare complexiteit
 • strategisch en beleidsmatig inzicht
 • analytisch vermogen en besluitvaardigheid
 • adviesvaardig met het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • kritisch en onafhankelijk denker met voldoende maatschappelijke betrokkenheid
 • affiniteit met het (basis)onderwijs en de kinderopvang
 • teamspeler
 • en in staat om vanuit werk- en levenservaring ‘critical friend’ te zijn voor het College van Bestuur

Profiel lid met HR-aandachtsgebied
Naast hetgeen geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt voor dit lid van de Raad specifiek het volgende:

 • hr-achtergrond en werkzaam in een (eind)verantwoordelijke positie
 • actuele kennis op het gebied van talentontwikkeling
 • bij voorkeur bekendheid met/netwerk aanwezig in Oosterhout en omgeving
 • onderschrijft de doelstellingen van stichting Kinderopvang Oosterhout en van Stichting Delta-Onderwijs en Stichting Delta-voorschool in het bijzonder

Honorering
Voor de honorering is de regeling van de VTOI als uitgangspunt genomen.

Benoeming
Twee leden van de RvT hebben zitting in de selectiecommissie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen vóór 26 februari 2023 aan het secretariaat van Stichting Delta-onderwijs, e-mail secretariaat@delta-onderwijs.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie Raad van Toezicht’. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met de voorzitter, de heer Arthur Slijkhuis: 06 12 03 15 50. U ontvangt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons secretariaat, indien u deze bevestiging niet ontvangt. Uit de ingekomen reacties selecteren wij een aantal kandidaten, met wie wij een gesprek aangaan. De planning voor de gesprekken staat in maart 2023 met een voorkeur voor de woensdagavond. Definitieve data worden nader afgestemd.  Daarna wordt de definitieve selectie afgerond. De Raad streeft ernaar om met de voltallige bezetting in mei 2023 van start te gaan.


Sluit 26 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"